Τα νέα δεδομένα για την ΕΚΕ

Για τις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις όσον αφορά τη Λογοδοσία Αειφορίας μάς μιλούν στελέχη από το χώρο της ΕΚΕ.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που σε διεθνές επίπεδο προχωρά σε Λογοδοσία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφορίας συνεχώς αυξάνεται. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Grant Thornton, έχει πλέον αγγίξει το 31%, έχοντας αυξηθεί σημαντικά από το αντίστοιχο 25% δύο ετών νωρίτερα, το 2011. Δυστυχώς, όμως, σύμφωνα πάντα με την έρευνα της Grant Thornton, τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετικά και καταδεικνύουν μείωση αντί για αύξηση.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρει πως ενώ το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που δημοσίευαν Κοινωνικό Απολογισμό το 2011 κυμαινόταν κοντά στο 41%, το 2013 το συγκεκριμένο μέγεθος παρουσιάζεται να κατακρημνίζεται στο 30%. Από την άλλη, στοιχεία του Global Reporting Initiative καταδεικνύουν πως ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου αποκαλύπτουν πλέον πληροφορίες Αειφορίας, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να χρησιμοποιούν ή να αναφέρονται στιςΚατευθυντήριες Αρχές (Sustainability Reporting Guidelines) του (GRI). Για την Ελλάδα τα στοιχεία του GRI αναφορικά με τις 100 μεγαλύτερες εγχώριες επιχειρήσεις καταδεικνύουν πως το 43% προχωράει στη δημιουργία και παρουσίαση Απολογισμού Αειφορίας, με το συγκεκριμένο ποσοστό να έχει αυξηθεί κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες μέσα στα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα, πέρα από την αύξηση των εταιρειών που υιοθετούν την πρακτική της δημοσίευσης Απολογισμών Υπευθυνότητας θα πρέπει να σημειωθεί πως νέες προκλήσεις έχουν αναδυθεί, επίσης, όσον αφορά τη Λογοδοσία Αειφορίας. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των νέων οδηγιών GRI-G4, την παρουσίαση του International Integrated Reporting Framework (IIRF) και την τάση για ενοποιημένους απολογισμούς, την εμφάνιση νέων ζητημάτων στα οποία θα πρέπει να εστιάζουν οι επιχειρήσεις αλλά και τις αυξανόμενες και πιο πολύπλοκες απαιτήσεις των stakeholders από τις επιχειρήσεις και τους απολογισμούς τους.

«Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι εταιρείες που εκδίδουν Απολογισμούς ΕΚΕ, είναι να μπορέσουν μέσω αυτών των ετήσιων εκδόσεων να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας με τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών ή συμμετόχων τους», μας αναφέρει σχετικά η Κατερίνα Κατσούλη, CSR & Sustainability Director, Grant Thornton. « Όπως και σε πολλές έρευνες έχει καταγραφεί, ο Απολογισμός ΕΚΕ αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία ενημέρωσης των συμμετόχων μιας εταιρείας. Για το λόγο αυτό, η μεγαλύτερη προσπάθεια κατά την ανάπτυξή του, αφορά τη βέλτιστη επιλογή των θεμάτων που περιλαμβάνει, προκειμένου να είναι ενδιαφέρον και να προσεγγίζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η διαδικασία αξιολόγησης και προτεραιοποίησης των θεμάτων που περιλαμβάνονται σε έναν Απολογισμό ΕΚΕ, ονομάζεται materiality analysis και θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών προτύπων όπως το ΑΑ 1000 και το GRI. Οι επιχειρήσεις που δημοσιεύουν Απολογισμό ΕΚΕ, θα πρέπει να έχουν αξιολογήσει τα σημαντικά τους ζητήματα μέσω της διαδικασίας αυτής, προκειμένου ο  απολογισμός τους να εστιάζει στην ουσία και να αποτελεί τελικά χρήσιμο εργαλείο στην επικοινωνία τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη-κοινωνικούς εταίρους. Εμείς στην Grant Thornton υλοποιούμε τη διαδικασία materiality analysis σε ένα εξειδικευμένο workshop, ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία του διεθνούς δικτύου της Grant Thornton International καθώς και την εμπειρία μας από τη μέχρι σήμερα συνεργασία μας με μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις», προσθέτει η ίδια.

Από τη μεριά του ο Βασίλειος Καμινάρης, Εταίρος, EY Ελλάδας, αφού σημειώνει πως «η ανάπτυξη ισχυρών δομών λογοδοσίας αειφορίας συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης, της φήμης της, ακόμη και στη δυνατότητά της να απευθύνεται με επιτυχία στις αγορές για την προσέλκυση νέων ή πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης», μας αναφέρει πως οι σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία σύνταξης των απολογισμών είναι:

• Το εύρος, η διαφορετικότητα και οι αντικρουόμενες ανάγκες και συμφέροντα των ομάδων στις οποίες απευθύνονται

• Η διαχείριση φυσικού, ανθρώπινου, κοινωνικού και άυλου κεφαλαίου, που έχει αποκτήσει βαρύνουσα σημασία στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιχείρησης, στοιχείο που πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από τον απολογισμό

• Η εναρμόνιση της λειτουργίας σύνταξης των απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης με τη λειτουργία στρατηγικού σχεδιασμού ή με τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση

• Η λήψη αποφάσεων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, που μετακινείται προς το Δ.Σ. και την υψηλή διοίκηση της επιχείρησης

• Η μεγιστοποίηση της απόδοσης της επιχείρησης, που εξαρτάται και από την ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, στοιχείο που επίσης πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από τον απολογισμό.

«Οι προκλήσεις αυτές, που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, αποδεικνύουν ότι σήμερα είναι περισσότερο εμφανές από ποτέ ότι η σύνταξη απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο επιτυχούς επικοινωνίας των στρατηγικών και πολιτικών της επιχείρησης παρά μια απλά καινοτόμος πρακτική», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η άποψη των εταιρειών Όντας οι φύσει και θέσει πλέον αρμόδιοι, τη δική τους άποψη σχετικά με τη Λογοδοσία Αειφορίας και τις προκλήσεις που υπάρχουν όσον αφορά τη δημιουργία τους σήμερα, μας καταθέτουν τα στελέχη της αγοράς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που έχουν την ευθύνη και επιμελούνται τους Απολογισμούς Κοινωνικής Ευθύνης των εταιρειών τους.

Αναλυτικότερα, στις παρακάτω γραμμές μάς αναλύουν τα ζητήματα που τους απασχόλησαν κατά κύριο λόγο όσον αφορά τη σύνταξη του απολογισμού τους για το 2012 και μας εξηγούν πώς αντιμετωπίζουν την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του GRI αλλά και την τάση των stakeholders για όλο και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη Λογοδοσία Αειφορίας.

Όπως, λοιπόν, σημειώνει ο Κώστας Γιάνναρος, Διευθυντής Περιβάλλοντος & Αειφορίας της ΑΓΕΤ Ηρακλής, «η απαίτηση για έκθεση προόδου ως προς την κοινωνική ή περιβαλλοντική απόδοση είναι σχεδόν δεδομένη από τους κοινωνικούς εταίρους μιας επιχείρησης και αυτονόητη για κάθε μεγάλη και επιτυχημένη εταιρεία.

Η έκθεση αειφορίας θα πρέπει να παρουσιάζει με ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια τις δράσεις κάθε επιχείρησης για ουσιώδη ζητήματα αειφορίας που αφορούν τη λειτουργία της. Οι δράσεις,όπως αποτυπώνονται σε μια έκθεση, εκφράζουν κυρίως τις αξίες και τη στρατηγική μιας επιχείρησης ως εταιρικού πολίτη και αντανακλούν τις επιλογές της ως προς τον τρόπο που διαχειρίζεται τις προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων της. Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές εξυπηρετούν αυτές τις ανάγκες,
προσφέροντας στις επιχειρήσεις την ευελιξία να εστιάσουν στα πλέον σημαντικά ζητήματα για τις ίδιες και τους κοινωνικούς τους εταίρους».

Όσον αφορά τη στρατηγική της εταιρείας, σημειώνει πως «το 2012 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για μας, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο πρόγραμμα αειφορίας της εταιρείας, Στόχοι Αειφορίας 2012. Δεδομένης της προτεραιότητας του προγράμματος, κατά το 2012 επικεντρωθήκαμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας και η παρούσα έκθεση παρέχει αναλυτική περιγραφή της προόδου που επιτύχαμε. Από το 2008 έχουμε σημειώσει πρόοδο σε όλους τους στόχους στο πεδίο εφαρμογής αυτού του προγράμματος.

Αναπτύσσουμε τους Στόχους Αειφορίας 2020 –σε εναρμόνιση με τους διεθνείς στόχους του ομίλου Lafarge– το επόμενο στρατηγικό πρόγραμμα αειφορίας, με στόχο τη δημιουργία αμιγώς θετικής συμβολής στην κοινωνία και το περιβάλλον».

Από την πλευρά της η Λένα Σαρικάκη, Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Διεύθυνση Στρατηγικής της ΔΕΗ Α.Ε. μάς διευκρινίζει πως «η ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για διαφάνεια και βελτίωση της δημοσίευσης των επιδόσεών της, κατά τη σύνταξη του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2012 κάλυψε περισσότερους δείκτες και ικανοποίησε τις απαιτήσεις του GRI για το επίπεδο εφαρμογής Β+.

Επιγραμματικά, ως κύριες βελτιώσεις στη δομή και παρουσίαση του απολογισμού υπήρξαν η ξεκάθαρη αποτύπωση της προσέγγισης της Διοίκησης στα θέματα οικονομίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας, η λεπτομερής αναφορά στον τρόπο προσδιορισμού των ουσιωδών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ενίσχυση των δεσμεύσεων / στόχων της εταιρείας για την επόμενη χρονιά».

Αναφέρει πως «η αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών του GRI, πυρήνας της οποίας είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των ουσιωδών θεμάτων της κάθε εταιρείας, υπαγορεύτηκε από την αυξανόμενη πίεση των stakeholders για μεγαλύτερη διαφάνεια στη λογοδοσία ζητημάτων και επιχειρηματικών αποφάσεων που τους επηρεάζουν» και τονίζει πως για το λόγο αυτό, η ΔΕΗ ήδη επανέλαβε, στα τέλη του 2013, τη διαδικασία προσδιορισμού από τη Διοίκησή της των ουσιωδών θεμάτων της. Παράλληλα, μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, απευθύνθηκε στους stakeholders της ζητώντας και από αυτούς να αξιολογήσουν/βαθμολογήσουν τα κατά τη γνώμη τους ουσιώδη θέματα για τη βιωσιμότητα της εταιρείας. «Ο στόχος της ΔΕΗ είναι αφενός να εδραιωθεί ουσιαστικός διάλογος για τον προσδιορισμό των σημαντικών ζητημάτων που επηρεάζουν τόσο τη ΔΕΗ όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, και αφετέρου, μέσα από τον απολογισμό του 2013, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επικοινωνίας αυτής, να αυξηθεί ο βαθμός διαφάνειας της λογοδοσίας της», υπογραμμίζει.

Μια νέα παράμετρο βάζει στη συζήτηση η Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Υποδιευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής και Κινητής του Ομίλου ΟΤΕ. «Για εμάς στον ΟΤΕ και την COSMOTE, τα κυρία ζητήματα που μας απασχόλησαν αναφορικά με τη σύνταξη του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 ήταν, ανάμεσα σε άλλα, η σύνταξη ενός ενιαίου απολογισμού OTE-COSMOTE και η συσχέτιση πολιτικών, δράσεων και στοιχείων που αφορούσαν και τις δύο εταιρείες» σημειώνει. Όπως αναφέρει, «μια από τις σημαντικές προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στη διαμόρφωση του περιεχομένου του Απολογισμού ΕΥ 2012, ήταν το γεγονός ότι τα στοιχεία που αφορούσαν τις δράσεις και τις επιδόσεις των εταιρειών, προέρχονταν από διαφορετικές βάσεις δεδομένων και επομένως έπρεπε να συλλεχθούν δύο φορές (μία για κάθε εταιρεία) και στη συνέχεια να αναλυθούν και να επεξεργαστούν».

Παράλληλα, μια ακόμα πρόκληση για τη διαμόρφωση του ενιαίου Απολογισμού ΕΥ προσθέτει πως ήταν η αποτελεσματική λειτουργία και ο συντονισμός της νέας κοινής Ομάδας ΕΥ, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των μελών της. «Πάνω από 50 στελέχη, προερχόμενα από διαφορετικές Διευθύνσεις και Τμήματα των εταιρειών, συμμετείχαν στη νέα αυτή ομάδα, με απώτερο στόχο, ανάμεσα σε άλλα, τη συγκέντρωση των στοιχείων-ληροφοριών για τη σύνταξη του απολογισμού και για τις δύο εταιρείες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ακόμη, επισημαίνει πως «ιδιαίτερης σημασίας ήταν και η διαδικασία παρακολούθησης των νέων Προτύπων-Οδηγιών Αναφοράς και η προετοιμασία των εσωτερικών δομών-λειτουργιών μας, ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τους μελλοντικούς απολογισμούς μας βάσει των νέων αυτών προτύπων. Στο ίδιο πλαίσιο, συνεχής είναι η προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας ανάλυσης των ουσιωδών θεμάτων (materiality), της αμφίδρομης επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Η κ. Αγγελοπούλου ολοκληρώνει την τοποθέτησή της, σημειώνοντας πως «ο Απολογισμός ΕΥ εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο Διοίκησης (management), που συμβάλλει στην ισορροπημένη και βιώσιμη λειτουργία της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει πλήρη εικόνα όλων των διαστάσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας που εκτιμάται θετικά από πιθανούς επενδυτές».

Η Αγγελική Μπούρα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων στη Vodafone Ελλάδας, μας εξηγεί πώς κινείται στο κομμάτι της Λογοδοσίας Αειφορίας η εταιρεία που πρόσφατα εξέδωσε για ενδέκατη συνεχή χρονιά τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, για την περίοδο Απριλίου 2012 – Μαρτίου 2013. «Το κύριο ζήτημα όσον αφορά τη σύνταξη του απολογισμού είναι η παρουσίαση της στρατηγικής μας στον τομέα αυτό με σαφή τρόπο, αλλά και η επιβεβαίωση της δέσμευσής μας, μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα, ότι συνεχίζουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα, να κάνουμε αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, αλλά και να αξιοποιούμε παράλληλα πιο συστηματικά την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας, σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Για 9η συνεχή χρονιά ακολουθήσαμε τις διεθνείς οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI), την έκδοση 3.1, ενώ προχωρήσαμε στη διασφάλιση του περιεχομένου του απολογισμού σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ΑΑ1000 έπειτα από έλεγχο από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα», αναφέρει.

Όσον αφορά την αναθεώρηση των διεθνών οδηγιών GRI, η κ. Μπούρα τονίζει πως αποτελεί μια προσπάθεια προσαρμογής τους στο σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό και μη περιβάλλον. «Οι οδηγίες GRI, καθώς και άλλα παρόμοια εργαλεία, είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον καθορισμό του περιεχομένου ενός απολογισμού, αλλά κυρίως γιατί οδηγούν στην πλήρη ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη λειτουργία κάθε εταιρείας που επιλέγει να τις ακολουθεί», σημειώνει και προσθέτει πως στόχος της Vodafone «είναι -μέσα από τη χρήση τέτοιων εργαλείων reporting- να συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε προς τα ενδιαφερόμενα μέρη μας με αντικειμενικότητα και διαφάνεια, όσον αφορά τη λειτουργία της εταιρείας, αλλά και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων που υλοποιούμε στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Τη δική του άποψη καταθέτει και ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & ΕΚΕ του Ομίλου Interamerican, υπογραμμίζοντας πως σε μια Έκθεση Κοινωνικής Υπευθυνότητας αποτυπώνονται πράξεις και συμπεριφορές που εκφράζουν την κεντρική ιδέα, τη στρατηγική αντίληψη, τις αρχές, τις δεσμεύσεις για το υπευθύνως επιχειρείν και τους στόχους, τη συνάρτηση των οποίων η Interamerican επιδιώκει να αναδεικνύει με σαφήνεια. «Η οργανωμένη αρχιτεκτονικά δομή, η ευγλωττία και πληρότητα του απολογισμού όσον αφορά τις συμπληρωματικά συναφείς γλώσσες της εικόνας και του λόγου, αποτελεί για εμάς πρωταρχική πρόκληση», αναφέρει και προσθέτει πως «με κόστος ίσως τη μεγάλη έκταση, η σύνθεση του απολογισμού της εταιρείας προσφέρεται σε όσους ενδιαφέρονται να τον μελετήσουν διεισδυτικά και όχι να διαμορφώσουν μια επιπόλαια γενική εντύπωση, όπως αυτή που αφήνουν τα διαφημιστικά μηνύματα». Ο απολογισμός πληροφορεί, δεν διαφημίζει αναφέρει ο κ. Ρούντος και επικεντρώνοντας στην πιο πρόσφατη σχετική προσπάθεια της εταιρείας, υπογραμμίζει πως «βασιζόμενοι στην παγιωμένη αντίληψή μας για τις συνιστώσες της επιχειρηματικής ηθικής και πρακτικής της Interamerican, που διαπνέουν και τους πέντε απολογισμούς που έως σήμερα έχουμε εκδώσει, στον τελευταίο εστιάσαμε κατά προτεραιότητα στον προσδιορισμό της ουσιαστικότητας των θεμάτων που μας απασχολούν έναντι των συμμετόχων. Εντοπίσαμε τα μείζονα θέματα αλληλεπίδρασης σχετικά με το Ποιόν, τη Διακυβέρνηση και την Οικονομία, την Αγορά,τους Ασφαλισμένους, το Ανθρώπινο Δυναμικό, την ευρύτερη Κοινωνία και το Περιβάλλον, ορίζοντας έτσι την προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης της εταιρείας».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ρούντος τονίζει πως η Interamerican καλοδέχεται το αυξανόμενο ενδιαφέρον για βελτίωση της διαφάνειας, με την πεποίθηση ότι η διαφάνεια νοηματοδοτεί την υπευθυνότητα, όχι μόνο στην πράξη αλλά και στη λογοδοσία. «Ο πολιτισμός των υπεύθυνα ενεργών πολιτών και επιχειρήσεων προϋποθέτει άπλετο φως παντού, ώστε να υπηρετείται η ασφαλής ερμηνεία των πραγμάτων και το GRI προτείνει σαφώς κατευθύνσεις που βελτιώνουν το φωτισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Λένα Μαμιδάκη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας, ΕΚΕ της Mamidoil Jetoil A.E., αναφέρει πως «όπως κάθε χρόνο, έτσι και για το 2012 κύρια “ανησυχία” ήταν να παρουσιάσουμε τους στόχους, τις δεσμεύσεις και τις δράσεις μας, με τρόπο που να είναι έγκυρος αλλά και κατανοητός από το μεγαλύτερο μέρος των συμμετόχων στους οποίους απευθύνεται ο απολογισμός της εταιρείας μας. Δεδομένου ότι το 2012 ήταν μια ακόμη δύσκολη χρονιά, τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για την εταιρεία, θεωρούμε σημαντικό ότι συνεχίσαμε με σταθερότητα και προσήλωση τα προγράμματά μας πάνω στους στόχους που είχαμε θέσει και καταφέραμε να υλοποιήσουμε αρκετούς από αυτούς. Ήταν, λοιπόν, σημαντικό να περάσει το μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερομένους ότι η Mamidoil Jetoil, παρ’ όλες τις δυσκολίες της καθημερινότητας, παραμένει προσηλωμένη στους στόχους και στις δεσμεύσεις της. Το 2012, παράλληλα, ήταν σημαντικό γιατί μέσα στη χρονιά αυτή, η εταιρεία προχώρησε, μέσω ενδο-εταιρικών διεργασιών και με τη συνδρομή των εργαζομένων της από διάφορα επίπεδα Διοίκησης (διοίκηση, διευθυντές, προϊστάμενοι), σε επαναπροσδιορισμό του Οράματός της, της Αποστολής αλλά και των Αρχών της, και αυτά παρουσιάστηκαν επισήμως μέσω της 5ης Έκθεσης ΕΚΕ 2012».

Όσον αφορά την απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια αναφορικά με τη Λογοδοσία Αειφορίας, η κ. Μαμιδάκη τη χαρακτηρίζει ευπρόσδεκτη και σημειώνει πως σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική κοινωνία και δεδομένης της καχυποψίας και της έλλειψης εμπιστοσύνης από την πλευρά των καταναλωτών προς τις επιχειρήσεις, η διαφάνεια είναι βεβαίως το ζητούμενο. «Οποιαδήποτε λοιπόν αναθεώρηση κατευθυντήριων γραμμών, όπως αυτή του GRI, συμβάλλει προς αυτήν την εξέλιξη, είναι θετική και ευπρόσδεκτη. Βεβαίως, η πρώτη αντίδρασή μας σε μια αλλαγή είναι να είμαστε συνήθως επιφυλακτικοί, αλλά πιστεύουμε προς μακροπρόθεσμα, οι αλλαγές αυτές βοηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τέλος, η κ. Αγγελική Μοτσάκου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της Μαρινόπουλος Α.Ε., μας αναφέρει πως «η Μαρινόπουλος Α.Ε. προχώρησε στην έκδοση του Απολογισμού Βιώσιμης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2012, εφαρμόζοντας πλήρως τις διεθνείς οδηγίες Εταιρικής Υπευθυνότητας GRI – G4, το Global Impact των Ηνωμένων Εθνών και το EFQM. Τεκμηριώθηκαν 145 ποσοτικοί δείκτες που αφορούσαν τη δράση και τη συνεισφορά της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων της, στην κοινωνία, το περιβάλλον, καθώς και στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τους προμηθευτές της και την ποιότητα των προϊόντων της. Μέσω του νέου προτύπου GRI – G4 δίνεται στις εταιρείες η ευκαιρία να αποτυπώσουν τα σημαντικά θέματα που αφορούν την επιχειρηματική τους στρατηγική και δραστηριότητα, να ενισχύσουν την καινοτομία και να εστιάσουν σε δράσεις οι οποίες δημιουργούν αξία για τις ίδιες και τους συμμετόχους τους».

Προσθέτει ακόμη πως «πέραν των εταιρικών μας επιδόσεων, το GRI – G4 ανέδειξε και το πρόγραμμα CSR, στο οποίο, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών για τον Έλληνα καταναλωτή, αποδώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές της δράσεις, η εταιρεία στηρίζει κάθε χρόνο χιλιάδες νοικοκυριά μέσω των τριών Κοινωνικών Παντοπωλείων που λειτουργεί σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, ανταποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας και στηρίζοντας έμπρακτα εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη».

Καταλήγει δε αναφέροντας πως «το νέο πρότυπο GRI-G4 ενθαρρύνει σημαντικά την εταιρική λογοδοσία και τη διαφάνεια και συμπεριλαμβάνει δείκτες για την εφοδιαστική αλυσίδα, την ηθική, την εταιρική διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς, στοιχεία που απασχολούν την εταιρεία και αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς της φιλοσοφίας της. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μαρινόπουλος Α.Ε. διακρίθηκε το 2013 για τη δέσμευσή της στην υπεύθυνη, εταιρική διακυβέρνηση από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, κατακτώντας την 1η θέση στη σχετική αξιολόγηση μεταξύ 16 ελληνικών επιχειρήσεων».

Πρώτη δημοσίευση στην ετήσια ειδική έκδοση CSR Reports 2014.

Μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά την έκδοση εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here