ΕΔ ΕΚΕ – ΣΕΒ: Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο

Η επιχειρηματική κοινότητα ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της πολιτείας με ολοκληρωμένες θέσεις και πρακτικές προτάσεις

Το Σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη καταρτίσθηκε από Επιτροπή την οποία συγκάλεσε και συντόνισε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στη διαβούλευση που διοργάνωσαν από κοινού το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετείχαν με εκπροσώπους τους περισσότερες από 60 (εξήντα) επιχειρήσεις και φορείς, ενώ ανταποκρίθηκαν (διακεκριμένα) μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.

Τα κύρια συμπεράσματα, όπως αναπτύχθηκαν και καταγράφηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, συνοψίζονται στα ακόλουθα κύρια σημεία:

1.    Η υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και στη χώρα μας, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό και θετικό βήμα.

2.    Το όραμα για την εθνική στρατηγική, όπως αναφέρεται στο σχέδιο, ξεκαθαρίζει και υπογραμμίζει ορθά την αναγκαιότητα η Πολιτεία να συμβάλλει έτσι ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, να συμπράξουν σε μια αναπτυξιακή διαδικασία που στηρίζεται στην ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην κοινωνική συνοχή (triple bottom line).

3.    Η «συνεργατική προσέγγιση»  στην οποία στηρίχθηκε ο αρχικός σχεδιασμός και προβλέπεται ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής είναι καταλυτικός παράγοντας για το νέο, σύγχρονο αναπτυξιακό πρότυπο που περιγράφεται από το σχέδιο.

4.    Έτσι, το σχέδιο συμπερασματικά θα πρέπει να αποτελεί στην τελική του έκδοση καταρχήν μία δήλωση αυτοδέσμευσης της Πολιτείας για την προώθηση και στην Ελλάδα ενός νέου, σύγχρονου αναπτυξιακού προτύπου, με συνεργατική προσέγγιση και να προβλέπει συναφείς στόχους και μέτρα για την υλοποίησή τους.

5.    Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση της υφιστάμενης γνώσης και εμπειρίας που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, αλλά πρωτίστως και από όσες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μέχρι σήμερα πρωτοστατήσει και ηγηθεί στην ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της ΕΚΕ, με προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, οφείλει να αποτελεί ένα από τα κύρια μέτρα εφαρμογής του σχεδίου.

6.    Η υιοθέτηση και αποσαφήνιση του πιο πρόσφατου ορισμού της έννοιας «ΕΚΕ» σύμφωνα με την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή πολιτική 2011–14 είναι αναγκαία ώστε να τεκμηριώνεται ο «εθελοντικός χαρακτήρας» της για τις επιχειρήσεις, αλλά και  η σημασία της προσαρμογής της επιχειρηματικής στρατηγικής ανάλογα με τη φύση, το εύρος και τον κλάδο δραστηριότητας κάθε επιχείρησης. Δεδομένου ότι η ΕΚΕ θεωρεί -ως προϋπόθεση- τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οριοθετείται σαφώς από το πώς κάθε επιχείρηση (ή οργανισμός) μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, πέραν των υποχρεώσεών της για συμμόρφωση. Για το σκοπό αυτό, κάθε επιχείρηση καλείται να αξιολογήσει τα θέματα που είναι ουσιώδη και στα οποία θα εστιάσει κατά προτεραιότητα, αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχει ένα «μοντέλο που να ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς» – («No one size fits all»). Η ωριμότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των όλων των άλλων εμπλεκομένων είναι σημαντική προϋπόθεση στην εφαρμογή της ΕΚΕ.

7.    Είναι κρίσιμη και πρακτικά αναγκαία η ανάδειξη και επεξήγηση της σημασίας που έχει η ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις ως εθελοντική δέσμευση για συνεισφορά στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων που είναι ουσιώδη για την επιχειρηματική λειτουργία και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου (μακρόχρονη προσέγγιση) και θα πρέπει να αποσαφηνίζεται σε αντιπαραβολή με το ρόλο και την ευθύνη της Πολιτείας που αποτελεί η ίδια «πρότυπο» με τον τρόπο που λειτουργεί.
Οι πιο πάνω θέσεις του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ και του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα υποβληθούν και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης www.opengov.gr στην οποία έχει αναρτηθεί το σχέδιο προκειμένου να συμβάλλουν θετικά στο έργο της Επιτροπής που έχει αναλάβει την ολοκλήρωση του Σχεδίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here