Βήματα προόδου, κορύφωση επιδόσεων

Σημαντικά βήματα απολογιστικής προόδου στην κοινωνική υπευθυνότητα έχει σημειώσει η Interamerican, κορυφώνοντας τις σχετικές επιδόσεις της μετά από μία ακολουθία έξι ετησίων εκθέσεων, από το 2009 έως σήμερα.

Ο Απολογισμός 2013 της εταιρείας, σύμφωνα με τη δήλωση επαλήθευσης του εξωτερικού ελεγκτή, έχει καλύψει τις απαιτήσεις για το Α+ επίπεδο εφαρμογής της έκδοσης G3.1 των κατευθυντήριων οδηγιών του Global Reporting Initiative. Ειδικότερα, ο Απολογισμός της Interamerican ανταποκρίνεται, όσον αφορά το σύνολο των 154 δεικτών, πλήρως στους 153 και μερικώς σε έναν. Ακόμη, στην έκθεση -όπως και στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας- έχουν ενσωματωθεί μέσω των πρακτικών οι δέκα αρχές που προτείνει το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, στοιχείο που φέρει τον Απολογισμό στο επίπεδο GC Advanced του Global Compact.

Η Interamerican παρουσιάζει στον Απολογισμό της όλο το εύρος των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδρασης της εταιρείας. Η έκθεση είναι συγκρίσιμη με τις προηγούμενες εκδόσεις, καθώς διατηρείται η βασική δομική αντίληψη στην παρουσίαση της ύλης και των στοιχείων, διευκολύνοντας έτσι την αξιολόγηση της προόδου από έτος σε έτος. Πέραν των οδηγιών του GR1-G3.1 και των αρχών του Global Compact, για τη σύνταξη του Απολογισμού έχουν ληφθεί υπόψη το ΑΑ1000 Πρότυπο Αρχών Υπευθυνότητας (Accountability Principles Standard) 2008, η φύση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς επίσης το ενδιαφέρον και οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.

Το περιεχόμενο
Με βάση την αρχή της ουσιαστικότητας (materiality) και το πλαίσιο που θέτουν τα προαναφερθέντα πρότυπα, στην έκθεση έχει δοθεί έμφαση στους πιο σημαντικούς για την Interamerican τομείς, που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, τη σχέση της με την αγορά, την εταιρική διακυβέρνηση, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεισφορά στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια που συγκροτούν τον Απολογισμό είναι τα εξής:
•  Ποια είναι η Interamerican
• Η κοινωνική υπευθυνότητα στην Interamerican
• Πράξεις ευθύνης για τη διακυβέρνηση
• Πράξεις οφέλους για την ιδιωτική ασφάλιση
• Πράξεις ενδιαφέροντος για το ανθρώπινο δυναμικό
• Πράξεις αξίας για την κοινωνία
• Πράξεις προστασίας για το περιβάλλον.

Σε κάθε κεφάλαιο αναδεικνύονται τα σημαντικά θέματα, όπως αυτά έχουν αναγνωριστεί και ιεραρχηθεί κατά προτεραιότητα, στη βάση των ευρημάτων του εξειδικευμένου materiality analysis workshop που έχει πραγματοποιηθεί.

Οι αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας
Αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει, η Interamerican διαχειρίζεται την κοινωνική υπευθυνότητα βασιζόμενη σε τέσσερις αρχές:
• Συμμετοχικότητα: επιδιώκεται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, αναπτύσσεται διάλογος μαζί τους και λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους.
• Ουσιαστικότητα: εστίαση στα πιο σημαντικά ζητήματα, που έχουν σχέση κυρίως με το αντικείμενο των εταιρικών δραστηριοτήτων.
• Πλαίσιο Αειφορίας: ένταξη των εταιρικών πρωτοβουλιών σε ένα γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, το οποίο υπηρετεί τη συμμετοχή και τις δεσμεύσεις της Interamerican για την αειφόρο ασφάλιση έναντι της Περιβαλλοντικής Διακήρυξης των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών του ΟΗΕ (UNEPFI), φορέα του οποίου η εταιρεία αποτελεί μέλος από το 2006.
• Πληρότητα: απολογιστική σαφήνεια και επάρκεια σε όλο το εύρος των εταιρικών επιδράσεων.

Η εταιρική στρατηγική
Στρατηγικά, η Interamerican προσεγγίζει τα ζητήματα υπευθυνότητας στους άξονες της συμμόρφωσης, της συστηματικής διαχείρισης και της απολογιστικής έκθεσης. Το μετρήσιμο κοινωνικό προϊόν της εταιρείας ως οικονομική αξία υπολογίζεται ετησίως κατά την τελευταία τριετία, κατά μέσο όρο, περί τα 200 εκατ. ευρώ (αμοιβές, παροχές, εισφορές, φόροι, πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου, επενδύσεις και δαπάνες για πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας).

Η δέσμευση δράσεων της Interamerican αναφέρεται στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τις τοπικές κοινωνίες, την επιχειρηματική κοινότητα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την πολιτεία-τις δημόσιες αρχές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην πράξη, η εταιρεία συνδέει άρρηκτα την κοινωνική υπευθυνότητα με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, με έμφαση στη διαφύλαξη της εταιρικής ακεραιότητας και των αξιών που πρεσβεύει: της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της ομαδικότητας, της συνεργασίας, της απόδοσης και του επαγγελματισμού των ανθρώπων της. Διαχειριστικά και συντονιστικά, τα ζητήματα υπευθυνότητας εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ, που αναφέρεται στην Επιτροπή ΕΚΕ, με προεδρεύοντα τον διευθύνοντα σύμβουλο και μέσω αυτής, στην Εκτελεστική Επιτροπή.

«Η υπευθυνότητα καθοδηγεί τις επιλογές και τα βήματά μας και έχουμε την πεποίθηση πως έτσι μόνον θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας τις προκλήσεις, ώστε να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην κοινωνική ειρήνη και συνοχή», τονίζει ο Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου. Ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ της Interamerican, επισημαίνει: «Επιζητούμε έναν επιχειρηματικό πολιτισμό βασισμένο στο ατομικό και συλλογικό αίσθημα ευθύνης, που μπορεί να στερεώσει τη σύνθεση καλών ιδεών και πράξεων – έναν τέτοιο πολιτισμό, τον χρειάζεται και η ασφαλιστική αγορά στον τόπο μας».

Από τη στρατηγική στις πρακτικές  κοινωνικού οφέλους
Ειδικότερα για την κοινωνία, η Interamerican αποτυπώνει με λεπτομέρεια στον Απολογισμό τις ενέργειες και τα μεγέθη της αποδιδόμενης αξίας, στο πλέγμα πέντε ευδιάκριτων περιοχών που συνιστούν δομικά το σχέδιο δράσης «Πράξεις Ζωής» και αφορούν: στη φροντίδα για την υγεία, στην αντιμετώπιση κινδύνων (φυσικών, οδικών κ.ά.), στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων, στην υποστήριξη του πολιτισμού και της παιδείας και, τέλος, στο περιβάλλον.
Για ανάλογες δράσεις, η εταιρεία διέθεσε κατά το έτος αναφοράς του Απολογισμού ποσό ίσο με το 1,25% των προ φόρων κερδών της, με επιπλέον σημαντική συνεισφορά του ACHMEA Foundation σε ένα ειδικό πρόγραμμα περίθαλψης προσφύγων.

Στις πρακτικές της, η Interamerican έχει προσαρμόσει το σχεδιασμό των ενεργειών της στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και χρησιμοποιεί επιχειρησιακές δυνατότητες -υποδομές, τεχνογνωσία, εθελοντικό ανθρώπινο δυναμικό- ενώ ανταποκρίνεται κατ’ αναλογία και σε ανάγκες των εργαζομένων με επιπλέον παροχές, ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης (υγεία, ασφάλεια). Ακόμη, η εταιρεία επιλέγει να συνεργαστεί με αξιόπιστους και αναγνωρισμένους για το κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο τους φορείς και οργανισμούς. Η διασπορά των ενεργειών ΕΚΕ σε ευρείς πληθυσμούς αποδεκτών με διαφορετικές ανάγκες (παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, περιθωριακές ομάδες κ.λπ.), ώστε να είναι πιο διεισδυτική η θετική επίδραση της Interamerican στην κοινωνική ζωή, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του σχεδίου «Πράξεις Ζωής».

Η ομάδα σύνταξης του Απολογισμού ΕΚΕ της Interamerican, έχει συντονιστή και υπεύθυνο σύνταξης και έκδοσης τον Γιάννη Ρούντο, Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ, και συνεργάτες ύλης τούς: Βίβιαν Αραβανή, Λεωνίδα Βουρνά, Αθανασία Γουργούλη, Χρύσα Ελευθερίου, Αιμιλία Λιάκου, Νίκο Μαρκόπουλο, Αντώνη Μπάκα, Κλαίρη Ντούρου,  Έφη Οικονόμου, Δέσποινα Παπαχρυσάνθου, Βαλεντίνα Ραυτοπούλου, Γιώργο Σκαρμούτσο, Κώστα Τσολακίδη.

Αναδημοσίευση από την 5η Ειδική Έκδοση CSR Reports

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ