Ίδρυση νέου νομικού προσώπου (Σωματείου) για το Global Compact Network Hellas

Μετά από σειρά συνεργασιών με τις αρμόδιες υπηρεσίες του GCO, οριστικοποιήθηκε το νομικό κείμενο του Καταστατικού για την ίδρυση του νέου Σωματείου με την επωνυμία Ελληνικό Δίκτυο Οικουμενικού Συμφώνου του Ηνωμένων Εθνών και διακριτικό τίτλο Global Compact Network Hellas (εφεξής GCNH), στο οποίο δικαίωμα εγγραφής παρέχεται σε επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, επιχειρηματικά σωματεία (όπως ενδεικτικά ΣΕΒ, ΣΒΒΕ,κ.α.) ή άλλες επιχειρηματικές ενώσεις (όπως ενδεικτικά το CSR HELLAS, κ.α.), επιμελητήρια και άλλα ΝΠΔΔ, ΜΚΟ, δήμοι και εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.α.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο νέο φορέα είναι η υποβολή δήλωσης προς την GCO της ανώτατης διοίκησης κάθε υποψήφιου μέλους για τη δέσμευσή του αφενός μεν ότι θα τηρεί και θα σέβεται τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Εργασιακές Σχέσεις, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς) αφετέρου δε ότι θα δημοσιοποιεί τις δράσεις που υλοποιεί για την τήρηση των 10 Αρχών μέσω, κατά περίπτωση, της Αναφοράς Προόδου (Communication on Progress – COP) για τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ή της Αναφοράς Δέσμευσης (Communication on Engagement – COE), για τα μέλη που δεν είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, που θα πρέπει να συντάσσει και υποβάλει προς την GCO.

Προκειμένου να αποκτήσει την νομική προσωπικότητά του ως Σωματείου, απαιτείται η προσυπογραφή του συγκεκριμένου κειμένου του Καταστατικού από τουλάχιστον 21 επιχειρήσεις ή συλλογικούς ή άλλους φορείς, που είναι ήδη μέλη του Global Compact και θα αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη του νέου φορέα. Σημειώνεται ότι ως προς το θέμα επίτευξης της καταστατικής πλειοψηφίας του 51%, στο άρθρο 1 παράγραφος 1.3 του Καταστατικού προβλέπεται ειδική προνομιακή μεταχείριση εκείνων εκ των ιδρυτικών μελών που δεν είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Με το σημείωμα αυτό καλούνται:

Τα μέλη του ήδη υφιστάμενου Global Compact Network Hellas (GCNH), που λειτουργεί ως γνωστόν ως αυτοδιοικούμενο Τμήμα του CSR HELLAS, να προσυπογράψουν το Καταστατικό του νέου φορέα, παράλληλα δε να υποδείξουν εκπρόσωπό τους, που ενδεχομένως θα ήθελαν να συμμετέχει στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή του υπό ίδρυση Σωματείου, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά η GCO για παροχή της έγκρισης που απαιτείται, σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο, από το νέο μοντέλο λειτουργίας του υπό ίδρυση Σωματείου με βάση τους κανόνες ακεραιότητας (integrity pact) και διαδικασίες ελέγχου από τη GCO
Τα μέλη του CSR HELLAS, που δεν είναι μέλη και του υφιστάμενου Global Compact Network Hellas (GCNH), να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής τους και στο νέο υπό ίδρυση Σωματείο, παράλληλα με τη συνέχιση της συμμετοχής τους στο CSR HELLAS.
Για την διευκόλυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης συμμετοχής στο υπό ίδρυση σωματείο επισυνάπτεται σχέδιο απόφασης του αρμοδίου οργάνου (δηλ. Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου σχετικά εξουσιοδοτημένου οργάνου του κάθε νομικού προσώπου). ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ για τα μέλη

Αντίγραφο της απόφασης αυτής, δεόντως επικυρωμένο, θα πρέπει να σταλεί μέχρι τις 30.09.18 προκειμένου, στη συνέχεια, να υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές για τη νομιμοποίηση του υπό ίδρυση Σωματείου.

Παράλληλα, απαιτείται να σταλεί αντίγραφο της δήλωσης, που κάθε μέλος έχει υποβάλει προς την GCO, για την κατηγορία μέλους στην οποία έχει ενταχθεί, καθώς η κατάταξή του σε μία από τις δύο προβλεπόμενες κατηγορίες, που είναι Μετέχον Μέλος (Participant) και Απλό Μέλος (Signatory), έχει άμεση σχέση και με το ύψος της ετήσιας οικονομικής συνδρομής που θα κληθεί να καταβάλει στο υπό ίδρυση Σωματείο.

Τέλος, γνωρίζουμε ότι το CSR HELLAS, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, αποφάσισε να είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του νέου Σωματείου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here