Όμιλος Lavazza: Έκθεση Βιωσιμότητας 2019 και Μανιφέστο Βιωσιμότητας

«Ένας στόχος σε κάθε Κύπελλο» είναι ο τίτλος της πέμπτης έκδοσης της Έκθεσης Βιωσιμότητας, που εκπονήθηκε από «Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς»σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Το έγγραφο αναφέρει την προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το πρόγραμμα βιωσιμότητας, που αναπτύχθηκε από τον Όμιλο Lavazza, αντικατοπτρίζοντας μια στρατηγική εμπνευσμένη από τη βαθιά αίσθηση ευθύνης που η Εταιρεία έχει για πάνω από 120 χρόνια έναντι των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, και ιδιαίτερα προς τους καλλιεργητές καφέ, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές.

Είναι μια στρατηγική που αποτελεί ολοένα και πιο αναπόσπαστο μέρος της εταιρείας. Με βάση τις αρχές της ατζέντας του 2030 που υποστηρίζει η Lavazza από το 2017, προσδιορίζοντας τους τέσσερις πυλώνες προτεραιότητας βιωσιμότητας που πρέπει να επικεντρωθούμε τα επόμενα χρόνια: Στόχος 5 – Ισότητα των φύλων, Στόχος 8 – Οικονομική ανάπτυξη, Στόχος 12 – Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και στόχος 13 – Αλλαγή του κλίματος.

Αυτοί οι τέσσερις πυλώνες έχουν επιλεγεί για να προωθήσουν μια ισορροπία μεταξύ κοινωνικών (8 και 5) και περιβαλλοντικών (12 και 13) στόχων, καθώς αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις βασικές αρχές που διέπουν το Μανιφέστο της Βιωσιμότητας, η προγραμματική δήλωση που καθορίζει τη στρατηγική του Ομίλου στον τομέα αυτό.

Συμμετέχουν στον «Στόχο Μηδέν» του Ομίλου, τον οποίο πλαισιώνει η Lavazza για να προωθήσει το μήνυμα των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις της Εταιρείας. Από το 2016, στο πλαίσιο του Στόχου Μηδέν, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων για να δημιουργήσει μια ισχυρή αίσθηση ευθύνης γύρω από τους στόχους και έτσι να θέσει σε δράση τον κινητήρα αλλαγής.

Η έκθεση βιωσιμότητας του 2019 διαρθρώνεται γύρω από τους τέσσερις στόχους προτεραιότητας και το στόχο μηδέν, με ένα κεφάλαιο αφιερωμένο σε καθένα από αυτά, καθώς και ένα κεφάλαιο που εξετάζει λεπτομερέστερα το έργο του Ιδρύματος Lavazza.