Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2019 του Ομίλου Quest

O Όμιλος Quest δημοσίευσε για 6η συνεχόμενη χρονιά την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2019, παρουσιάζοντας τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου, αλλά και ειδικότερα των εταιρειών Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS σχετικά με τα κύρια θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Έκθεση έχει καταρτιστεί σύμφωνα  με τα Πρότυπα GRI (GRI Standards), εναρμονίζεται με τους  17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εργασία, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας.

Για πρώτη φορά, στην έκθεση περιλαμβάνονται επιλεγμένοι  βασικοί, προηγμένοι και κλαδικοί δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2019 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ έχει ληφθεί  εξωτερική διασφάλιση τόσο για επιλεγμένους δείκτες του Προτύπου GRI, όσο και για δείκτες του Οδηγού ESG.

Για πρώτη φορά, επίσης, στην φετινή Έκθεση, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και τη μεγαλύτερη διαφάνεια, έχει γίνει ξεχωριστή μελέτη ουσιαστικότητας και ανάλυση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης για κάθε μία από τις τέσσερεις θυγατρικές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το 2019, μεταξύ άλλων, ο Όμιλος Quest:

  • Επέτυχε σημαντική αύξηση σε όλα τα οικονομικά του μεγέθη, έχοντας πλέον 4  εταιρείες με έσοδα άνω των €100 εκατ. (Info Quest Technologies, iSquare, Uni Systems & ACS) και ~ 17% του κύκλου εργασιών του να προέρχεται από  πωλήσεις εκτός Ελλάδος.
  • Υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις ύψους €34 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του καθαρού δανεισμού που αναλήφθηκε) σχετιζόμενες κυρίως με την ανάπτυξη των εργασιών του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Επικαιροποίησε το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων.
  • Συνέχισε τον ψηφιακό του μετασχηματισμό.
  • Ενίσχυσε την Καινοτομία, με σειρά ενεργειών και ενσωμάτωση στην στρατηγική και την κουλτούρα κάθε εταιρείας
  • Δημιούργησε 161 νέες θέσεις εργασίας επενδύοντας συνεχώς στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των γνώσεων και των ικανοτήτων τους , καθώς και την ανάδειξη του ταλέντου, αυξάνοντας τη σχετική επένδυση περισσότερο από 25%.
  • Συνέχισε της δράσεις μείωσης του ανθρακικού του αποτυπώματος, βελτιώνοντας τους δείκτες που παρακολουθεί κατά 14%.
  • Συνέχισε τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, συνεισφέροντας στην κοινωνία στους τομείς της καινοτόμου επιχειρηματικότητας (startups), της αξιοποίησης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και της υποστήριξης ευπαθών ομάδων.

H Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest, κα Έφη Κουτσουρέλη δήλωσε σχετικά : «Με όραμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το τρίπτυχο «Τεχνολογία, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα» και ισχυρά εδραιωμένοι στη χώρα μας, συνεχίζουμε με αισιοδοξία το έργο μας, ενώ παράλληλα επιδιώκουμε τον διεθνή προσανατολισμό των δραστηριοτήτων μας.  Επιδίωξή μας είναι η σύνδεση των εννοιών της Βιώσιμης Ανάπτυξης με το μοντέλο Δημιουργίας Αξίας και την κατανομή της παραγόμενης αξίας ως προς τα οφέλη στα ενδιαφερόμενα μέρη.»

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο https://www.quest.gr/el/corporate-social-responsibility