Συνεργασία CSR HELLAS με ΕΛΙΝΥΑΕ για δράσεις στους χώρους εργασίας

  Η κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών και συνεργείων, που οι επιχειρήσεις αλλά και η κοινωνία οφείλουν να αναπτύξουν, για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, σε τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος όπως η υγεία και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, αλλά και πέραν αυτών.

  Αναγνωρίζοντας σήμερα τη συνεργασία για την προαγωγή και την προάσπιση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας ως θέμα πρώτης προτεραιότητας, οι δύο οργανισμοί, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλεια της Εργασίας (EΛΙΝΥΑΕ) και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS), ενώνουν τις δυνάμεις τους στην κατεύθυνση αυτή συνυπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την περαιτέρω καλλιέργεια της έννοιας της ατομικής και συλλογικής ευθύνης.

  Οι δύο φορείς αναγνωρίζουν ότι τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία αποτελούν βασικό πυλώνα της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων, της βιωσιμότητάς τους και, κατά συνέπεια, της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών. Επίσης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, που συνεπάγεται οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο. Για τον σκοπό αυτόν, προχωρούν στον σχεδιασμό κοινών ενεργειών και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και υποστήριξης των επιχειρήσεων στην εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των θεμάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας, την ενθάρρυνση της αναφοράς σε πολιτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις, που προάγουν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, σε μελέτες, έρευνες, εκθέσεις, κοινωνικούς απολογισμούς, κώδικες δεοντολογίας και λοιπά έντυπα των επιχειρήσεων.

  Με αφορμή τη συμφωνία συνεργασίας οι πρόεδροι των δύο οργανισμών, δήλωσαν τα εξής:

  «Σήμερα, με αφορμή την πανδημία, τα θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποκτούν ξεχωριστό χαρακτήρα και απαιτούν πολιτικές και πρακτικές που υπερβαίνουν την απλή υποχρέωση. Ανταποκρινόμαστε στη δέσμευσή μας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένουμε η συνεργασία αυτή με το CSR HELLAS, να αποφέρει ωφέλιμα αποτελέσματα στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και στην κοινωνία ευρύτερα». Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος ΕΛΙΝΥΑΕ

  «Η συνεργασία μας με το ΕΛΙΝΥΑΕ είναι αποτέλεσμα της δέσμευσής μας να δίνουμε προτεραιότητα στις συνεργασίες και στα ζητήματα που είναι πραγματικά ουσιώδη για τα μέλη μας, αλλά και την κοινωνία. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας προσδοκούμε σε μεγαλύτερη και ταχύτερη μετάδοση γνώσης και εμπειρίας, καλών πρακτικών, αλλά και δεδομένων που είναι χρήσιμα για να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που αφορούν στην προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας, εντός και εκτός της εργασίας και σίγουρα μας αφορούν όλους». Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος CSR HELLAS.