«Ο ΟΚΑΝΑ ενισχύει με ανθρώπινο δυναμικό το δίκτυο υπηρεσιών πρόληψης στη Λέσβο και τη Λήμνο μέσω ΕΣΠΑ»

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο ΟΚΑΝΑ, σε συνεργασία τα Κέντρα Πρόληψης Λέσβου «Πνοή» και Λήμνου «Πολιόχνη» και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), ξεκίνησε τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, η υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης», με κωδικό ΟΠΣ 5050022, Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΕΠ08810044, της ΣΑ ΕΠ0881 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α με θεματικό αντικείμενο «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για 2 έτη, με έδρα την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στόχος του έργου είναι  να ενισχύσει την υπάρχουσα δράση των Κέντρων Πρόληψης, που ήδη λειτουργούν και εφαρμόζουν παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων, στα νησιά της Λέσβου και της Λήμνου, ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ιδιαίτερες ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ομάδων του πληθυσμού που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου», αλλά και της τοπικής κοινότητας της εν λόγω Περιφέρειας. Για το λόγο αυτό, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ενισχύει με επιπλέον επιστημονικό προσωπικό το Κέντρο Πρόληψης Λέσβου «Πνοή» και το Κέντρο Πρόληψης Λήμνου «Πολιόχνη». Με την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού από το χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Κοινωνιολόγων και  Κοινωνικών Λειτουργών), επιτυγχάνεται  η αύξηση και διεύρυνση των παρεμβάσεων πρόληψης στην κοινωνία των δύο νησιών.

Για τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, ο πυλώνας της πρόληψης είναι καίριας σημασίας. Οι παρεμβάσεις στο τομέα της πρόληψης συνίστανται αρχικά στην αντιμετώπιση όλων εκείνων των επιβαρυντικών παραγόντων  που καθιστούν ευάλωτο το άτομο. Παράλληλα συμβάλλουν στην ενίσχυση εκείνων των παραγόντων που ενδυναμώνουν και προστατεύουν το άτομο προκειμένου να αποφύγει τη χρήση ουσιών ή την υιοθέτηση άλλων επιβλαβών για την υγεία του συμπεριφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης βασισμένα στη φιλοσοφία της αγωγής και της προαγωγής της υγείας. Επιπλέον επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό την ενεργοποίησή τους και τη συμμετοχή τους στον αγώνα της πρόληψης των εξαρτήσεων.