7 Δεκεμβρίου 2021
Αρχική Αμυράς-Delphi Economic Forum: 30 εκατομμύρια δέντρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ ÔÏÕ Í/Ó ÔÏÕ ÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ "ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇ ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÇ ÌÅ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇ ÄÉÁÓÔÁÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÔÏÕ ÁÕÑÉÏ"(EUROKINISSI ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ)

ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ ÔÏÕ Í/Ó ÔÏÕ ÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ “ÖÏÑÏËÏÃÉÊÇ ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÇ ÌÅ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÇ ÄÉÁÓÔÁÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÔÏÕ ÁÕÑÉÏ”(EUROKINISSI ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ)