Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Η πρωτοβουλία Science Based Targets επικυρώνει τους στόχους μείωσης εκπομπών CO2

Η πρωτοβουλία SBTi αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ του οργανισμού Carbon Disclosure Project (CDP), του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, του Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πόρων (World Resources Institute – WRI) και του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF).

Mέσω μιας ανεξάρτητης διαδικασίας αξιολόγησης, επικυρώνει τους στόχους των εταιριών για τη μείωση εκπομπών σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της επιστήμης για την κλιματική αλλαγή. Αυτή η επικύρωση υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για βιώσιμη ανάπτυξη και ανάληψη δράσης για την πρόληψη των πιο επιβλαβών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία SBTi επικύρωσε τη δέσμευση του Τιτάνα για:

  • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (scope 2) κατά -42,4% ανά τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου. Αυτός ο στόχος εναρμονίζεται με τον στόχο του Τιτάνα για μείωση των εκπομπών κατά -45% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2020, που ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους.

Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ έχει δεσμευτεί να μειώσει το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του, φιλοδοξώντας να προσφέρει στην κοινωνία σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050, ενώ θα παρακολουθεί και θα επαληθεύει μέσω ανεξάρτητων φορέων τις εκπομπές της εφοδιαστικής αλυσίδας του (scope 3).

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα αυξάνοντας τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, ενισχύοντας περαιτέρω τις προσπάθειές του για ενεργειακή απόδοση, αναπτύσσοντας προϊόντα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις. Μέσω της συμμετοχής σε ευρωπαϊκές και διεθνείς κοινοπραξίες, καθώς και σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, ο Τιτάνας θα συνεχίσει να  αναπτύσσει νέα προϊόντα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και να εφαρμόζει πιλοτικά στα εργοστάσιά του νέες τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας ενεργά στη φιλοδοξία του κλάδου για ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ εντάσσονται στους στόχους του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά, που έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις από τους συμ-μετόχους του και διέπονται από τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής: Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός, εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη, θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιείται και υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα.