ΕΛΟΠΥ: Δύο νέα ερευνητικά έργα για το περιβάλλον σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Σκοπός των ερευνητικών προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη Οδηγών Καλών Πρακτικών για τον κλάδο.

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) ανακοινώνει επίσημα την υλοποίηση δύο νέων ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παύλο Αβραμίδη ως Επιστημονικό Υπεύθυνο.

Το πρώτο έργο αφορά στην αποτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε αέρια του θερμοκηπίου για όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας και διακίνησης των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και των συνεξαρτώμενων λειτουργιών του κλάδου, μέσω της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής των ελληνικών καλλιεργούμενων ψαριών των εταιρειών-Μελών της ΕΛΟΠΥ.

Το δεύτερο έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη οδηγιών και πρωτοκόλλων για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της επίδρασης των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον και την ανάπτυξη ενός εφαρμόσιμου μοντέλου περιβαλλοντικής προσομοίωσης για καθημερινή χρήση στην παραγωγική διαδικασία. Μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου αυτού θα επιχειρηθεί, σε επιλεγμένες μονάδες των εταιρειών-Μελών της ΕΛΟΠΥ, η εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Σκοπός των ερευνητικών προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη Οδηγών Καλών Πρακτικών για τον κλάδο, σε συμμόρφωση με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, τις Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΛΟΠΥ, τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, την ευρωπαϊκή οδηγία για τα ύδατα 2000/60ΕΚ και των Διεθνών Προτύπων Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας. Μέσα από την εκπόνηση των συγκεκριμένων έργων, τα Μέλη της ΕΛΟΠΥ θα έχουν τη δυνατότητα να εκτιμούν και να ελέγχουν συνεχώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής για τα είδη τσιπούρα, λαβράκι, κρανιό και φαγκρί (από τον ιχθυογεννητικό σταθμό μέχρι τη συσκευασία και μεταφορά τους στα σημεία πώλησης), αλλά και να εντοπίζουν ευκαιρίες για την περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων της παραγωγής των προϊόντων ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.

Η ΕΛΟΠΥ, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τη δημιουργία οδηγών για τις σωστές πρακτικές σε κάθε τομέα λειτουργίας του κλάδου, επενδύει συστηματικά στη συνεργασία με την Επιστημονική και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα της χώρας για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και επιστημονικών μελετών. Ήδη, το 2020, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκπόνησε τον Οδηγό Ευζωίας Μεσογειακών Ιχθύων, ο οποίος εγκρίθηκε από το ΥΠΑΑΤ και αποτελεί Εθνικό Οδηγό για τον κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας.

Η θεσμοθέτηση στενών σχέσεων με τον Επιστημονικό και Ακαδημαϊκό κλάδο αποτελεί άρρηκτο κομμάτι της δραστηριότητας της ΕΛΟΠΥ, με γνώμονα την γαλάζια ανάπτυξη, ενώ παράλληλα στηρίζει τους μελλοντικούς συνεργάτες της, τους σημερινούς φοιτητές της χώρας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μελετήσουν στην πράξη υπάρχουσες, νέες και εξελιγμένες τεχνικές του κλάδου.