Όμιλος V Group: Δημοσίευση του 1ου Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το έτος 2020

Τον 1ο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δημοσίευσε ο Όμιλος Εταιρειών V Group σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI Standards, AA 1000 και SASB, στον οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος που επιδρά θετικά στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Με βασικό γνώμονα τις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας, στόχος του Απολογισμού είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, για τις δράσεις και την επίδοση του Ομίλου στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ωστόσο, ο πρώτος αυτός Απολογισμός αποτελεί για τον V Group ένα σημαντικό εργαλείο και βασικό οδηγό προκειμένου o Όμιλος να εξελίσσει και να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις του στα σημαντικά ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της στήριξης της κοινωνίας και της υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Απολογισμού, ο Όμιλος προχώρησε στην αξιολόγηση και στην ανάλυση των πιο σημαντικών θεμάτων που αφορούν στους άξονες της υπεύθυνης λειτουργίας του. Επιπλέον, με την επιστημονική καθοδήγηση της Grant Thornton πραγματοποίησε αναλυτική καταγραφή και προτεραιοποίηση των σημαντικών αυτών θεμάτων σε σχέση με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ.

Ο Απολογισμός 2020 του V Group εστιάζει σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, κάνοντας αναφορά σε 56 δημοσιοποιήσεις κατά GRI Standards και σε συνολικά 88 ποσοτικούς δείκτες. Επιπλέον, θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης στους άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας που έχει αναγνωρίσει ως σημαντικούς σε σχέση με τις δραστηριότητές του και οι οποίοι αφορούν στην υψηλή ποιότητα και καινοτομία υπηρεσιών, στην προστασία του  περιβάλλοντος, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην εταιρική διακυβέρνηση και στην κοινωνική συνεισφορά και ευαισθησία.

Οι ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Απολογισμό καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου για τις εταιρείες Antipollution, VEN Engineering, VEN Energy, Green, καθώς και για το Ίδρυμα Ντέπυ Βασιλειάδη.

Η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://vgroup.com.gr/wp-content/uploads/2021/10/V-Group-Sustainability-Report-2020.pdf

Προλογίζοντας τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, ο Ιδρυτής του και Πρόεδρος, Βύρων Βασιλειάδης, αναφέρει:

«Οι επενδύσεις μας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ενσωμάτωση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στις δομές των εργοστασίων μας, η μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος σε συνδυασμό με την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγουμε, η στρατηγική μας για την πλήρη αξιοποίηση αποβλήτων (zero waste), καθώς και η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι ο Όμιλος έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Εργαζόμαστε εντατικά προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο περιβαλλοντικό και ενεργειακό Όμιλο, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία, θέτοντας ως προτεραιότητα την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Έχοντας βγει πιο δυνατοί από μια χρονιά κατά την οποία ανατράπηκαν τα πάντα, είμαστε σε εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση μπορεί να φέρει το ερχόμενο έτος. Είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας, πάντα με κύριο γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε