CSR Hellas: Το πρώτο CSR Lab Podcast για θέματα συμπερίληψης και ισότητας των φύλων

Tο πρώτο επεισόδιο του CSR Lab Podcast με θέμα «Ισότητα των Φύλων και Επιχειρήσεις: Ναι μεν…αλλά»  παρουσίασε το CSR HELLAS με αφορμή την παρουσίαση έρευνας, που πραγματοποίησε με τίτλο “Συμπερίληψη και ίσες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας με τη διάσταση του φύλου” σε συνεργασία με ομάδα εμπειρογνωμόνων από τον χώρο του HR και την ακαδημαϊκή κοινότητα (Νικόλας Αγγελόπουλος, μέλος ΔΣ CSR HELLAS και Sustainability Specialist της INTERAMERICAN, Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος ΔΣ CSR HELLAS, Δημήτρης Κουφόπουλος, ιδρυτής του Hellenic Observatory of Corporate Governance (HOCG) και καθηγητής στο University of London και Μάρθα Μυλωνά, Επίτιμη Πρόεδρος του ΣΔΑΔΕ). Σκοπός της έρευνας ήταν η χαρτογράφηση και η αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας στα θέματα συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών στις αρχές και τις πρακτικές των Ελληνικών επιχειρήσεων στο τέλος του 2021, εστιάζοντας συγκεκριμένα στη διάσταση του φύλου.

Η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του CSR HELLAS και ο Δημήτρης Κουφόπουλος, Ιδρυτής του Hellenic Observatory of Corporate Governance, καθηγητής του London University, ανταλλάσσουν απόψεις και στοιχεία σχετικά με τα θέματα συμπερίληψης και ισότητας των δύο φύλων και τις επιχειρησιακές στρατηγικές. Τη συζήτηση συντονίζει η υπεύθυνη της έρευνας Αριάδνη Στάγκου-Μπελλ, CSR & Communication Specialist του CSR HELLAS.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε σημεία της συζήτησης:

Μαρία Αλεξίου:

Η ενασχόληση του CSR HELLAS ξεκίνησε από το 2005 προκειμένου να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα του θέματος της βιωσιμότητας και μιας ανάγκης ολιστικής προσέγγισης της επιχειρηματικής λειτουργίας. Σήμερα, θέλουμε να αναδείξουμε το πόσο ώριμη είναι η επιχειρηματική κοινότητα στη χώρα μας σε σχέση με ένα από τα πλέον ουσιώδη για την ανάπτυξη θέματα, αυτό της συμπερίληψης και ειδικότερα με τη διάσταση του φύλου. Δίκαιη μετάβαση έως το 2030 για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σημαίνει ισότιμη συμπερίληψη όλων στις ευκαιρίες όπως και στα βάρη που συνεπάγεται αυτή η αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό η σύνδεση στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων με την δίκαιη μετάβαση, την συμπερίληψη και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και καθολικά πλέον αναγνωριζόμενων ανισοτήτων αφορά τόσο την ηγεσία, όσο και το σύνολο μίας επιχείρησης για το πως αντιμετωπίζει τα καθιερωμένα και τα στερεότυπα βάζοντας στόχους προκειμένου με νέες και βελτιωμένες πρακτικές να ανατρέψει τα εμπόδια για την συμπερίληψη των γυναικών και στην λήψη των αποφάσεων αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα.

Η εμπειρία από πιο ώριμες αγορές τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός αυτής καταδεικνύει τα οφέλη της συμπερίληψης για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, η δημογραφική κρίση εντός της ΕΕ έχει οδηγήσει ήδη πολλές επιχειρήσεις στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών και δράσεων για την συμπερίληψη και την απόκτηση και διατήρηση ταλέντων που είναι αναγκαία για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της παγκόσμιας αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό και η ΕΕ έχει ήδη αποφασίσει την θέσπιση νέων κανονιστικών μέτρων, όπως στην προτεινόμενη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων στο 50% και την πρόβλεψη για δημοσιοποίηση των εταιρικών πληροφοριών που αφορούν την αμοιβή ανδρών και γυναικών για ίδιες θέσεις απασχόλησης και καθήκοντα (το αναφερόμενο και ως gender pay gap). Στον αντίποδα αυτών των τάσεων, τα στοιχεία της έρευνας ανέδειξαν μεν την συναίνεση που υπάρχει στο επίπεδο της ηγεσίας για την ανάγκη βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά χωρίς να θέτουν το ζήτημα αυτό ως κύρια προτεραιότητά τους. Με αποτέλεσμα οι επιχειρηματικές πρακτικές για την ισότητα των δύο φύλων και την συμπερίληψη να αποδεικνύονται μη επαρκείς πλέον αλλά να μην υπάρχουν ακόμη σχέδια και δράσεις εμπλουτισμού τους με νέες ή διαφορετικές πρακτικές.

Δημήτρης Κουφόπουλος:

Στο Ελληνικό Παρατηρητήριο, από το 2007, παρατηρούμε πολλά στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης και ένα από αυτά είναι η διάσταση του φύλου και η συμμετοχή των γυναικών στα ΔΣ. Με την εργασία που κάναμε διαπιστώσαμε μια μεγάλη διαφορά μεταξύ λόγων και πράξεων. Ενώ το 86% των εταιρειών που ρωτήσαμε δηλώνουν ότι η συμπερίληψη και οι ίσες ευκαιρίες πρέπει να συσχετίζονται με την εταιρική στρατηγική, δυστυχώς μόνο το 18 υλοποιούν αυτή την αντίληψη που έχουν, διαμέσου μετρήσιμων στόχων για τη διαχείριση της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών ως προς το φύλο. Αυτό το χάσμα είναι σημαντικό.

Φέτος το καλοκαίρι συμμετείχαμε σε έρευνα του European Women on Boards όπου ενσωματώσαμε τα στοιχεία που αφορούσαν τις 25 μεγαλύτερες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στην έρευνα, χώρες όπως η Νορβηγία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, συνήθως εκτός κάποιων εξαιρέσεων, τείνουν στο 40% συμμετοχής γυναικών. Παρόλα αυτά ακόμη και σε αυτές τις χώρες η συμμετοχή των γυναικών σε power positions είναι πολύ χαμηλή.

Όσον αφορά την Ελλάδα, τα πράγματα εξελίσσονται με πολύ αργό ρυθμό. Μετά την εισαγωγή του νόμου το καλοκαίρι του 2020, ο δείκτης κυμαίνεται στο 24% με βάση τα στοιχεία από τις 25 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του Χρηματιστηρίου ενώ έχουμε 2 μόλις γυναίκες σε ισχυρές θέσεις (Διευθύνουσα Σύμβουλος, Πρόεδρος) και αρκετές γυναίκες που προεδρεύουν σε επιτροπές.

Το πρώτο επεισόδιο του CSR Lab είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.