Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Μείωση αποτυπώματος άνθρακα κατά 4%

  Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2021, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG). 

  Το 2021, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αύξησε τον κύκλο εργασιών του σε επίπεδα ρεκόρ και παρέμεινε σε πορεία επίτευξης των στόχων του ESG για το 2025 και μετά. Μέσω της έκδοσης της ενιαίας ετήσιας έκθεσης απολογισμού, ο Τιτάνας αποβλέπει στη σφαιρική και σαφή παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους η στρατηγική, η καλή διακυβέρνηση, η επιχειρηματική ηθική, οι επιδόσεις και οι προοπτικές του Ομίλου συμβάλλουν στη δημιουργία αξίας για όλους τους συμ-μετόχους του, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

  Κύρια στοιχεία της Ενιαίας Ετήσιας  Έκθεσης Απολογισμού 2021 του Ομίλου ΤΙΤΑΝ: 

  • Επίπεδα ρεκόρ για τον κύκλο εργασιών του Ομίλου που ανήλθε σε €1.714,6 εκ., σημειώνοντας άνοδο κατά 6,7%, αποτυπώνοντας την υψηλότερη ζήτηση και τα βελτιωμένα επίπεδα τιμών σε όλες τις περιοχές 
  • Αύξηση των καθαρών κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) σε €91,9 εκ.* (έναντι €1,1 εκ. μετά τις εφάπαξ χρεώσεις €63,9 εκ. το 2020 και έναντι €50,9 εκ. το 2019), κυρίως χάρη στην επιτυχή αναχρηματοδότηση του δανεισμού και τις ευνοϊκότερες συναλλαγματικές διακυμάνσεις  
  • Εστίαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μέσω της ακύρωσης ιδίων μετοχών, της αγοράς ιδίων μετοχών όπως και της επιστροφής κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή
  • Μείωση αποτυπώματος άνθρακα κατά 4% (ειδικές εκπομπές Scope 1 & 2), σε πορεία επίτευξης των στόχων του Ομίλου έως το 2030
  • Επικύρωση των στόχων μείωσης εκπομπών CO2 από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi). Ο Τιτάνας είναι μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς που έλαβε αυτή την επικύρωση 
  • Υπογραφή της επιστολής «Business Ambition for 1.5°C», με την οποία ο Όμιλος  δεσμεύεται να εργαστεί από κοινού με πρωτοπόρες εταιρίες παγκοσμίως για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1.5°C και την επίτευξη μηδενικών (καθαρών) εκπομπών άνθρακα έως το 2050
  • Αναγνώριση από το CDP με «A-» ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χάρη στη διαφάνεια που διέπει τον Όμιλο και στις δράσεις του προς μια οικονομία με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα
  • Έναρξη δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικά με το κλίμα σύμφωνα με τις συστάσεις της TCFD και του Κανονισμού της ΕΕ για την Ταξινομία**
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός της παραγωγής τσιμέντου με εφαρμογή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης: Εγκατάσταση σε όλες τις παραγωγικές μονάδες νέων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση και πρόβλεψη βλαβών σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
  • Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κύριοι προμηθευτές πληρούν τα πρότυπα ESG που έχει θέσει ο Όμιλος
  • Υλοποίηση 142 πρωτοβουλιών στις τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιείται ο Τιτάνας με αποτέλεσμα να ωφεληθούν πάνω από 400 χιλιάδες συνάνθρωποί μας 

  Η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.titan-cement.com/newsroom/annualreports/