Ιδρύθηκε το Σωματείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Social Voices / Κοινωνικές Φωνές»

Ο τέως πρόεδρος του ΕΚΚΑ προχώρησε στην ίδρυση Σωματείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την επωνυμία «Social Voices / Κοινωνικές Φωνές», το οποίο θα λειτουργεί –μεταξύ άλλων– ως δεξαμενή σκέψης (think tank) για θέματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το σωματείο «Social Voices» συστάθηκε από μια ομάδα ευαισθητοποιημένων πολιτών, με επικεφαλής τον Χρυσοβαλάντη Παπαθανασίου, σε μια ιστορικά κρίσιμη στιγμή τόσο για την Ελλάδα όσο και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του πεδίου –ως επί το πλείστον κοινωνικοί επιστήμονες–, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, λήπτες υπηρεσιών και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, με κοινό πρόταγμα τη διεκδίκηση ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας.
Το σωματείο διαπνέουν οι οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Ως ένωση πολιτών αντιμάχεται κάθε διάκριση που προκύπτει από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την αναπηρία, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα/έκφραση φύλου, την εθνική/εθνοτική καταγωγή ή κοινωνική προέλευση, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, την οικονομική κατάσταση κ.ά.
Στόχοι του είναι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής και της καθολικότητας των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και του κοινωνικού στίγματος.
Το σωματείο «Social Voices» φιλοδοξεί να διαμορφώσει έναν ανοιχτό χώρο συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, να αναδείξει θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο, και να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής προστασίας στη χώρα μας. Έχει υπερκομματικό χαρακτήρα και πανελλαδική εμβέλεια.
Σε συνθήκες υγειονομικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η εγγύηση της αποτελεσματικής και αξιόπιστης κοινωνικής προστασίας για όλους είναι επιτακτική ανάγκη. Σκοπός του σωματείου είναι να συμβάλει στη μεταρρύθμιση των δομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στη βάση κοινωνικών αξιών, όπως είναι η συμμετοχικότητα, η συμπερίληψη, η ισονομία, η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία, η ποικιλομορφία, η αξιοκρατία και η ισότητα. Αποστολή του είναι η κριτική ανάλυση της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής, η προώθηση της λογοδοσίας, η διασύνδεση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων με το πεδίο κοινωνικής παρέμβασης, καθώς και η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Την εποχή της νέας νεωτερικότητας η κεντρική κυβέρνηση αποδυναμώνεται, καθώς η πολιτική λύση σε μείζονα κοινωνικά προβλήματα διαμορφώνεται από ομάδες πολιτών, που διαθέτουν μεγαλύτερη αναστοχαστικότητα και δυνατότητα αυτοκριτικής από την κεντρική κυβέρνηση, χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση των πολυσύνθετων και πολυπαραγοντικών προκλήσεων της σύγχρονης κοινωνίας. Το μοντέλο «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up) για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί τον νέο τρόπο άσκησης πολιτικής.
Επιθυμώντας να ενισχύσει αυτόν τον νέο τρόπο, το σωματείο «Social Voices» απευθύνει κάλεσμα σε άτομα ή ομάδες που συμφωνούν με τις βασικές αξίες, τις θέσεις και τους στόχους του να στηρίξουν τον αγώνα του για κοινωνική αλλαγή.