ΟΕΕ: Προσφέρει κατάρτιση και πιστοποίηση σε 2.000 άνεργους πτυχιούχους οικονομολόγους

Tην εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων 2.000 άνεργων πτυχιούχων οικονομολόγων αναλαμβάνει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Οι δικαιούχοι

Οι άνεργοι αυτοί πρέπει να είναι:

 • Έως 29 ετών.
 • Εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.
 • Από οποιαδήποτε περιφέρεια της χώρας.

Οι στόχοι

Στόχος είναι να:

 • Αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των οικονομικών,
 • Αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έτσι, θα ενισχυθεί ουσιωδώς η δυνατότητα εύρεσης απασχόλησης.

Τα αντικείμενα κατάρτισης

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα ακόλουθα:

 1. Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα
 2. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 3. Οικονομική Ανάλυση
 4. Διοίκηση και Διαχείριση έργου
 5. Διαχείριση Αφερεγγυότητας
 6. Εσωτερικός Έλεγχος
 7. Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης
 8. Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech)
 9. Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security)

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο, κάθε ενδιαφερόμενος/η πρέπει να συμπληρώσει:

Μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέαπου είναι η φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων στην υποβολή της αίτησής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, το Ο.Ε.Ε. θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο τηλέφωνο 2132141890, και μέσω helpdesk.

Η προθεσμία συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από την Τρίτη 15 Νοεμβρίου, και ώρα 12:00 π.μ. Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού αιτήσεων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από το Ο.Ε.Ε. στην ιστοσελίδα του έργου.

Η πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Μέσω αυτού, το ΟΕΕ έχει αναλάβει ως Δικαιούχος, την υλοποίηση της Πράξης: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων άνεργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας», με κωδικό MIS 5075932.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Η Πράξη αφορά στο σύνολο της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση συμμετοχής για οποιαδήποτε διοικητική περιφέρεια της χώρας επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.