Νέες Ευκαιρίες στον Τομέα του Βιώσιμου Τουρισμού και Πολιτισμού: Η Τελική Εκδήλωση του Έργου CREATURES

Στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου “Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable Routes” (CREATURES), πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 στην Τεργέστη (Ιταλία) η τελική εκδήλωση του έργου, με τίτλο “Sustainable Tourism and Culture: Building New Opportunities”.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) μέσω του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg ADRION και από εθνικούς πόρους. Στο έργο συμμετέχουν 8 εταίροι από τις ακόλουθες περιφέρειες χωρών της Αδριατικής: Emilia-Romagna (Ιταλία), Friuli-Venezia Giulia (Ιταλία), Δυτικής Ελλάδας, Dubrovnik-Neretva (Κροατία), Αυλώνα (Αλβανία), Σαράγεβο (Βοσνία και Ερζεγοβίνη) και από τη χώρα της Σλοβενίας. Στόχος του έργου CREATURES είναι η ενίσχυση της σύνδεσης των Τομέων του Πολιτισμού και της Δημιουργίας (ΤΠΔ) (Cultural and Creative Sectors) και του τουρισμού στις συμμετέχουσες περιφέρειες μέσω της ανάπτυξης και προώθησης, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, βιώσιμων διαδρομών πολιτιστικού και δημιουργικού τουρισμού. To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι ένας από τους εταίρους του έργου, με ρόλο την ανάπτυξη μεθοδολογίας για της εξής δραστηριότητες: i) χαρτογράφηση των ΤΠΔ, ii) ανταλλαγή Καλών Πρακτικών και τεχνογνωσίας, iii) ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής για τους ΤΠΔ, iv) αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και καθοδήγησης που ανέπτυξαν και εφάρμοσαν οι εταίροι, και v) αξιολόγηση της εφαρμογής για smartphones που αναπτύσσει το έργο. Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου για το ΟΠΑ είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κ. Ελένη Αποσπόρη (apospori@aueb.gr).

Στόχοι της εκδήλωσης ήταν i) η παρουσίαση των τουριστικών και πολιτιστικών διαδρομών που ανέπτυξαν οι εταίροι, ii) η παρουσίαση δράσεων για το βιώσιμο πολιτιστικό και δημιουργικό τουρισμό από εκπροσώπους οργανισμών από τις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο, και iii) η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις και ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας.

Στην πρώτη ενότητα της εκδήλωσης με τίτλο “Sustainable Creative Tourism: Perspectives from Different Territories”, εκπρόσωποι ερευνητικών οργανισμών, οργανισμών τοπικής οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης, τουριστικών οργανισμών αλλά και οργανισμών που ασχολούνται με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιφέρειες των εταίρων του έργου παρουσίασαν την προσέγγιση των οργανισμών τους σχετικά με το βιώσιμο πολιτιστικό και δημιουργικό τουρισμό. Οι συμμετέχοντες τόνισαν μεταξύ άλλων τη σημαντικότητα: i) του πολιτιστικού και δημιουργικού τουρισμού για την οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών, ii) της ανάπτυξης πολιτικών για την υποστήριξη του βιώσιμου πολιτιστικού και δημιουργικού τουρισμού και iii) της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη νέων πολιτιστικών και δημιουργικών προϊόντων.

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο “Future European trends: New opportunities for tourism at a European Level”, στελέχη στον τουριστικό τομέα παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις και ευκαιρίες για τον τουρισμό στην Ευρώπη. Σε αυτή την ενότητα συζητήθηκε η σημαντικότητα των ψηφιακών τεχνολογιών για την ανάπτυξη του «έξυπνου» βιώσιμου τουρισμού (smart tourism), η τάση για μικρότερη κινητικότητα και μεγαλύτερη παραμονή σε έναν τόπο (slow tourism), οι πολιτιστικές διαδρομές ως προϊόντα που συνδυάζουν την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό, και οι στρατηγικές διαχείρισης προορισμού (destination management).

Η τρίτη ενότητα της εκδήλωσης είχε τον τίτλο “CREATURES Cultural Routes”. Σε αυτή την ενότητα, οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου παρουσίασαν τις παρακάτω τουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου:

  • “Bicycle Route” και “Creativity Network” στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
  • “Piccola Cassia (Bologna-Bazzano)” και “Piccola Cassia (Bombiana-Porretta Terme)” στην περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία),
  • “Literary Route” και “Musical Route” στην περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia (Ιταλία),
  • “Eat, Pray, Love” και “From East to West” στην πόλη του Σαράγεβο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη),
  • “The story of a young soldier on the Soča river (Isonzo) WW1 front” και “Wherever the river flows, that’s where I want to be – Bridges and embankments of the Ljubljanica river” στη Σλοβενία,
  • “LIBERTAS Perspective” και “LIBERTAS Horizon” στην περιφέρεια Dubrovnik-Neretva (Κροατία), και
  • “Spinarica” και “Julius Cesar” στην περιφέρεια Αυλώνα (Αλβανία).

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδρομές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα που έχει αναπτύξει το έργο για την παρουσίαση των διαδρομών: http://portal.creatoures.eu.