Συνάντηση της Επιτρόπου Ντάλι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό την ενίσχυση των πολιτικών της ΕΕ για την αναπηρία

Σήμερα, 31 Μαΐου, η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι θα συναντηθεί με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τους οποίους θα εξετάσει την εφαρμογή από την ΕΕ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ θα συζητήσουν επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους των πολιτικών της ΕΕ. Η στρατηγική επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν το δικαίωμα πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία, εντός και εκτός της ΕΕ.

 

H Επίτροπος κ. Ντάλι θα υπογραμμίσει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ορίσουν συντονιστές για θέματα αναπηρίας, υπεύθυνους για την εφαρμογή της Σύμβασης. Από την πλευρά της, φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας. Η κάρτα θα εξασφαλίζει στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε υπηρεσίες πολιτισμού, αναψυχής, αθλητισμού και μεταφορών σε διασυνοριακό επίπεδο. Εντός του έτους, η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με την ανεξάρτητη διαβίωση και την ένταξη στην κοινότητα.