ΤΧΣ: Μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τραπεζικού κλάδου- Από ΑΠΕ καλύπτεται το 99% των αναγκών

Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η κοινωνική και χρηματοοικονομική συμπερίληψη και η εταιρική διακυβέρνηση συνέχισαν να αποτελούν τους κύριους πυλώνες της στρατηγικής ESG του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη διάρκεια του 2022, τόσο προς τις Τράπεζες στις οποίες συμμετέχει όσο και σε όλο το φάσμα των εσωτερικών του λειτουργιών, με στόχο τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Σύμφωνα με την Τρίτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ταμείουοι ελληνικές συστημικές Τράπεζες παρουσίασαν βελτιωμένες επιδόσεις σε όλο το φάσμα του ESG, όπως:

  • Περαιτέρω μείωση, σε σχέση με το 2021, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 6% για το Πεδίο 1 (Scope 1), 29% για το Πεδίο 2 (Scope 2) και 2% για το Πεδίο 3 (Scope 3).
    • Κάλυψη της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά 99%.
    • Κατοχή του 33% των διευθυντικών θέσεων από γυναίκες, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος
    • Επιπλέον αύξηση κατά 5% στα ποσά που επενδύθηκαν για την εκπαίδευση στελεχών με την συνολική εκπαίδευση να υπερβαίνει τις 1,3 εκατ. ώρες.

Ως προς την εταιρική διακυβέρνηση, στις τέσσερις συστημικές Τράπεζες στις οποίες συμμετέχει το ΤΧΣ, το 58% του συνόλου των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ενώ η γυναικεία εκπροσώπηση στα Δ.Σ. ανέρχεται σε 30%, κατά μέσο όρο. Σημειώνεται, επίσης, πως υφίστανται Ανώτερα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (Senior Independent Directors) στα Διοικητικά Συμβούλια σε δύο από τις τέσσερις συστημικές Τράπεζες.
Tο ΤΧΣ παροτρύνει τις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες για την καλύτερη ευθυγράμμιση των προσπαθειών τους αναφορικά με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη παροχή πιστώσεων, εντοπίζοντας πιθανές συνέργειες με πρωτοβουλίες διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι διεθνείς πρωτοβουλίες για την χρηματοδότηση: (α) της ναυτιλίας (Poseidon Principles), (β) της χαλυβουργίας (Sustainable Steel Principles), (γ) των μεγάλων έργων υποδομής και βιομηχανικών έργων (Equator Principles) καθώς και η Συμμαχία για την κλιματική ουδετερότητα στον Τραπεζικό κλάδο (Net Zero Banking Alliance).

Η Τρίτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης δίνει έμφαση στην υπεύθυνη τραπεζική και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Με την ενεργή συμβολή του Ταμείου, οι συστημικές τράπεζες στη διάρκεια του 2022 μείωσαν για ακόμη μια χρονιά το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και, παράλληλα, ενίσχυσαν την επιχειρηματική στρατηγική τους με πολιτικές που προωθούν την “πράσινη” επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου. Η συνεισφορά του ΤΧΣ αφορά επίσης στη χρηματοπιστωτική συμπερίληψη που περιλαμβάνει την ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων και την προσβασιμότητα στις τραπεζικές υπηρεσίες, δείκτες στους οποίους οι Τράπεζες σημείωσαν θετικές επιδόσεις με τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Με αφορμή τη δημοσίευση της Έκθεσης Βιωσιμότητας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ανδρέας Βερύκιος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν: «Το 2022 ήταν μια δυναμική χρονιά για το ΤΧΣ, κατά τη διάρκεια της οποίας, παραμείναμε πιστοί στο σκοπό της διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Δημιουργήσαμε μια σειρά από πρωτοβουλίες και πολιτικές για τις τράπεζες με στόχο την προώθηση της υιοθέτησης παγκόσμιων κανόνων και βέλτιστων πρακτικών για την εταιρική διακυβέρνηση και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, συμβάλλοντας έτσι στην εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο των ισχυρών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, περιβαλλοντικής ευθύνης και δημιουργίας ανθεκτικών κοινωνιών, τόσο το ΤΧΣ όσο και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στις οποίες συμμετέχουμε, μειώσαμε το λειτουργικό μας αποτύπωμα άνθρακα, βελτιώσαμε τη μεθοδολογία μας και επεκτείναμε το πεδίο εφαρμογής των υπολογισμών των εκπομπών μας. Έχουμε υιοθετήσει τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς για εμάς και τους συνεργάτες μας, ενώ έχουμε μηδενική ανοχή σε διακρίσεις, απάτες, εκφοβισμό και διαφθορά».

Η Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2022 είναι η τρίτη Έκθεση του Ταμείου, η οποία συντάχθηκε με βάση το διεθνές πρότυπο Global Reporting Initiative (GRI) και έλαβε Έκθεση Ανεξάρτητης Περιορισμένης Διασφάλισης από εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3000 (Αναθεωρημένο) και με το πρότυπο ΑΑ1000. Η Έκθεση είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΧΣ. Για να τη διαβάσετε πατήστε εδώ.