ΕΚ: Καταπολέμηση της απάτης – Ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική προστασία

Το ΕΚ αξιολόγησε το πλαίσιο για την καταπολέμηση της απάτης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, καθώς και κενά στον έλεγχο κονδυλίων που χορηγούνται σε ΜΚΟ.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη, με 446 ψήφους υπέρ, 48 κατά και 66 αποχές, το Κοινοβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το χαμηλό ποσοστό ανάκτησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων που καταχρώνται στα κράτη μέλη (μόλις 48% το 2022, έναντι 54% το 2021) και ζητά από την Επιτροπή να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή.

Αναλύοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για την έλλειψη διαφάνειας στη διάθεση δημόσιων πόρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς η Επιτροπή δεν έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα τη σχετική έκθεση (AM8/1).

Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι οι πόροι που διατίθενται με σκοπό μια ευρωπαϊκή αντίδραση στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν παρακολουθούνται επαρκώς και ζητά διεξοδικότερους ελέγχους, καθώς και καλύτερο σχεδιασμό της μελλοντικής χρηματοδότησης που προβλέπεται για την Ουκρανία στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Όσον αφορά την Ουγγαρία, το ΕΚ καταγγέλλει ότι η Επιτροπή δεν ζήτησε επαρκείς διασφαλίσεις πριν από την άρση των μέτρων αιρεσιμότητας με αντάλλαγμα την έγκριση της βοήθειας προς την Ουκρανία από την κυβέρνηση.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν με δόλιο ή παράτυπο τρόπο ανήλθαν σε 1,77 δισ. ευρώ το 2022 (από 2,05 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος), ποσό που οι ευρωβουλευτές θεωρούν εξαιρετικά υψηλό.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος εδώ (18.01.2024).

Διαφάνεια των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

Σε ξεχωριστό ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε την Τετάρτη με 397 ψήφους υπέρ, 134 κατά και 72 αποχές, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν τις ελλείψεις στη διαφάνεια και τη λογοδοσία στον τρόπο με τον οποίο ορισμένες ΜΚΟ χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχουν ανησυχίες ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιούνται για την προώθηση ψευδών αφηγημάτων και παραπληροφόρησης, όπως φέρεται να συνέβη στην περίπτωση του «Qatargate».

Το ΕΚ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικούς νόμους σχετικά με τις ομάδες συμφερόντων και τα μητρώα διαφάνειας, οι οποίοι θα απαιτούν τη γνωστοποίηση των χορηγών τους, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών χορηγών, και των πηγών χρηματοδότησης. Τέλος, το Κοινοβούλιο καλεί όλους τους δικαιούχους ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, να δημοσιεύουν στο διαδίκτυο όλες τις συναντήσεις τους με ευρωβουλευτές, βοηθούς ευρωβουλευτών ή εκπροσώπους άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, εάν οι συναντήσεις αυτές αφορούν εν εξελίξει φακέλους ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.