Όμιλος ΤΙΤΑΝ: 1ος ενιαίος ετήσιος απολογισμός

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πρωτοπορεί στην εφαρμογή διεθνών προτύπων και άριστων πρακτικών με την έκδοση του πρώτου Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πρωτοπορεί στην εφαρμογή διεθνών προτύπων και άριστων πρακτικών με την έκδοση του πρώτου Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υπό διαμόρφωση Σχέδιο Αναφοράς του Διεθνούς Πλαισίου Ενιαίου Απολογισμού (IIRC), συνεχίζοντας μια παράδοση 30 ετών δέσμευσης στη διαφάνεια και στην ενημέρωση των συμ-μετόχων του με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι βαθιά ριζωμένη στις Αξίες του Τιτάνα και στον τρόπο που λειτουργεί επιχειρηματικά. Από το 1983, ο Όμιλος εκδίδει εθελοντικά ξεχωριστό Κοινωνικό Απολογισμό, πέρα από τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό. Η πρακτική της ενοποίησης των δύο απολογισμών σε έναν, αποτελεί εφαρμογή των πιο σύγχρονων διεθνών προτύπων, καθώς αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι συμπληρωματική διάσταση των δραστηριοτήτων μιας εταιρίας, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής στρατηγικής κατεύθυνσης και λειτουργίας της.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στη διαφάνεια, στη συστηματική ενημέρωση και στην ίση μεταχείριση όλων των ενδιαφερομένων μερών και συμ-μετόχων με στόχο να συμβάλει στην προώθηση μιας πιο βιώσιμης παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2012 του Ομίλου είναι ο έκτος κατά σειρά που έχει ελεγχθεί και επαληθευθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα τα οποία έχει ενσωματώσει. Η πλήρης έκδοση του Απολογισμού που περιλαμβάνει την Έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.titan-cement.com
Διεθνή Πρότυπα βάσει των οποίων δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός.

Ως οδηγός για την ανάπτυξη της δομής του Ενιαίου Απολογισμού (Integrated Report), χρησιμοποιήθηκε το υπό διαμόρφωση Σχέδιο Αναφοράς του Διεθνούς Πλαισίου Ενιαίου Απολογισμού (IIRC, www.theiirc.org).

Ο πλήρης και αναλυτικός Απολογισμός έχει αναπτυχθεί ώστε να ικανοποιεί το επίπεδο διασφάλισης Α+ κατά GRI G3.1 και ανταποκρίνεται στο «προηγμένο» επίπεδο των κριτηρίων του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. για την έκδοση Αναφορών Προόδου (Communication on Progress).

Επιπροσθέτως, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει ήδη ενσωματώσει τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα:

•AA 1000 SES, όσον αφορά τη σύμπραξη με τους συμ-μετόχους
•Κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα της Πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού  Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD/CSI) για τη μέτρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων στους τομείς της ασφάλειας στην εργασία και των εκπομπών CO2
•Κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI G3.1)
•Τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (Global Compact) για τον Απολογισμό Προόδου που έχει επιτευχθεί σχετικά με την ενσωμάτωση και εφαρμογή των δέκα αρχών αυτού.

Ορόσημα στη διαδικασία έκδοσης Ετήσιου Απολογισμού του Τιτάνα.

•1983: Μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που εξέδωσαν εθελοντικά ξεχωριστό Κοινωνικό Απολογισμό , πέρα από τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό
•2003: Έκδοση του 1ου Απολογισµού ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης σύµφωνα µε τις αρχές της Πρωτοβουλίας GRI
•2007: Πρώτη ανεξάρτητη αξιολόγηση και διασφάλιση περιεχοµένων απολογισµού σύµφωνα µε τις αρχές της Πρωτοβουλίας GRI (G3) όπου επιτυγχάνεται επίπεδο διασφάλισης Α+
•2010: Πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που αξιολογείται σε «προηγμένο» επίπεδο (Advanced Level) σύμφωνα με το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. (Global Compact)
•2013: Έκδοση του πρώτου Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού (Integrated Report) σύμφωνα με το υπό διαμόρφωση Σχέδιο Αναφοράς του Διεθνούς Πλαισίου Ενιαίου Απολογισμού (IIRC)

Το 2012 σηματοδοτεί για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ:

•10 χρόνια δέσμευσης στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε.
•Μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 47%, παρά την ταυτόχρονη αύξηση του παραγωγικού δυναμικού του Ομίλου κατά 19% με επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές,  κατά την τετραετία 2008-2012
•Επίτευξη, ήδη από το 2012, των στόχων που είχαν τεθεί για το 2015 σχετικά με τις ειδικές εκπομπές σκόνης και την ειδική κατανάλωση νερού
•Αύξηση επενδύσεων στην εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού
•Λήψη πρωτοβουλιών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με τους συμ-μετόχους στα θέματα ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, όπως είναι για παράδειγμα η σύσταση εθνικών δικτύων φορέων ΕΚΕ  και δικτύων προώθησης του Οικουμενικού Συμφώνου
•Σύσταση μιας νέας θυγατρικής εταιρίας στη Βουλγαρία, της GAEA – Green Alternative Energy Assets LTD, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, σε συνεργασία με την American Environmental Evolution (E2) που ειδικεύεται στον τομέα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ