Η Κομισιόν δημοσιεύει την ενδιάμεση επανεξέταση του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ενδιάμεση επανεξέταση του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, από την οποία προκύπτει ότι οι στόχοι της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι εφικτοί εάν υλοποιηθούν πλήρως οι προγραμματισμένες δράσεις. Η ενδιάμεση έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της επίτευξης των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων, λόγω και του θετικού οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου τους, για παράδειγμα όσον αφορά τη βελτίωση της ευημερίας, της υγείας, της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού.

Το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον είναι μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία  καθορίζει ένα πλαίσιο δράσης για το περιβάλλον και την κλιματική πολιτική βάσει της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Διαρθρώνεται γύρω από έξι θεματικούς στόχους προτεραιότητας με ορίζοντα το 2030 και έχει και έναν μακροπρόθεσμο στόχο προτεραιότητας για «Ευημερία, εντός των ορίων του πλανήτη μας» με ορίζοντα το 2050. Προσδιορίζει επίσης τις συνθήκες που θα ευνοήσουν την επίτευξη των στόχων αυτών απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο. Η ενδιάμεση επανεξέταση αποτελεί απαίτηση του προγράμματος δράσης. Η Επιτροπή θα διενεργήσει άλλη μια διεξοδική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος, ενώ η τελική αξιολόγηση θα γίνει το 2029.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την ενδιάμεση επανεξέταση στους υπουργούς κατά την επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαρτίου.

Η ενδιάμεση επανεξέταση είναι διαθέσιμη εδώ.