Κομισιόν: Ξεκινά διεξοδική έρευνα σε 2 ξένες εταιρείες για επιδοτήσεις στα φωτοβολταϊκά

Σήμερα, η Επιτροπή κίνησε δύο διεξοδικές έρευνες στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις. Οι έρευνες αφορούν τον δυνητικά στρεβλωτικό ρόλο που έχουν στην αγορά οι ξένες επιδοτήσεις, οι οποίες χορηγούνται σε συμμετέχοντες σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον οι υπό έρευνα οικονομικοί φορείς επωφελήθηκαν από αθέμιτο πλεονέκτημα για να κερδίσουν τον ανταγωνισμό και να συνάψουν δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ.

Οι έρευνες που κινήθηκαν σήμερα έρχονται σε συνέχεια των κοινοποιήσεων που υπέβαλαν, αφενός, ο όμιλος ENEVO, συμπεριλαμβανομένης της LONGi Solar Technologie GmbH, και, αφετέρου, η Shanghai Electric UK Co. Ltd. και η Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Η σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προκηρύχθηκε από μια ρουμανική αναθέτουσα αρχή (Societatea PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.) και αφορούσε τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στη Ρουμανία, με εγκατεστημένη ισχύ 110 MW. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται εν μέρει από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις, οι εταιρείες υποχρεούνται να κοινοποιούν τις προσφορές που υποβάλλουν στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ και εφόσον έχουν χορηγηθεί στην εκάστοτε συμμετέχουσα εταιρεία ξένες επιδοτήσεις ύψους τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ από τουλάχιστον μία τρίτη χώρα κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από την κοινοποίηση.

Μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο όλων των παρατηρήσεων, η Επιτροπή έκρινε δικαιολογημένη την έναρξη διεξοδικής έρευνας για δύο προσφέροντες, δεδομένου ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι έχουν χορηγηθεί ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά.

Κατά τη διάρκεια της διεξοδικής έρευνας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει περαιτέρω τις εικαζόμενες ξένες επιδοτήσεις και θα λάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να διαπιστωθεί αν οι εν λόγω επιδοτήσεις ενδέχεται να επέτρεψαν στις εταιρείες να υποβάλουν αδικαιολόγητα συμφέρουσα προσφορά σε απάντηση σε διαγωνισμό. Μια τέτοια προσφορά θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων να χάσουν δυνητικά ευκαιρίες πώλησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις, στο τέλος της διεξοδικής έρευνάς της, η Επιτροπή μπορεί i) να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις που προτείνει η εταιρεία εάν αυτές αποκαταστήσουν πλήρως και αποτελεσματικά τη στρέβλωση, ii) να απαγορεύσει την ανάθεση της σύμβασης ή iii) να εκδώσει απόφαση περί μη διατύπωσης αντιρρήσεων.

Και οι δύο κοινοπραξίες υπέβαλαν πλήρη κοινοποίηση στις 4 Μαρτίου 2024. Η Επιτροπή έχει πλέον στη διάθεσή της 110 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αυτή για να λάβει απόφαση. Η έναρξη διεξοδικής έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Εταιρείες

Η πρώτη υπό εξέταση κοινοπραξία αποτελείται από τον όμιλο Enevo και την LONGi Solar Technologie GmbH. Ο όμιλος Enevo, επικεφαλής της κοινοπραξίας, είναι πάροχος υπηρεσιών μηχανικής και παροχής συμβουλών με έδρα τη Ρουμανία. Η Longi Solar Technologie GmbH είναι νεοσυσταθείσα, πλήρως ελεγχόμενη γερμανική θυγατρική της LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, η οποία είναι σημαντικός προμηθευτής ηλιακών φωτοβολταϊκών λύσεων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Τόσο η LONGi Solar Technologie GmbH όσο και η LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη, κατασκευή και συντήρηση ηλιακών πλακιδίων, κυψελών και συστοιχιών.

Η δεύτερη υπό έρευνα κοινοπραξία αποτελείται από τις Shanghai Electric UK Co. Ltd. και Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Οι δύο εταιρείες ανήκουν και ελέγχονται κατά 100 % από τη Shanghai Electric Group Co. Ltd, κρατική επιχείρηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Τελικά τελεί υπό την κυριότητα και τον έλεγχο της κρατικής επιτροπής εποπτείας και διαχείρισης της βιομηχανίας της Σαγκάης, κρατικής οντότητας υπαγόμενης στην κεντρική λαϊκή κυβέρνηση της Κίνας. Η Shanghai Electric UK Co., Ltd. και η Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. είναι κορυφαίοι παγκόσμιοι προμηθευτές βιομηχανικών λύσεων ενέργειας, μεταποίησης και ενσωμάτωσης ψηφιακών πληροφοριών. Παρέχουν υπηρεσίες για την αποθήκευση αιολικής, ηλιακής ενέργειας και υδρογόνου, καθώς και μια ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής, δικτύου, φορτίου και αποθήκευσης.