ΕΤΕπ: 200 εκατ. ευρώ για μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα στους τομείς των βιοεπιστημών, της υγείας και της βιωσιμότητας

Οι μικρές και οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα στους τομείς των βιοεπιστημών, της υγείας και της βιωσιμότητας θα αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε επενδυτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο νέας συμφωνίας διαχείρισης μετοχικών επενδύσεων στην οποία συμμετέχει το ΕΤαΕ, ο χρηματοδοτικός βραχίονας του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, το ΕΤαΕ θα διαχειριστεί διαρθρωτικούς και εθνικούς πόρους της χώρας ύψους 200 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου υψηλού ρίσκου.

Η εντολή διαχείρισης μετοχικών επενδύσεων, η οποία υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα από τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ιωάννη Τσακίρη, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τη γενική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων Marjut Falkstedt, έχει σκοπό να βοηθήσει εταιρείες που επικεντρώνονται στην καινοτομία και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στοχευoμένους τομείς να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε κεφαλαιακή χρηματοδότηση ζωτικής σημασίας ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και να αξιοποιήσουν το αναπτυξιακό δυναμικό τους.

«Ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει μεγάλη εμπειρία στην αξιοποίηση της χρηματοδότησης της συνοχής για την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων και την επιτάχυνση των επενδύσεων για την πραγματική οικονομία,» δήλωσε ο Ιωάννης Τσακίρης. «Τα χρηματοδοτικά μέσα είναι καθοριστικής σημασίας από την άποψη ότι κινητοποιούν ιδιωτικά κεφάλαια για τη στήριξη των πιο δυναμικών, πολλά υποσχόμενων επιχειρήσεων της Ευρώπης, ενώ το γεγονός ότι είναι ανανεωμένα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή χρήση των σπάνιων δημόσιων πόρων. Ο Όμιλος ΕΤΕπ στηρίζει το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών συμμετοχών από τα πρώτα του βήματα το 2009 – είμαστε υπερήφανοι που έχουμε συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία και την ανάπτυξή του. Διαδοχικές πρωτοβουλίες, όπως το Equifund II, που στοχεύουν στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών σε πολλά υποσχόμενους τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως οι Βιοεπιστήμες, θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της συνοχής, στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε: «Η διεύρυνση της περιμέτρου χρηματοδότησης και η ευρύτερη στήριξη της επιχειρηματικότητας, κυρίως μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων, πόσο μάλλον όταν αυτές δραστηριοποιούνται στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, αποτελούν προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, με στόχο την κάλυψη του επενδυτικού κενού που προκάλεσε η κρίση, την εξωστρέφεια και την μακροπρόθεσμη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλά, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Οι προκλήσεις της νέας εποχής είναι συνεχείς και η συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως η ΕΤΕπ, ενισχύει την επιλογή μας να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους, για μια οικονομία ακόμα πιο ανταγωνιστική, για μια κοινωνία με μεγαλύτερη συνοχή, με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας για όλους τους συμπολίτες μας.»

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη του EquiFund II, το οποίο αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας μας με την Ελληνική Κυβέρνηση για την προώθηση του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αυτή η νέα πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τον κοινό μας στόχο για αδιατάρακτη υποστήριξη φιλόδοξων επιχειρηματιών με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, προωθώντας ταυτόχρονα την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική βιωσιμότητα και την απασχόληση, αυτή τη φορά με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς των Βιοεπιστημών και της Κοινωνικής Βιωσιμότητας. Οι τομείς αυτοί είναι από τους πιο δυναμικούς της ελληνικής οικονομίας και η συνεχής υποστήριξή μας αποσκοπεί στην περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξής τους”, δήλωσε ο Falkstedt,» δήλωσε η Marjut Falkstedt.

Η εντολή διαχείρισης μετοχικών επενδύσεων θα στηρίξει νέα και υπάρχοντα ταμεία και έχει σκοπό να καλύψει την έλλειψη χρηματοδότησης που παρατηρείται στους τομείς των βιοεπιστημών, της υγείας και της βιωσιμότητας, οι οποίοι θεωρείται ότι διαθέτουν υποσχόμενο αναπτυξιακό δυναμικό αλλά έχουν σχετικά λίγες επιλογές χρηματοδότησης.

Θα περιλαμβάνει επενδύσεις σε όλες τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και θα καλύπτει από επενδύσεις στο στάδιο της διερεύνησης (pre-seed), στο στάδιο της σποράς (seed) και στα πρώιμα στάδια ανάπτυξής μιας επιχείρησης έως στο στάδιο της επέκτασης. Ως αποτέλεσμα, θα στηρίξει ολόκληρο το επενδυτικό φάσμα του οικοσυστήματος των επιχειρηματικών κεφαλαίων και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.

Σημαντικές επιδόσεις του ΕΤαΕ στην Ελλάδα

Το ΕΤαΕ συνεχίζει να ενισχύει την ευελιξία του ως ο βραχίονας του Ομίλου ΕΤΕπ που παρέχει επιχειρηματικά κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Tο πρόγραμμα EquiFund II διαδέχεται την εντολή για το ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών (EquiFund) που υπογράφηκε το 2016 και χρηματοδοτήθηκε από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, το οποίο έδωσε ώθηση στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα όταν ήταν ακόμη σε εμβρυακό στάδιο. Στο πλαίσιο αυτής της εντολής χορηγήθηκε κεφαλαιακή χρηματοδότηση σε καινοτόμες εταιρείες και επιχειρήσεις σε όλα τα επενδυτικά στάδια και τους τομείς της οικονομίας μέσω εννέα διαχειριστών κεφαλαίων που επικεντρώνονταν στην καινοτομία, τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης και την επέκταση.

Tο πρόγραμμα EquiFund αναγνωρίζεται ευρέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα παροχής κεφαλαιακής χρηματοδότησης με τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και αναδεικνύει τον ανακυκλούμενο χαρακτήρα των χρηματοδοτικών μέσων καθώς και τη δυνατότητά τους να τροφοδοτήσουν οικοσυστήματα σε λιγότερο αναπτυγμένες αγορές, να προσφέρουν σε ΜΜΕ πρόσβαση σε χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου και εν τέλει να τις στηρίξουν στην ανάπτυξη τεχνολογιών που ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.