Προτάσεις ΣΒΒΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

Το έργο GuardEn αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου για την υποστήριξη του ορθολογικού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής εφαρμογής στρατηγικών περιφερειακού/τοπικού χαρακτήρα, για την πρόληψη και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. Στο έργο συμμετέχουν 15 φορείς από 8 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. Από τη Βόρεια Ελλάδα συμμετέχουν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΓΣΘ).

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, με αντικείμενο τη συζήτηση για τις προτάσεις στρατηγικής περιβαλλοντικού χαρακτήρα, που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, φορέων, ερευνητές και σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), κ. Κωνσταντίνος Στυλιαράς παρουσίασε τα στοιχεία που σκιαγραφούν τον αγροδιατροφικό τομέα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτά σε σχέση με τη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια ο Δρ. Χρήστος Καρυδάς, εκ μέρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι η αειφορία στη γεωργία ορίζεται ως η παραγωγή αγαθών χωρίς την υποβάθμιση των εδαφικών και υδατικών πόρων και αφορά τόσο τους ίδιους τους γεωργούς με τους συμβούλους τους, τις εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα (παραγωγούς εφοδίων, εξοπλισμού και μεταποιητές προϊόντων), όσο και τις ελεγκτικές αρχές σε διεθνή και περιφερειακή κλίμακα για τους παραπάνω λόγους. Το ευρωπαϊκό έργο GuardEn προσβλέπει στην μετάδοση τόσο της απαραίτητης γνώσης όσο και του σχετικού νομικού και λειτουργικού πλαισίου (π.χ. νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, οδηγία για τα νερά, θεματική στρατηγική για το έδαφος, κλπ) σε όλους τους εμπλεκόμενους, με στόχο την ανάπτυξη, την ενίσχυση και καθιέρωση ορθών γεωργικών πρακτικών σε όλα τα στάδια της γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης.

Ακολούθησε παρέμβαση του Επίκουρου Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Πανταζή Γεωργίου με θέμα τις πρακτικές διαχείρισης αρδευτικού νερού και τις επιπτώσεις τους στην περιβαλλοντική επίδοση του πρωτογενούς τομέα.

Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργίου υπογράμμισε ότι η γεωργία είναι ο κύριος χρήστης νερού, με συμμετοχή που στην Ελλάδα ανέρχεται πάνω από 80%. Η μελλοντική πρόκληση για τη γεωργία είναι η εξασφάλιση της επάρκειας τροφίμων με την αύξηση της παραγωγής και τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Η απαίτηση για αύξηση της παραγωγής συνδέεται με αύξηση της κατανάλωσης αρδευτικού νερού. Επομένως αποτελεί πρόκληση η σωστή διαχείρισή του, η οποία θα έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση και αποτελεσματική χρήση του, με παράλληλη βελτιστοποίηση της παραγωγής και προστασία του περιβάλλοντος και θα βασίζεται σε ενέργειες που περιλαμβάνουν: ελαχιστοποίηση απωλειών, ακριβή εκτίμηση αρδευτικών αναγκών, σχεδιασμό μεθόδων άρδευσης, εφαρμογή νέων τεχνικών στις αρδεύσεις, διερεύνηση σχέσεων νερού – παραγωγής, προγραμματισμό αρδεύσεων, επαναχρησιμοποίηση υποβαθμισμένων νερών, τιμολόγηση αρδευτικού νερού, εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και νέων εννοιών όπως το εικονικό νερό και το υδατικό αποτύπωμα. Για όλους τους παραπάνω λόγους το έργο GuardEn αναμένεται ν΄αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρηστικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα στην Κεντρική Μακεδονία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here