ΔΕΗ: Προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κύριος Αρθούρος Ζερβός, συνεπής στα πιστεύω για λογοδοσία, διαφάνεια και σωστή ενημέρωση όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών της εταιρείας, χαρακτηριστικά αναφέρει στο μήνυμά του στον τρίτο κατά σειρά Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης που εκδίδει η ΔΕΗ: «Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν στη χώρα, πιστεύουμε ότι η προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης είναι απαραίτητη διότι κάθε έκπτωση στην εφαρμογή των αρχών αυτών θα είχε καθοριστικές συνέπειες, τόσο για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ίδιας της ΔΕΗ, όσο και για ολόκληρη την κοινωνία».

Ο Απολογισμός

Ο Απολογισμός αναφέρεται στις δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. στην Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προηγούμενοι Απολογισμοί κάλυπταν τις δραστηριότητες Μεταφοράς και Διανομής και αναζητώντας τον καλύτερο τρόπο για ομαλή μετάβαση στη σημερινή πραγματικότητα, στον απολογισμό 2012 γίνεται αναφορά (χωρίς να υπάρχει ενοποίηση στοιχείων) στις 3 μεγαλύτερες θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ που έχουν σαφή συμμετοχή στην ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας: στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της στην επίτευξη των στόχων της ΔΕΗ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης, στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. και στο Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε. Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και το Συμπλήρωμα για τον Ενεργειακό Κλάδο (GRI – Electric Utilities Sector Supplement), τις προσδοκίες των Ενδιαφερόμενων Μερών και τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής κοινωνίας. Χρησιμοποιήθηκε η έκδοση G3.1 των Οδηγιών του GRI και ελήφθη υπόψη και το Πρότυπο ISO 26000. Ανεξάρτητος φορέας διασφάλισε την ακρίβεια των στοιχείων της ενότητας «Βασικά Στοιχεία ΕΚΕ» του Απολογισμού, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 (ISAE 3000).

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας διαφάνειας και βελτίωσης της δημοσίευσης της επίδοσης της ΔΕΗ, ο Απολογισμός του 2012 περιλαμβάνει περισσότερους δείκτες κατά GRI, καλύπτοντας τις απαιτήσεις για το επίπεδο εφαρμογής Β+. Οι κύριες βελτιώσεις στη δομή και παρουσίαση του Απολογισμού συνίστανται στην ξεκάθαρη αποτύπωση της προσέγγισης της Διοίκησης στα θέματα οικονομίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας, στη λεπτομερή αναφορά στον τρόπο προσδιορισμού των ουσιωδών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στην ενίσχυση των δεσμεύσεων / στόχων της Εταιρείας για την επόμενη χρονιά.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στρατηγικός στόχος της ΔΕΗ είναι να εξασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξή της, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών κατά τρόπο εξισορροπητικό, παρέχοντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, στους εργαζομένους άριστο εργασιακό περιβάλλον, στους προμηθευτές και συνεργάτες σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, στους μετόχους δημιουργία νέων οικονομικών αξιών, στο περιβάλλον σεβασμό και προστασία και στην κοινωνία οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Οικονομία

Τα τελευταία 3 χρόνια η ΔΕΗ υλοποίησε μία σειρά από σημαντικές ενέργειες. Στόχος είναι ο μετασχηματισμός της σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή επιχείρηση ενέργειας που το όνομά της θα συνδέεται με αξιοπιστία και καθημερινή προσπάθεια βελτίωσης υπηρεσιών, με αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ήδη ορατά. Το 2012, σε σχέση με τα 557 εκατ. ευρώ του 2006, το περιθώριο βελτίωσης της Εταιρείας μειώθηκε στα 124 εκατ. ευρώ, συγκρινόμενο με τις βέλτιστες πρακτικές ευρωπαϊκών εταιρειών με παρεμφερή δραστηριότητα. Η βελτίωση προέρχεται κυρίως από τα Ορυχεία (274 εκατ. ευρώ) και την Παραγωγή (139 εκατ. ευρώ).

Η ΔΕΗ μείωσε επίσης το λειτουργικό της κόστος, σημειώνοντας περαιτέρω μείωση στη μισθοδοσία της. Παράλληλα, προχώρησε στη δημιουργία ανεξάρτητων εταιρειών για τα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Διοίκησης της ΔΕΗ για μία απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα είναι προς όφελος όλων των καταναλωτών.

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ είναι εναρμονισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, τις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι στόχοι για το 2020 είναι 20% παραγωγή από ΑΠΕ, 20% εξοικονόμηση ενέργειας και 20% μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τις επιδράσεις της στο τοπίο και στον έμβιο κόσμο, διαχειρίζεται με σεβασμό το φυσικό περιβάλλον, στοχεύοντας πάντοτε στην πρόληψη, αλλά και στην αποκατάσταση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της. Σε σταθερή βάση μελετά και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό της.

Ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη για την Ελλάδα οικονομική συγκυρία, η ΔΕΗ πραγματοποιεί σημαντικές περιβαλλοντικές επενδύσεις, τόσο με την κατασκευή νέων υπερσύγχρονων Μονάδων, όσο και με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εν λειτουργία Μονάδων της. Οι νέες παραγωγικές επενδύσεις και η βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων υλοποιούνται με την αξιοποίηση της βέλτιστης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό καταδεικνύεται έμπρακτα ότι για τη ΔΕΗ η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί «πολυτέλεια», αλλά απόλυτη προτεραιότητα.

Κοινωνία

Η ΔΕΗ εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της και μεριμνά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών. Σημαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της, τόσο με την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, όσο και με την πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, καθώς και η παροχή ευκαιριών ανάπτυξης και διά βίου μάθησης, αποτελούν βασικούς άξονες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της με υπευθυνότητα προς το καταναλωτικό κοινό της χώρας, καταβάλλοντας προσπάθειες για ποιοτικές υπηρεσίες και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, εφαρμόζοντας πρακτικές με προσανατολισμό την αποκόμιση αμοιβαίου οφέλους μεταξύ της Εταιρείας και της κοινωνίας.

Για τη ΔΕΗ η προσφορά στην κοινωνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό υλοποιεί σημαντικές δράσεις που έχουν ως κύριο αποδέκτη τόσο τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στον άξονα αυτό υλοποιεί ένα σημαντικό κοινωνικό έργο που περιλαμβάνει σειρά από ενέργειες, οι οποίες αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου.

Πρώτη δημοσίευση στην ετήσια ειδική έκδοση CSR Reports 2014.

Μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά την έκδοση εδώ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here