Μουντιάλ… αειφορίας

Το Mundial της Βραζιλίας βρίσκεται μόλις μερικές ημέρες πριν από την έναρξή του και πολλά έχουν ήδη γραφτεί και ειπωθεί για την ετοιμότητα της χώρας να υποδεχθεί μία από τις σημαντικότερες αθλητικές  διοργανώσεις του κόσμου. Πέρα όμως από τα έργα υποδομών και τις οργανωτικές διαδικασίες, μια τέτοιας εμβέλειας διοργάνωση δεν θα μπορούσε να απέχει από την Εταιρική Υπευθυνότητα και τις αειφόρους πρακτικές. Η διοργανώτρια αρχή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της FIFA, έχουν συντάξει ένα δεκαεξασέλιδο σχέδιο στο οποίο περιγράφονται παραστατικά όλες οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί και  προβλεφθεί ώστε η φετινή διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου να είναι η «πιο πράσινη» στην ιστορία.

Το αειφόρο πλάνο του παγκοσμίου κυπέλλου

Οι βασικές αρχές της αειφόρου στρατηγικής

Η FIFA και η τοπική διοργανώτρια αρχή έχουν σχεδιάσει ένα πλάνο αειφορίας το οποίο ουσιαστικά δομείται σε 8 βασικές αρχές.

Αναλυτικά, οι αρχές αυτές είναι:

1. Λογοδοσία: Είμαστε υπόλογοι για τις συνέπειες των πράξεών μας στην κοινωνία και το περιβάλλον. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τον αντίκτυπο των αποφάσεων και των δραστηριοτήτων μας στην κοινωνία και το περιβάλλον. Επίσης, αναφορικά με τις ιδιαίτερα σημαντικές αρνητικές συνέπειες, θα ληφθούν μέτρα για την αποφυγή επανάληψης των ακούσιων και απρόβλεπτων αρνητικών επιπτώσεων.

2. Ηθική και καταπολέμηση της διαφθοράς: Βασίζουμε τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο δράσης μας στις αξίες της ειλικρίνειας, της ισότητας και της ακεραιότητας.

3. Διαφάνεια: Είμαστε απόλυτα διαφανείς σχετικά με τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον. Τα πορίσματα θα πρέπει να προκύπτουν κατά τρόπο σαφή,  ακριβή και πλήρη. Οι πολιτικές, οι αποφάσεις και οι δραστηριότητες για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι, θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά στην κοινωνία.

4. Σεβασμός στα συμφέροντα των κοινωνικών μετόχων: βασικός άξονας των ενεργειών είναι η υπεράσπιση και ο σεβασμός απέναντι στα δικαιώματα αλλά και τα συμφέροντα όλων των μετόχων.

5. Σεβασμός του κράτους δικαίου: Σεβόμαστε το κράτος δικαίου και τις νομικές απαιτήσεις σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η οργάνωση, έστω και αν οι νόμοι και κανονισμοί δεν εφαρμόζονται επαρκώς. Επιπλέον, θα επιδιωχθεί η εφαρμογή μιας συνεργατικής, μακροπρόθεσμης και σταθερής προσέγγισης στο έργο της αειφορίας.

6. Συνεργασία: Η συνεργασία αποτελεί βασικό πυλώνα για την εφαρμογή αλλά και την ανάπτυξη της ΕΚΕ. Επιδιώκεται για το λόγο αυτό η δυναμική συνεργασία με κάθε φορέα, κρατικό ή ιδιωτικό, τοπικής ή παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς ο μοναδικός στόχος παραμένει η εφαρμογή και αφομοίωση αειφόρων πρακτικών.

7. Μακροπρόθεσμη προσέγγιση: Βασική επιδίωξη σε κάθε δράση, κάθε προγραμματισμό και κάθε προσέγγιση παραμένει το μακροπρόθεσμο όφελος. Όλες οι δράσεις, επίσης, οι οποίες έχουν θετικό αντίκτυπο ενισχύονται με γνώμονα την περαιτέρω εξάπλωση των συγκεκριμένων στοιχείων.

8. Μόχλευση: Η χρήση της παγκόσμιας δυναμικής που διαθέτει το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να αποτελέσει ιδανικό όχημα όχι μόνο για τη διάδοση του αειφόρου μηνύματος αλλά και για την ορθότερη δυνατή εφαρμογή των πραγματικά αειφόρων πρακτικών.

Ευθυγράμμιση με τις «επιταγές» της τοπικής κυβέρνησης

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η αειφόρος στρατηγική για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας αποτελεί ένα σύμπλεγμα από στοιχεία και «επιταγές» τα οποία προέρχονται τόσο από την αειφόρο στρατηγική της FIFA όσο και από τη στρατηγική της βραζιλιάνικης κυβέρνησης. Αναλυτικότερα, τα στοιχεία τα οποία έχει «προσαρτήσει» το αειφόρο πρόγραμμα της FIFA από την αειφόρο πολιτική της βραζιλιάνικης κυβέρνησης συμπυκνώνονται στα παρακάτω 13 σημεία:

1. Εξάπλωση και ενδυνάμωση της δημοκρατίας

2. Ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης

3. Εφαρμογή μακροπρόθεσμου και αειφόρου οικονομικού πλάνου

4. Προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της αειφόρου στρατηγικής

5. Εξάλειψη της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων

6. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας για τους νέους

7. Διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτική και επαγγελματική εκπαίδευση

8. Μετατροπή της Βραζιλίας σε τεχνολογική και επιστημονική δύναμη

9. Βελτίωση των προσβάσεων στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας

10. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, υγιεινής και μεταφοράς του πληθυσμού

11. Προώθηση της βραζιλιάνικης κουλτούρας σε παγκόσμια κλίμακα

12. Διασφάλιση της κοινωνικής ασφάλειας και καταπολέμηση του εγκλήματος

13. Υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας μέσω μιας ενεργού και υπερήφανης παρουσίας της Βραζιλίας στον κόσμο μέσω της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλήρης εφαρμογή της αειφόρου στρατηγικής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη διοργάνωση.

Οι στόχοι του προγράμματος αειφορίας

Η αειφόρος στρατηγική που έχει σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βραζιλίας έχει πολύπλευρους στόχους, τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για τον κόσμο γενικότερα. Κάποιοι από τους σημαντικότερους στόχους του προγράμματος περιγράφονται πιο κάτω:

• Βασικός στόχος της τοπικής διοργανώτριας αρχής, αλλά και της FIFA, είναι η συγκεκριμένη διοργάνωση να είναι μία από τις πιο φιλικές για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό υπάρχει πληθώρα μέτρων που έχουν ως απώτερο σκοπό τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος αλλά και των ρύπων.

• Μέσω του προγράμματος Football for Hope, η FIFA αναμένεται να υποστηρίξει έμπρακτα προγράμματα που έχουν στο επίκεντρο την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων και αφορούν κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας και παιδιά.

• Η FIFA και η διοργανώτρια αρχή της Βραζιλίας αναμένεται να εφαρμόσουν προγράμματα μακροπρόθεσμου ορίζοντα τα οποία έχουν ως στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της απασχόλησης ακόμη και μετά το πέρας της διοργάνωσης.

• Τα Υπουργεία Αθλητισμού και Εργασίας της Βραζιλίας αναμένουν τη δημιουργία 710.000 θέσεων εργασίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Από το συγκεκριμένο μάλιστα σύνολο έρευνες κάνουν λόγο για 330.000 μόνιμες θέσεις απασχόλησης και 380.000 εποχικές.

• Οι 12 πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν ήδη προχωρήσει σε επενδύσεις -ειδικά στον τομέα των υποδομών και των μεταφορών- οι οποίες αναμένεται μακροπρόθεσμα να βοηθήσουν τόσο τις τοπικές οικονομίες όσο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Απολογισμός

Η FIFA και η τοπική διοργανώτρια αρχή έχουν ήδη αναλάβει την υποχρέωση να προχωρήσουν μετά το πέρας της διοργάνωσης στην έκδοση απολογισμού αειφορίας, ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις επιταγές του προτύπου GRI. Σημειώνεται πως ο απολογισμός θα εκδοθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της FIFA και συγκεκριμένα στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά και -για πρώτη φορά- και στα πορτογαλικά.

Οι δηλώσεις των επικεφαλής της διοργάνωσης

Jérôme Valcke, Γενικός Γραμματέας FIFA

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα αθλητικά δρώμενα στον κόσμο και όπως είναι λογικό, ο αντίκτυπός του, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, είναι αδιαμφισβήτητος. Η διεξαγωγή μιας τέτοιας διοργάνωσης απαιτεί εξαιρετικά λεπτομερή σχεδιασμό ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπημένη προσέγγιση των δεδομένων αλλά και η διασφάλιση ενός αειφόρου αποτελέσματος. Τόσο η FIFA όσο και η τοπική διοργανώτρια αρχή έχουν τοποθετήσει πολύ ψηλά στην ατζέντα ζητήματα αειφορίας και καταβάλλονται όλες οι δυνατές προσπάθειες για μια από τις πιο «πράσινες» και περιβαλλοντικά υπεύθυνες διοργανώσεις. Θα πρέπει, επίσης, να επισημάνουμε πως το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, τη διοργάνωση με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα παγκοσμίως. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί από την πλευρά μας, ώστε να περάσουμε το μήνυμα πως το ποδόσφαιρο πέρα από «βασιλιάς» των σπορ μπορεί να αποτελέσει και το βασιλιά της αειφορίας.

Ronaldo Nazario, μέλος της τοπικής διοργανώτριας αρχής

Είναι πραγματικά εξαιρετικά μεγάλη τιμή για τη Βραζιλία να φιλοξενεί μια διοργάνωση όπως το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι, επίσης, εξαιρετική η ευκαιρία που δίνεται στη χώρα να αναπτύξει αειφόρους διαδικασίες, οι οποίες θα μπορέσουν μέσα από την εφαρμογή τους να δώσουν λύσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δίνει σε όλους μας μία μεγάλη ευκαιρία να προσπαθήσουμε και να υλοποιήσουμε προγράμματα και δράσεις που θα βοηθήσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την κοινωνία σε όλο τον κόσμο. Στόχος μας δεν είναι απλά να ανταποκριθούμε μονομερώς και βραχυπρόθεσμα, αλλά να αποτελέσει η συγκεκριμένη διοργάνωση την αρχή για ένα καλύτερο αύριο για τον κόσμο. Το ποδόσφαιρο είναι το όχημα με το οποίο μπορούμε να φτάσουμε παντού, δίνοντας όχι ένα παράδειγμα αλλά αποδεικνύοντας πως υπάρχει κι άλλος καλύτερος τρόπος να ζει κανείς.

*Aναδημοσίευση από το τεύχος #46 του περιοδικού CSR Review

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here