ΕΕΑΑ ΑΕ: Αύξηση εσόδων 2,1% το 2018

Με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης έκλεισε για το 2018 η εταιρία ΕΕΑΑ Α.Ε. καθώς παρουσίασε αύξηση στα έσοδά της κατά 2,1%.

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης πραγματοποίησε έσοδα από εισφορές ποσού 20.567.029€ αυξημένα κατά 2,1% από την προηγούμενη χρονιά. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, το σύνολο των εταιρειών που είχαν υπογράψει σύμβαση Συνεργασίας με την Εταιρεία ήταν 2.336 εκ των οποίων 394 συνεβλήθησαν εντός του 2018. Τα έσοδα από εισφορές των συμβεβλημένων Υπόχρεων Διαχειριστών αυξήθηκαν κατά 2,1% σε σχέση με το 2017 κυρίως λόγω αύξησης των δηλουμένων ποσοτήτων.

Οι ποσότητες των υλικών συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν από όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας το 2018 ανήλθαν σε 493 χιλ. τόνους παρουσιάζοντας αύξηση 3 χιλ. τόνους με το 2017. Το κόστος ανήλθε σε ποσό 21.774.571€ αυξημένο κατά 5,5% σε σχέση με το αντίστοιχο κονδύλι της περυσινής χρήσης κυρίως λόγω πτώσης διεθνών τιμών των δευτερογενών υλικών που είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του τιμήματος για την επεξεργασία των αποβλήτων συσκευασίας. Το αποτέλεσμα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθε σε ζημία ύψους ποσού 2.195.395€ (2017: 2.097.848€). Η σχέση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ανέρχεται σε 486% και η σχέση της Καθαρής Θέσης προς το Σύνολο Υποχρεώσεων ανέρχεται σε 616%. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του 2018 ανήλθαν σε ποσό 21.174.710€ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,3 εκατ. € από το τέλος του 2017, είναι δε κατατεθειμένα σε Ελληνικές Τράπεζες. Η Εταιρεία επενδύει σε προϊόντα σταθερού επιτοκίου και για χρονικά διαστήματα μικρότερα του τριμήνου.
Για τη χρήση 2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εταιρείας, θα χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018 χωρίς ουσιώδη επίδραση στις χρηματοικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία επεκτείνει και συμπληρώνει τα έργα του μπλε κάδου σύμφωνα με το σχεδιασμό της και ήδη καλύπτεται το 96% του πληθυσμού της χώρας. Το 93% του αριθμού των ΟΤΑ συνεργάζεται με την Εταιρεία. Σωρευτικά
έχουν παραδοθεί πάνω από 233 χιλ. κάδοι στους ΟΤΑ και 520 οχήματα συλλογής με τα οποία πραγματοποίησαν περισσότερα από 125 χιλ. δρομολόγια συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών οι συνεργαζόμενοι ΟΤΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018.
Η Εταιρεία θα συνεχίσει την διάθεση εξοπλισμού κάδων και οχημάτων και κατά την διάρκεια του 2019. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας περιλαμβάνονται  στο επιχειρησιακό σχέδιο και στον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας. Παρακολουθούνται σε καθημερινή, μηνιαία και τριμηνιαία βάση, οι δε καταθέσεις της Εταιρείας τοκίζονται με μέγιστο διάστημα τριμήνου. Η Εταιρεία δεν έχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here