PwC Ελλάδας: Αναδεικνύει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον κλάδο της ναυτιλίας

Η PwC Ελλάδας, ανέδειξε το κρίσιμο θέμα των επιδόσεων των ναυτιλιακών εταιρειών σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) καθώς και το πως αυτά συνδέονται με την χρηματοδότησή τους, στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργανώθηκε στις 11 Ιουνίου 2020.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Οικονομικοί Διευθυντές και επικεφαλής οικονομικών τμημάτων οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν από τα στελέχη της PwC πάνω σε μια σειρά εξελίξεων που σχετίζονται με την απόδοση των ναυτιλιακών εταιρειών σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης όπως:

Το συνεχώς εξελισσόμενο πλαίσιο που αφορά στην διαχείριση των επιδόσεων ESG
Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των χαρτοφυλακίων τους
Η επίδραση των ESG αξιολογήσεων στις αποφάσεις των επενδυτών και των τραπεζών
Τους τρόπους με τους οποίους οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν τις ESG στρατηγικές τους και τις διαδικασίες καταγραφής
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες στην καταγραφή και αυτοματοποίηση των ESG επιδόσεων τους

Οι υψηλές επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) αποκτούν σταδιακά όλο και μεγαλύτερη αξία στον χώρο της ναυτιλίας επηρεάζοντας σημαντικά τις αποφάσεις των επενδυτών καθώς και την πρόσβαση των εταιρειών σε πηγές χρηματοδότησης. Οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται πλεόν να λάβουν υπόψη τους τις νέες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, παρακολούθηση και καταγραφή των ESG επιδόσεών τους, να μετρήσουν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα, να κατανοήσουν τη σημασία της σωστής εταιρικής διακυβέρνησής και να προσαρμόσουν ανάλογα τον τρόπο λειτουργίας τους.

Επιπλέον, οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται σταδιακά να συμμορφωθούν με μία πληθώρα συνεχώς μεταβαλλόμενων κανονισμών και προδιαγραφών που αφορούν σε θέματα ESG και επηρεάζουν σημαντικά τις λειτουργίες τους. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η σημασία της ευημερίας των πληρωμάτων, η εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας, η εισαγωγή βιώσιμων πρακτικών προμηθειών και η υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης είναι μερικοί από τους παράγοντες ESG που συνδέονται με την μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη των ναυτιλιακών εταιρειών.

Ο Δημήτρης Σακίπης, Επικεφαλής του τμήματος “ESG and Maritime Sustainability Center” της PwC Ελλάδας, σχολίασε: “Η συνεχώς αυξανόμενη σημασία για τη ναυτιλία, θεμάτων που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, συνδέεται με τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών για διαφάνεια αναφορικά με τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα πέραν των οικονομικών επιδόσεών τους. Σύμφωνα με τους επενδυτές, οι υψηλές ESG επιδόσεις συνδέονται άμεσα με τον πιστωτικό κίνδυνο και τείνουν να συμπεριλάβουν το ESG ρίσκο στις επενδυτικές τους διαδικασίες”.

Επιπλέον, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των επενδυτών και των ασφαλιστικών εταιρειών, έχουν όλο και περισσότερες απαιτήσεις αναφορικά με τα ESG κριτήρια από τις εταιρείες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό ή να προσελκύσουν επενδυτές. Έχοντας ξεκινήσει με την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εταιρειών αυτών, σύντομα θα επικεντρωθεί σε κοινωνικά κριτήρια και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, και στη συνέχεια σε ένα ολοκληρωμένο ESG στρατηγικό πλάνο που υποστηρίζει τις ναυτιλιακές εταιρείες στη βελτίωση των επιδόσεων τους.

Καθώς αυξάνονται οι προκλήσεις για τον κλάδο, η PwC Ελλάδας μέσω του “Center of Excellence on Maritime Sustainability” υποστηρίζει με αποτελεσματικότητα την παρακολούθηση, βελτίωση και καταγραφή των επιδόσεών των εταιρειών σε θέματα ESG. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναπτύξει το “ESG Intelligence Tool”, ένα εργαλείο που βασίζεται σε προηγμένη τεχνολογία και το οποίο σε συνδυασμό με την εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών της PwC, βοηθάει τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που σχετίζονται με το ESG. Η αυτοματοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών συλλογής δεδομένων, η μείωση του χρόνου παρακολούθησης και καταγραφής, η ενοποίηση των πληροφοριών που προέρχονται από διάφορες πηγές, η υποστήριξη όσον αφορά στην ανταπόκριση στις απαιτήσεις συμμόρφωσης και η βελτίωση της παρακολούθησης των επιδόσεων, είναι μερικά από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του ESG Intelligence Tool.

Ο Κώστας Περρής, Governance, Risk and Compliance Leader, PwC Ελλάδας τόνισε: “Οι υψηλές ESG επιδόσεις έχουν γίνει πλέον προτεραιότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό. Αυτό σημαίνει ότι τώρα χρειάζεται να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, των ναυλωτών, των ρυθμιστικών φορέων, των διαφόρων ναυτιλιακών οργανώσεων, των μετόχων και της ευρύτερης κοινότητας τους, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ESG στρατηγικών τους, όπως επίσης και για την παρακολούθηση και ακριβή καταγραφή των ESG επιδόσεών τους. H PwC Ελλάδας ηγείται των εξελίξεων, αξιοποιεί την τεχνολογία και την γνώση των εξειδικευμένων στελεχών της και βρίσκεται δίπλα στις ναυτιλιακές εταιρείες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων”.