27 Οκτωβρίου 2021
Αρχική News Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του CSR HELLAS είναι γεγονός

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του CSR HELLAS είναι γεγονός

Η νέα ιστοσελίδα του CSR HELLAS είναι εδώ και ήδη πλήρως παραγωγική.

Με ανανεωμένο περιεχόμενο, προηγμένες τεχνολογίες, δίγλωσση στο μεγαλύτερο μέρος της και φιλική προς τον επισκέπτη, προσδοκά να αποτελέσει βασικό πόλο ενημέρωσης, σχετικά με τις δραστηριότητες του CSR HELLAS.Παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των πρωτοβουλιών, που έχει αναλάβει το CSR HELLAS στα 20 χρόνια λειτουργίας του, αναδεικνύοντας παράλληλα τα μέλη, που συνέβαλαν ενεργά στην επιτυχή υλοποίησή τους.

Παρουσιάζει τα εργαλεία, που το CSR HELLAS έχει διαθέσιμα για τα μέλη του, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ωριμότητάς τους, στην ενσωμάτωση της υπευθυνότητας στην εταιρική στρατηγική.

Ενημερώνει για τις υπηρεσίες αξίας που προσφέρει το CSR HELLAS, αξιοποιώντας την βαθιά γνώση και εμπειρογνωμοσύνη για τα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

Εμπεριέχει χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με τους κύριους πυλώνες ΕΚΕ και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και για τους τρόπους που οι ΜμΕ μπορούν να ενσωματώσουν την ΕΚΕ.

Καλή πλοήγηση!