CSE: Η βιώσιμη ανάπτυξη αναγκαία για τη χρηματοδότηση και επιβίωση των επιχειρήσεων

Το επίκαιρο ζήτημα της χρηματοδότησης επιχειρήσεων, βάσει των κριτηρίων ESG και των πιο σημαντικών διεθνών standards, κυρίως εν μέσω της πρωτόγνωρης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία Covid-19, προσέλκυσε το ενδιαφέρον ανώτατων στελεχών  εταιρειών που ασχολούνται με ζητήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Επενδυτικών Σχέσεων.

Σημαντικοί ομιλητές συνέβαλλαν στην επιτυχία του event, όπως η κυρία Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η κυρία Ιωάννα Σαπουντζή, ∆ιευθύντρια Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας & του Οµίλου, και guest speaker  η Anna Zubets-Anderson, Vice President, Moody’s Investors Services, από την Νέα Υόρκη. Το συντονισμό της συζήτησης πραγματοποίησε ο κύριος Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας(CSE) και Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της νέας Έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE)  στην Ελλάδα για τα κριτήρια ESG καθώς και η κατάσταση στην Ελλάδα. Η κυρίαρχη τάση, βάσει της έρευνας, είναι ότι αν και η συντριπτική πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών εκδίδουν Εκθέσεις  Βιώσιμης Ανάπτυξης, κάτι που δείχνει τη στρατηγική ενασχόλησή τους με τα ζητήματα αυτά, δεν χρησιμοποιούν παγκόσμια και αξιόπιστα Πρότυπα αξιολόγησης και δεν συμμετέχουν σε ESG Ratings, τα οποία θα τις βοηθήσουν να δημοσιοποιούν σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες για λήψη αποφάσεων από τους επενδυτές και τις τράπεζες. Ταυτόχρονα αποτυπώνεται ότι υπάρχουν Ελληνικές Εταιρείες που διαθέτουν ξεκάθαρες στρατηγικές και στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και πέρα από πολύ καλές επιδόσεις στα ESG κριτήρια έχουν και διαχρονικά πολύ καλές οικονομικές επιδόσεις, σύνδεση που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην έρευνα.

Oπως τόνισε η κυρία Λαζαράκου, στις προτεραιότητες της οικονομίας περιλαμβάνονται όλο και περισσότερο οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές παράμετροι και οι παράμετροι διακυβέρνησης (ESG), οι οποίες ενσωματώνονται με ταχύτατους ρυθμούς στο θεσμικό πλαίσιο των κεφαλαιαγορών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα, η κυρία Λαζαράκου αναφέρθηκε σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όπως είναι το Taxonomy, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων, ο Κανονισμός περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών – το Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), ο οποίος θα εφαρμόζεται από το Μάρτιο 2021, καθώς και οι Ρυθμίσεις για Benchmark Αειφορίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και η τροποποίηση του πλαισίου για δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εισηγμένες εταιρείες, καθώς και συγκεκριμένες ρυθμίσεις όπως το Green Bond Standard.

Η κυρία Anna Zubets-Anderson ανέφερε ότι έχει γίνει πλέον κοινή πρακτική η έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας από τις επιχειρήσεις, με το ποσοστό να φτάνει στο 90% των εταιρειών S&P 500 το 2019 σε σχέση με το 20% το 2011, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά η έκδοση ομολόγων βιωσιμότητας (Green bonds, Social bonds, Sustainability bonds), με τα κοινωνικά ομόλογα να αυξάνονται σε ταχύτατους ρυθμούς από τις αρχές του 2019 λόγω της κρίσης της πανδημίας, η οποία ανέδειξε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ως εξέχουσας σημασίας για την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Είναι εντυπωσιακό ότι οι βιώσιμες επενδύσεις το πρώτο μισό του 2020 ανήλθαν σε 20, 9 δις δολάρια στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με 21,4 δις δολάρια όλο το 2019.

Η κυρία Σαπουντζή αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Τράπεζες, καθώς καλούνται να υποστηρίξουν στην επίτευξη των στόχων της καταπολέμησης της Κλιματικής αλλαγής μέσω βιώσιμων επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων. Τρεις είναι οι στόχοι για το χρηματοπιστωτικό τομέα, ο αναπροσανατολισμός κεφαλαίων σε υπεύθυνες και βιώσιμες χρηματοδοτήσεις, η ενσωμάτωση παραγόντων ESG στη διαχείριση κινδύνων (ESG climate benchmark) και η ομογενοποίηση κριτηρίων για να υπάρχει διαφάνεια. Παράλληλα, η κυρία Σαπουντζή υπογράμμισε τη σημασία των κριτηρίων ESG για την Εθνική Τράπεζα και τις σημαντικές ενέργειες που υλοποιούνται, όπως η επένδυση 3 δις για χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων τα επόμενα 3 χρόνια καθώς και το πρώτο Green Bond που εξέδωσε στην Ελλάδα.

Το Κέντρο Αειφορίας συνεργάζεται με την Moody’s και τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς ESG Ratings και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κορυφαίες επιχειρήσεις για τη βελτίωση των ESG Ratings και των στρατηγικών για Βιώσιμη Ανάπτυξη και διευκόλυνση χρηματοδότησης.