Πρωτοβουλία της Ελλάδας και άλλων 9 ευρωπαϊκών κρατών για το Κλίμα

Η Ελλάδα και άλλα  9 κράτη – μέλη της  ΕΕ καταθέτουν κείμενο θέσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με φιλόδοξους κλιματικούς στόχους εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που γίνεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες.
Το κείμενο που από την πλευρά της Ελλάδας υπογράφεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  Κωστή Χατζηδάκη, υποστηρίζει τον στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030.

Με το κείμενο θέσεων τα 10 κράτη – μέλη, δηλαδή η Ελλάδα, η Δανία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Λετονία ζητούν:

-Να επικαιροποιηθεί και να εκσυχρονισθεί το υφιστάμενο υφιστάμενο  κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη του κλιματικού στόχου του 2030 με τον οικονομικά αποτελεσματικότερο τρόπο, καθώς και

-Να συνδυαστεί ένα ενισχυμένο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) με αποτελεσματικά και φιλόδοξα τομεακά μέτρα για την κατάλληλη μείωση των εκπομπών σε όλους τους τομείς και με στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. 

-Η πρωτοβουλία αυτή των 10 κρατών – μελών έρχεται να πιέσει και άλλα κράτη – μέλη προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς σε ορισμένες άλλες χώρες της ΕΕ υπάρχουν δισταγμοί για τους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί στο επονομαζόμενο Green Deal της ΕΕ αλλά και στις πιο πρόσφατες προτάσεις της Κομισιόν.

Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε:

«Η Κυβέρνηση αποδεικνύει καθημερινά ότι η πράσινη ατζέντα καταλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική της.

Η Ελλάδα ανήκει στις πλέον κλιματικά φιλόδοξες χώρες και στηρίζει κάθε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με τη συνυπογραφή κειμένου θέσεων για δεσμευτικό κλιματικό στόχο με άλλες 9 χώρες, εκφράζουμε την αποφασιστικότητά μας   ώστε η εθνική στρατηγική μας για το κλίμα να συμπλέει με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal).

Και ήδη, με τις πράσινες δράσεις του Υπουργείου τόσο στον τομέα του Περιβάλλοντος όσο και στον τομέα της Ενέργειας, την κατεύθυνση αυτή την κάνουμε πράξη».

Ακολουθεί το κείμενο Θέσεων Δανίας, Ισπανίας, Φινλανδίας, Ιρλανδίας, Λετονίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Πορτογαλίας,  Σουηδίας και Ελλάδας σχετικά με τον ενισχυμένο κλιματικό στόχο της ΕΕ για το 2030, ενόψει συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2020.

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να επιδεικνύει την παγκόσμια ηγετική θέση της για το κλίμα, με την υποβολή ενισχυμένης Εθνικά Καθορισμένης Συνεισφοράς (NDC) της ΕΕ πριν από το τέλος του έτους, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των Παρισίων, όπως ζήτησε πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει έναν δεσμευτικό κλιματικό στόχο της Ένωσης τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990, υπό το φως των τελευταίων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων.

Είναι σημαντικό ο στόχος να είναι τουλάχιστον 55 τοις εκατό. Το ιστορικό της ΕΕ αποδεικνύει ότι η ΕΕ υπερέχει σε επιτεύγματα. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η ικανότητα της ΕΕ για δράση για το κλίμα έχει υποτιμηθεί, ενώ οι προκλήσεις έχουν υπερεκτιμηθεί. Όλα τα κράτη μέλη θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου συλλογικά λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης και τον μακροπρόθεσμο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Υποστηρίζουμε σθεναρά την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης το 2030», συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισής της για μια πιο φιλόδοξη πολιτική της ΕΕ για το κλίμα. Μαζί με μια εμπεριστατωμένη εκτίμηση επιπτώσεων, αποδεικνύει ότι μια αυξημένη φιλοδοξία για το κλίμα το 2030 είναι εφικτή και ωφέλιμη. Παρέχει μια πιο οικονομικά αποδοτική οδό για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση παρέχει ισχυρές δυνατότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα έχει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και υγεία των πολιτών της ΕΕ.

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο θα πρέπει να παρέχουν συνολική καθοδήγηση ως προς τον ενισχυμένο κλιματικό στόχο του 2030 με τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις για τον τρόπο επίτευξής του. Έχουμε σαφή δέσμευση μακροπρόθεσμα για το στόχο προς μια ουδέτερη κλιματικά ΕΕ έως το 2050. Πρέπει να σεβαστούμε τους ρόλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να αποφύγουμε να προδικάσουμε την επικείμενη νομοθετική διαδικασία για την υλοποίηση του στόχου. Η συμφωνία για τον στόχο του 2030 θα πρέπει επομένως να παρέχει τις ακόλουθες γενικές οδηγίες για την υλοποίηση του στόχου:

-Το πακέτο «fit for 55» πρέπει να επικαιροποιήσει και να εκσυγχρονίσει το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για να διασφαλίσει ότι ο αυξημένος στόχος για το κλίμα του 2030 υλοποιείται με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ώστε να υλοποιηθεί η σημαντική ανεκμετάλλευτη δυνατότητα μείωσης με χαμηλό κόστος.

-Η επιτάχυνση και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να προωθηθούν μέσω ενός ενισχυμένου ETS σε συνδυασμό με αποτελεσματικά και φιλόδοξα τομεακά μέτρα και νομοθεσία της ΕΕ για την κατάλληλη μείωση των εκπομπών σε όλους τους τομείς και τα κράτη μέλη, με σκοπό την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η πράσινη μετάβαση του ενεργειακού τομέα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο θέμα αυτό. Πρέπει να αποφευχθεί η διαρροή άνθρακα και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει την εισαγωγή ενός συμβατού με τον ΠΟΕ μηχανισμού διασυνοριακής προσαρμογής άνθρακα.

-Το ισχύον πλαίσιο για την υλοποίηση του στόχου έχει οριοθετηθεί, συμπεριλαμβανομένης της πολύ σημαντικής συνεισφοράς τουλάχιστον 30% του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και του Next Generation EU για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων, καθώς και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, μέσων και κινήτρων για την κινητοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων, οι οποίες θα ενισχυθούν περαιτέρω με το πακέτο «fit for 55».

Είναι σημαντικό να δεσμευτούμε για την ολοκλήρωση και υποβολή μιας φιλόδοξης Εθνικά Καθορισμένης Συνεισφοράς (NDC) στην Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) πριν από το τέλος του έτους. Η ισχυρή συντονισμένη δράση μέσω μιας έγκαιρα αποτελεσματικής ευρωπαϊκής διπλωματίας για το κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο για αυτόν τον σκοπό.