ΙΣΝ – Πρωτοβουλία για την Υγεία: Νέα συνεργασία με το Child Mind Institute των H.Π.Α.

Ένα φιλόδοξο νέο πενταετές έργο, που πραγματοποιείται με την πρωτοβουλία και δωρεάτου Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ),ύψους $15 εκατομμυρίων,θα αξιοποιήσει τη δύναμη της συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μεταφέροντας την κορυφαία διεθνή τεκμηρίωσησε θέματαπαιδικήςψυχικήςυγείαςαπό το Child Mind Institute των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη εξιδεικευμένων προγραμμάτων κατάρτισηςκαθώς και ενόςσύγχρονουμοντέλου φροντίδας, αναβαθμίζονταςτηνπρόσβαση των παιδιών στην προστασία και τηνενδυνάμωσηπου χρειάζονται. Η νέα δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας γιατην Υγεία του ΙΣΝ, συνολικού ύψους άνω των $500εκατομμυρίων, η οποία στόχο έχει να συμβάλλει στην ενίσχυσηκαι την αναβάθμισητης δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Συνδυαστικά, οι τρεις άξονες του προγράμματος θα προσφέρουν παροχέςκαιυποδομέςγια την επιστημονικά τεκμηριωμένηπρόληψη, αξιολόγησηκαι αντιμετώπισητων προκλήσεων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιάκαι οι έφηβοι, ενισχύονταςτο κρίσιμοέργο των επαγγελματιώνυγείας και παιδικήςπροστασίαςανάτη χώρα μας.

«Κάθε παιδί, ανεξαιρέτως, αξίζει να έχει πρόσβαση σε άρτιες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας –συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για την ψυχική υγεία –και το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς ένα νέο μοντέλο στην προσπάθεια ενίσχυσηςτης ψυχικής υγείας των νέων στην Ελλάδα», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος. «Η βαθιά και διεθνώς αναγνωρισμένη εμπειρία του Child Mind Institute, την οποία θα μοιραστεί και θα αναπτύξει περαιτέρω σε συνεργασία με τους Έλληνες συναδέλφους, μπορείνα αποτελέσει ένα ακόμαθεμέλιομίας πιο συστηματικής, επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισηςγια την αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών, με τη νέα γενιά στο επίκεντρο».Το πρόγραμμα θα παρέχεινέες ευκαιρίεςγια τηνεκπαίδευσηκαιτην ενδυνάμωσηεπαγγελματιών παιδικής ψυχικής υγείας,καθώς καιεπαγγελματιών του ευρύτερου τομέα παιδικής υγείας και προστασίας,με στόχο την έγκαιρη πρόληψη, την προστασία και τηστήριξη παιδιών σε αυξημένο ρίσκο.

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,προβλέπεταιη παροχήκλινικήςεποπτείας από ειδικούς,καθώς και η δημιουργία συμβουλευτικήςγραμμήςγια επαγγελματίες υγείαςστα τρία νέα νοσοκομείαπου σχεδιάζονταιμέσω της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝστην Κομοτηνή, τη Σπάρτηκαι τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, μέσω τουπρογράμματος αναπτύσσεταιένανέοΚέντρο Αναφοράςγια τη συνολική ενίσχυση του συστήματος παιδικήςψυχικήςυγείας, με στόχοτην κλινικήυποστήριξη παιδιών και οικογενειών με αυξημένες και σύνθετες ανάγκες ψυχικής υγείας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τη διαχείριση και υποστήριξη περίπλοκων περιστατικώνκαθώςκαιτηνανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών με νοσοκομεία και φορείςψυχικής υγείας ανάολόκληρη τη χώρα.

Τέλος,το πρόγραμμα θα εστιάσει στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εργαλείων και ψηφιακών μέσων τήλε-ψυχιατρικής, για κλινικούςκαι ερευνητικούς σκοπούς του τομέα.ΤοΙΣΝέχει υποστηρίξει με συνέπειατο Child Mind Institute από την ίδρυσή του, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην παιδική ψυχική υγεία για περισσότερο από μία δεκαετία. Οιδωρεέςτου ΙΣΝέχουν βοηθήσειτησύσταση της ερευνητικής ομάδας του Child Mind Institute, τηνανάπτυξη της μελέτης-ορόσημου Healthy Brain Network την ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισηςσχετικά μετο τραύμα γιαεπαγγελματίες ψυχικής υγείας στη Βαλτιμόρη, καθώς και την παροχή κρίσιμωνυπηρεσιών ψυχικής υγείας και ευεξίαςσεσχολεία και εκπαιδευτικές κοινότητεςτης Νέας Υόρκης.

«Με θεμέλιο την πλούσια ιστορία και τη συνεργασία μας, έχουμε τώρα την απαράμιλλη ευκαιρία να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες παιδικής ψυχικής υγείας στην Ελλάδα», δήλωσεο συνιδρυτής και Πρόεδρος τουChildMindInstitute, Δρ.HaroldKoplewicz. «Συνδυάζοντας την οραματική ηγεσία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την αποδεδειγμένη εμπειρία του ChildMindInstitute,μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα διεθνές μοντέλο φροντίδας που θα αλλάξει το τοπίο για τα παιδιά και τους εφήβους που αντιμετωπίζουν ζητήματα με την ψυχική τους υγεία στην Ελλάδα και αλλού». Ακολουθώντας την ίδιαπροσέγγιση όπως και στους υπόλοιπους πυλώνες της Πρωτοβουλίαςγια την Υγεία του ΙΣΝ, με πίστηστη δύναμη της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, το νέο αυτό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας της2ηςΑπριλίου του 2021 μεταξύ του ΙΣΝ και του ΥπουργείουΥγείας εκφράζει τη δέσμευσηκαι των δύο μερών να εξασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα θα σχεδιαστείκαι θα προσαρμοστείμε βάση τις ανάγκες του εθνικού συστήματος ψυχικής υγείας, τη μέγιστη δυνατή εμβέλεια και την αποτελεσματική συνεργασία με θεσμικούς φορείς. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα θα υιοθετηθείκαι θα συνεχιστείαπό το Ελληνικό Δημόσιο, μετά τηνολοκλήρωση της πενταετούς δωρεάς του ΙΣΝ.«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο στην κατεύθυνση της πρόληψης, της ενίσχυσης και περαιτέρω ανάπτυξης της παιδικής ψυχικής υγείας σε όλη την ελληνική επικράτεια, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, επενδύοντας στο μέλλον της χώρας μας.

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, καθότι θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για τα παιδιά μας και τη Δημόσια Υγεία ευρύτερα»,δήλωσε η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Για την ανάπτυξη και υλοποίησητου προγράμματος,σε άμεση συνεργασία με το ChildMindInstitute, θα συσταθείστην Ελλάδα ένας νέος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μεεπικεφαλήςτονΚαθηγητήΨυχιατρικήςΠαιδιώνκαιΕφήβων, ΑργύρηΣτριγγάρη, διεθνώς αναγνωρισμένο ειδικό στον τομέα, ο οποίος επιστρέφειστην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. «Τα περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείαςπροέρχονται από την παιδική ηλικία και ο αντίκτυπος των ψυχικών ασθενειών μπορεί να είναι καταστροφικός για τα άτομα που πλήττονται, τις οικογένειές τους και την κοινωνία στο σύνολό της. Για παράδειγμα, η κατάθλιψη είναι η κύρια αιτία αναπηρίας στους εφήβους και ηαυτοκτονία είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους για τον εφηβικό θάνατο», δήλωσε ο Δρ. Στριγγάρης.«Χτίζοντας πάνω στις υφιστάμενες υπηρεσίες και τηνσκληρήδουλειά των επαγγελματιών υγείας στη χώρα, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να γίνει πρότυπο για την επεκτάσιμη, υψηλής ποιότητας, τεκμηριωμένη παροχή φροντίδας.

Θα το επιτύχουμε συν-αναπτύσσοντας νέες προσεγγίσεις με νέους από όλα τα υπόβαθρα, δημιουργώντας έτσι ένα καινοτόμοκαι χωρίς αποκλεισμούςπεριβάλλον στο οποίο η ψυχική υγεία μπορεί να ανθίσει».Εκτός από σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτωνκαι προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, η Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ περιλαμβάνει την κατασκευή και τον εξοπλισμό τριών νέων νοσοκομείων, σχεδιασμένων από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα RenzoPiano, στη Σπάρτη, στην Κομοτηνήκαι στη Θεσσαλονίκη. Μελλοντικά, το Κέντρο Αναφοράς για την Παιδική Ψυχική Υγεία προβλέπεται επιπρόσθετα ναενσωματωθείστη λειτουργίατου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, με την ολοκλήρωση και παράδοση τουνοσοκομείουστο Ελληνικό Δημόσιο στα τέλη του 2025.Οι ασθενείς στα νέα νοσοκομεία τηςΣπάρτηςκαι τηςΚομοτηνήςθα επωφεληθούν,επίσης,από τις παροχές και τα εργαλείατουνέουπρογράμματοςψυχικής υγείας παιδιώνκαι εφήβων.