Αναμορφώνεται το τοπίο της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

  Οι εισηγμένες εταιρείες από τις 17 Ιουλίου θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της νέας νομοθεσίας εταιρικής διακυβέρνησης έχοντας περιθώριο πλήρους συμμόρφωσης 12 μηνών.

  Στην τελική ευθεία για την αναμόρφωση του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα μπαίνουν επιχειρήσεις και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δηλαδή η αρμόδια εποπτική αρχή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με στόχο την αποφυγή επανάληψης φαινομένων κακοδιαχείρισης σε εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό και θωράκιση της εταιρικής διακυβέρνησης. Τα κενά που εντόπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οδήγησαν στην εισήγησή της για την αναμόρφωση του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου που υλοποιήθηκε με τον Νόμο 4706/2020.

  Εχουν εκδoθεί κανονιστικές αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου από τις 17 Ιουλίου του 2021, να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις. Οι εισηγμένες εταιρείες από τις 17 Ιουλίου θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις και τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας εταιρικής διακυβέρνησης. Οι εισηγμένες θα έχουν περιθώριο 12 μηνών να υιοθετήσουν όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή της πολιτικής καταλληλόλητας για την επιλογή των μελών του ΔΣ αλλά και τη συγκρότηση ενός Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ως προς τη σύνθεση των μελών του.

  Υποχρεωτικές βάσει του νόμου 4706/2020 είναι σύμφωνα με επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες οι αλλαγές στα καταστατικά που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση, τις αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας, τον εσωτερικό έλεγχο, το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης και την επικοινωνία με τους μετόχους.

  Μεταξύ των άλλων το Δ.Σ. αναρτά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, είκοσι (20) ημέρες το αργότερο πριν από τη Γ.Σ., ενημέρωση ως προς κάθε υποψήφιο μέλος Δ.Σ. σχετικά με τα εξής:

  α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους

  β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους

  γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψήφιων μελών

  Αναφορικά με την εκλογή νέου Δ.Σ. ή νέου μέλους/μελών και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται προς την Γ.Σ. τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. βασιζόμενη στην πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, προκειμένου να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι και το σκεπτικό ανάδειξής τους, να διαπιστωθεί η καταλληλόλητα του υποψήφιου νέου μέλους/μελών του Δ.Σ. και να εξεταστούν τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

  Οι Εταιρείες υποχρεούνται να αναρτήσουν αμελλητί ανακοίνωση στον ιστότοπο της ρυθμιζόμενης αγοράς και να υποβάλουν στην Ε.Κ., εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. ή/και του Δ.Σ., αντίγραφα των σχετικών αποσπασμάτων πρακτικών συνεδρίασής τους, που έχουν ως θέμα τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη στελέχωση, καθώς και τη θητεία των μελών του Δ.Σ.

  Ενέργειες Δ.Σ ενόψει εφαρμογή του νόμου 4706/2020

  Εν όψει της εφαρμογής του ν. 4706/2020, το Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίσει την εναρμόνιση της Εταιρείας με το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο, επαναξιολογεί ή προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τα ακόλουθα:

  – Επιτροπές Του Διοικητικού Συμβουλίου

  Η Εταιρεία οφείλει να διαθέτει, επιπλέον της Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Οι Επιτροπές είναι τουλάχιστον τριμελείς και αποτελούνται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

  – Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας

  Η Εταιρεία διαθέτει επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας. Ο εν λόγω Κανονισμός και κάθε τροποποίησή του εκδίδονται και εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Το ΔΣ της Εταιρείας μεριμνά για την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας των σημαντικών θυγατρικών της. του Κανονισμού είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

  – Εσωτερικός Έλεγχος

  Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου η οποία αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα. Ο επικεφαλής ορίζεται από το Δ.Σ., έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, είναι πλήρους και αποκλειστικής υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός, με κατάλληλες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου(Μ.Ε.Ε) οφείλει να παρίσταται στις Γ.Σ. της Εταιρείας. Για οποιαδήποτε μεταβολή του επικεφαλής της Μ.Ε.Ε., οι Εταιρείες υποχρεούνται να ενημερώνουν και να υποβάλλουν στην Ε.Κ., εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη μεταβολή αυτή, τα αντίγραφα αποσπασμάτων πρακτικών της σχετικής συνεδρίασης του Δ.Σ. Στα εν λόγω πρακτικά πρέπει να τεκμηριώνεται η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων των σχετικών διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου και των τυχών προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς επίσης να αναφέρεται η ημερομηνία αποχώρησης του προηγούμενου επικεφαλής της Μ.Ε.Ε., η ημερομηνία ορισμού από το Δ.Σ. του νέου επικεφαλής και η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του.

  -Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

  Η Εταιρία υιοθετεί και εφαρμόζει Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η Εταιρεία διαθέτει επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, ως προς τη διαχείριση κινδύνων και ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα αξιολόγησης και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης του ν. 4706/2020.

  – Επικοινωνία Με Τους Μετόχους

  Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων, οι οποίες μπορεί να αποτελούν ενιαία μονάδα, και των οποίων οι αναθεωρημένες αρμοδιότητες. Οι Εταιρείες υποχρεούνται να αναρτούν, σε διακριτό μέρος της ιστοσελίδας τους, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που έχει οριστεί αρμόδιος εκ μέρους της Εταιρείας για την επικοινωνία με τους μετόχους και τους επενδυτές. Οι Εταιρείες οφείλουν να προβαίνουν σε αντίστοιχη ενημέρωση αμελλητί στην Ε.Κ. για οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω προσώπων.