Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα νέο μέλος της CSR Hellas

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB διευρύνει τις συνεργασίες και τις συμμετοχές της σε εθνικά, αλλά και διεθνή δίκτυα.

Ως νέο, κύριο μέλος της CSR HELLAS, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αποδεικνύει για μια ακόμα φορά την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική της ευθύνη, τις αρχές πάνω στις οποίες λειτουργεί, παράγοντας αξία για την επιχειρηματική κοινότητα. 

Σκοπός της CSR HELLAS είναι η διάδοση και εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην στρατηγική λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσα από την συμμετοχή της συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση πρωτοβουλιών και συλλογικών δράσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, προωθώντας -μεταξύ άλλων- συμπράξεις και συνεργασίες μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κοινός στόχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της CSR HELLAS είναι η προαγωγή ιδεών και επιχειρηματικών πρακτικών που ενισχύουν και ενδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με άξονα την βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η ενσωμάτωση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προσδίδουν στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Κεντρική στρατηγική της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι η στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσα από πολλαπλά και καινοτόμα εργαλεία, ώστε ο επιχειρηματίας να γίνει πιο εξωστρεφής, σύγχρονος και κυρίως ανταγωνιστικός τόσο στην χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο.