Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ ανακοινώνει δεσμεύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την προστασία των ωκεανών

Σήμερα, στη διάσκεψη Our Ocean (OOC) στο Παλάου, η ΕΕ ανανέωσε τις δεσμεύσεις της για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Η ΕΕ υπέβαλε τις σημαντικότερες δεσμεύσεις που είχε προσφέρει ποτέ σε διάσκεψη «Our Ocean», σε όρους αξίας, με την παρουσίαση καταλόγου 44 δεσμεύσεων για την περίοδο 2020-2022, ποσού σχεδόν 1 δισ. ευρώ.

Η διάσκεψη «Our Ocean» αποτελεί σημαντική χρονική στιγμή προκειμένου χώρες από ολόκληρο τον κόσμο, η κοινωνία των πολιτών και η βιομηχανία να δεσμευτούν για συγκεκριμένες και σημαντικές δράσεις για την προστασία των ωκεανών. Το θέμα της έκδοσης του 2022 είναι «Our Ocean, Our People, Our Prosperity» (Οι ωκεανοί μας, οι λαοί μας, η ευημερία μας), και προσελκύει εταίρους σε παγκόσμια κλίμακα για την εξεύρεση λύσεων στη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, την αύξηση της ανθεκτικότητας των ωκεανών στην κλιματική αλλαγή και τη διαφύλαξη της υγείας τους για τις επόμενες γενιές.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους δήλωσε σχετικά: «Το ποσό που δεσμεύεται σήμερα από την ΕΕ είναι σημαντικό, αλλά όχι τόσο σημαντικό όσο ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ωκεανοί για την ίδια την ύπαρξή μας. Μας παρέχουν καθαρό αέρα, ρυθμίζουν το κλίμα, φιλοξενούν μεγάλο μέρος της βιοποικιλότητας στη Γη και είναι καίριας σημασίας για την οικονομία μας. Ο ωκεανός μας αποφέρει όλα αυτά τα οφέλη και πρέπει να τον προστατεύσουμε. Διακυβεύεται το μέλλον μας.»

Στη διάσκεψη «Our Ocean», η ΕΕ ανέλαβε δεσμεύσεις που καλύπτουν όλα τα θέματα της διεθνούς αυτής εκδήλωσης: προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές· αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης· αντιμετώπιση της κρίσης ωκεανού-κλίματος· δημιουργία βιώσιμων γαλάζιων οικονομιών· προαγωγή της βιώσιμης μικρής κλίμακας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· επίτευξη ενός ασφαλούς, δίκαιου και προστατευμένου ωκεανού. Η ΕΕ έχει επίσης αναπτύξει ένα εργαλείο παρακολούθησης των δεσμεύσεων, ώστε να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν την πρόοδο της υλοποίησης των δεσμεύσεων.

Η ΕΕ έχει επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί και έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση φέτος στην προστασία και την αποκατάστασή τους, για παράδειγμα με τη συνεισφορά σε πρωτοβουλίες όπως η σύνοδος κορυφής «One Ocean» (τον Φεβρουάριο, Βρέστη) και η επικείμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς (Ιούνιος-Ιούλιος, Λισαβόνα). Η ΕΕ επικαιροποιεί επίσης επί του παρόντος το θεματολόγιο για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, ώστε να ληφθούν υπόψη με ολοκληρωμένο τρόπο οι προκλήσεις και οι πρόσφατες εξελίξεις για τους ωκεανούς, αλλά και οι ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη διαδικασία «Our Ocean» και είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών ως ένθερμος υποστηρικτής της αρχής της πολυμερούς προσέγγισης.