ΔΕΗ: Με βασικό άξονα την επικοινωνία

Σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο η ΔΕΗ Α.Ε. -με μια μοναδική συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας και διεύρυνση της Κοινωνικής Ευημερίας για πάνω από 60 χρόνια- συνεχίζει να επιτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Έργο.

O Aπολογισμός

Με δεδομένη την ένταξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο στρατηγικό σχεδιασμό της, με κύριο στόχο τη συστηματική διαχείρισή της και με βασικό άξονα την ουσιαστική επικοινωνία της με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο τέλος του 2012 εκδόθηκε ο 2ος κατά σειρά Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΔΕΗ Α.Ε., με έτος αναφοράς το 2011 (περίοδος 01/01/2011- 31/12/2011). Στόχος του Απολογισμού είναι να παρουσιάσει την επίδοση της επιχείρησης στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βάση το τρίπτυχο «Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία», απευθύνεται δε σε όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών της επιχείρησης, όπως είναι οι πελάτες της, οι μέτοχοι και οι επενδυτές, οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοί της, οι θεσμικοί και δημόσιοι φορείς, οι τοπικές κοινωνίες, κ.ά.

Το Νοέμβριο 2011, ως συνέπεια της μεταβολής του θεσμικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο Κλάδος Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. αποσχίστηκε και μετατράπηκε σε θυγατρική, με το όνομα ΑΔΜΗΕ. Ο Απολογισμός καλύπτει τις δραστηριότητες της μητρικής ΔΕΗ Α.Ε. στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία που αφορούν -μέχρι τις 30/11/2011- τον Κλάδο Μεταφοράς και απεικονίζει την επιχείρηση κατά την 31/12/2011, μετά την αλλαγή στη δομή της. Δεν περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν άλλες θυγατρικές εταιρείες, ενδεχόμενες κοινοπραξίες, προμηθευτές ή τρίτους. Σε ορισμένες ενότητές του μόνο και χωρίς να γίνεται ενοποίηση στοιχείων, αναφέρονται στοιχεία της θυγατρικής «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.».

Δημιουργία και Διασφάλιση

Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI – έκδοση G3). Επιπλέον, έχει ληφθεί υπόψη και το συμπλήρωμα για τον ενεργειακό κλάδο (GRI – Electric Utilities Sector Supplement). Για τον καθορισμό των θεμάτων που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό, ελήφθησαν υπόψη τόσο οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) της εταιρείας,όσο και οι αρχές του Global Reporting Initiative: Αρχή της Συμμετοχικότητας, Αρχή της Ουσιαστικότητας, Αρχή του Πλαισίου Αειφορίας και Αρχή της Πληρότητας.

Το επίπεδο εφαρμογής του Απολογισμού είναι C+ και επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Οργανισμό GRI. Για την εξωτερική διασφάλισή του, ανεξάρτητος φορέας εφάρμοσε το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 (ISAE 3000). Για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για τη σύνταξη του Απολογισμού συνεργάστηκαν εργαζόμενοι από όλες τις επιχειρησιακές μονάδες, αποτελώντας την Ομάδα ΕΚΕ. Αντίστοιχη ομάδα υφίσταται και στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Επιπλέον, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή καθοδήγησης (Steering Committee), στην οποία συμμετέχουν μέλη της Διοίκησης και δύο (2) μέλη του Δ.Σ., ώστε η Διοίκηση της επιχείρησης να μπορεί να συνεισφέρει ενεργά στη διαδικασία κατάρτισης του Απολογισμού.

Οι δράσεις

Όπως αναφέρει στο εισαγωγικό του μήνυμα ο Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011 παρουσιάζονται με λεπτομέρεια και διαφάνεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων οδηγιών του διεθνούς προτύπου Εταιρικής Υπευθυνότητας Global Reporting Initiative, οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η επιχείρηση προκειμένου να ανταποκριθεί υπεύθυνα στις προκλήσεις και να συνεχίσει να πετυχαίνει τους στόχους της για βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως σημειώνεται στον Απολογισμό, η ΔΕΗ εφάρμοσε τις διαθέσιμες τεχνολογίες σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης αέριων ρύπων (το 2011 οι εκπομπές οξειδίων του θείου παρουσίασαν μείωση κατά 31%), αποτελεσματικότερης διαχείρισης των αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης του νερού, περιορισμού του ανθρακικού της αποτυπώματος, με τη μείωση των μετακινήσεων και τη χρησιμοποίηση έξυπνων μετρητών για τις καταμετρήσεις, υποστηρίζοντας, παράλληλα, προγράμματα για την προστασία του οικοσυστήματος.
Όσον αφορά την υποστήριξη της Κοινωνίας, η ΔΕΗ υλοποίησε δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της, δίνοντας προτεραιότητα στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και στις τοπικές Κοινωνίες των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται. Επίσης, όπως αναφέρεται στον Απολογισμό, όλες της οι ενέργειες υποστηρίζουν μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη και οικονομική ευημερία των όμορων περιοχών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από τοπικούς προμηθευτές και την κατασκευή έργων υποδομής.Επιπλέον, η ΔΕΗ συνέχισε τα προγράμματα τηλεθέρμανσης πόλεων, καθώς και την παροχή αντισταθμιστικών οφελών. Παράλληλα,
θεωρώντας ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων της είναι ιδιαίτερα σημαντικές, συνέχισε να επενδύει στους ανθρώπους της, οργανώνοντας κύκλους εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Επιπρόσθετα, συνέχισε να πιστοποιεί τους Σταθμούς Παραγωγής της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου OHSAS 18001, ενώ έγινε και η πιστοποίηση της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ.

Οι στόχοι

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ζερβός, η ΔΕΗ για το 2012 και μεσοπρόθεσμα παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της να κτίσει μια εταιρεία ανθεκτική και βιώσιμα ανταγωνιστική, εφαρμόζοντας αρχές πλήρους διαφάνειας και καθιερώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της. Προτεραιότητά της για το επόμενο διάστημα παραμένει η περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μέσω πολλαπλών δράσεων που θα οδηγήσουν στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και στις υπόλοιπες μονάδες παραγωγής της. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί πως η επιχείρηση προχωρά στην υιοθέτηση μιας πιο πελατοκεντρικής αντίληψης και ενισχύει το διάλογο και τη λογοδοσία προς τους κοινωνικούς της εταίρους, μεταξύ άλλων και μέσω της πρακτικής δημοσίευσης Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

*Η περίληψη του απολογισμού δημοσιεύθηκε στην 3η έκδοση CSR Reports.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ