Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας: Διεθνής Βράβευση από το ISAR Honours 2022

Σημαντική, διεθνή διάκριση απέσπασε το QualityNet Foundation στα βραβεία ISAR Honours 2022 του Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting, για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, στο πλαίσιο της 39ης ISAR Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).

O Eλληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας διακρίθηκε στην εθνική κατηγορία, ανάμεσα σε 45 πρωτοβουλίες από 28 χώρες, ως προς την καινοτομία της δημιουργίας ενός δωρεάν πλαισίου αναφοράς, που υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & τα ESG κριτήρια, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία CSRD, την εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις της αγοράς. Παράλληλα, ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας δίνει τη δυνατότητα στους Οργανισμούς να αξιολογούνται με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα, να αναδεικνύονται και να σηματοδοτούνται ως Sustainable Companies, καθώς και να συνδέονται με Δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών, υποστηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και προβάλλοντας τις καλές πρακτικές Reporting & Sustainability που αναπτύσσονται στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την UNCTAD, στόχος των ISAR Honours είναι η ανάδειξη των προσπαθειών των Οργανισμών σε όλο τον κόσμο για την προώθηση και την εναρμόνιση του sustainability reporting, μέσω της ευαισθητοποίησης και της διάδοσης παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών. Παράλληλα, επιδιώκεται η συνεισφορά στην ανάπτυξη εθνικών καλών πρακτικών, σχετικά με την υποβολή εκθέσεων Βιωσιμότητας από Οργανισμούς του Δημόσιου & του Ιδιωτικού Τομέα, ενισχύοντας τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.

Αξίζει να σημειωθεί το υψηλό επίπεδο τόσο των συμμετεχόντων, όσο και των διακεκριμένων οργανισμών, όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα ISAR Honours 2022. Το 2022, στην εθνική κατηγορία υπήρξαν 3 διακρίσεις για τους: The Securities and Exchange Commission of the Philippines, QualityNet Foundation και The National Planning Department of Colombia, UNDP Colombia, and the GRI, ενώ στη διεθνή κατηγορία διακρίθηκαν 3 Οργανισμοί: το Global Compact, η World Bank και το World Economic Forum. Αντίστοιχες διακρίσεις των προηγούμενων ετών στην εθνική κατηγορία έλαβαν οργανισμοί όπως οι London Stock Exchange, Japan Exchange, German Council for Sustainable Development, FSR-Danish Auditors, κ.λπ.

Στην Τελετή Απονομής, στο Palais des Nations στη Γενεύη, ο κ. Richard Bolwijn, επικεφαλής του Κλάδου Επενδυτικής Έρευνας και Υπεύθυνος του Κλάδου Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Επενδύσεων και Επιχειρήσεων της UNCTAD, αναφέρθηκε στο ότι: «Οι Παγκόσμιες τάσεις τονίζουν όλο και περισσότερο τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην πορεία επίτευξης μιας βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας. Ωστόσο, η έλλειψη μη οικονομικών γνωστοποιήσεων εκ μέρους του, καθιστά δύσκολη την καταγραφή των επιδράσεων των εταιρειών στο Περιβάλλον και την Κοινωνία. Οι επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την ανάγκη για υπεύθυνη επιχειρηματική διαχείριση, διαφάνεια και ανάληψη ευθυνών. Η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας απαιτεί εναρμόνιση πολιτικών και εργαλείων σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η κυρία Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος του QualityNet Foundation, στον ευχαριστήριο λόγο της ανέφερε ότι: «Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας διευκολύνει την ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη λειτουργία των επιχειρήσεων και τη δημοσίευση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για στους πυλώνες των ΕSG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Οι συμμετέχουσες εταιρείες εξασφαλίζουν θετική  αξιολόγηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από την αγορά και την ευρύτερη κοινωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους στρατηγικούς μας εταίρους για την υποστήριξη της δημιουργίας του, καθώς και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί στη δημοσιοποίηση και, συγχρόνως, υποστηρίζουν την ενημέρωση και εκπαίδευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ανήκουν στο Δίκτυο των Προμηθευτών τους».

Η διαμόρφωση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αποτελεί μέρος της Εργαλειοθήκης (Sustainability Tool Box) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE, για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου διαλόγου και διαβούλευσης που αναπτύχθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους τους: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και με τη συμμετοχή άλλων 33 Επιχειρηματικών Φορέων, 120 Επιχειρήσεων, 44 Κοινωνικών Φορέων και 17 Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.