«Πάω Μπροστά»: Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Portrait of successful young businesswoman speaking in front of audience at conference, making presentation to colleagues

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 80 ωρών, έχει αναπτυχθεί από τη Διάσταση, αφορά στην ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων και περιλαμβάνει

  • 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση
  • 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
  • 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μετά την ολοκλήρωση του, ακολουθεί διαδικασία πιστοποίησης για την αποτίμηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων, από ανεξάρτητους διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π) από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC/17024.

Η  δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η εταιρεία Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε,  διαθέτει πολυετή εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων και συμμετέχει στο Μητρώο παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, συγκεκριμένα στην 3η  (ανώτερη) βαθμίδα του.

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα  το οποίο ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης μικτά (400€).

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://www.voucher.gov.gr

Περισσότεροι από 1200 εργαζόμενοι  – πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ήδη αποφοιτήσει από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντική Διαχείριση,  Υγεία και Ασφάλεια Επιχειρήσεων σε αντίστοιχες δράσεις εκπαίδευσης εργαζομένων που συμμετείχε η Διάσταση την τελευταία διετία.

 Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στους συμβούλους επαγγελματικής κατάρτισης της Διάστασης:

Διάσταση Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.