Κομισιόν: Καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να προστατεύσουν τα θαλάσσια ύδατά τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Βουλγαρία (INFR(2022)2172), την Κροατία (INFR(2022)2177), την Κύπρο (INFR(2022)2173), τη Δανία (INFR(2022)2174), την Εσθονία (INFR(2022)2175), την Ελλάδα (INFR(2022)2176), τη Λετονία (INFR(2022)2180), τη Λιθουανία (INFR(2022)2179) και τη Μάλτα (INFR(2022)2181) λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ και στη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων τους.

 

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη όφειλαν να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τα οικεία «προγράμματα παρακολούθησης» έως τις 15 Οκτωβρίου 2020 και τα οικεία «προγράμματα μέτρων» έως τις 31 Μαρτίου 2022.

 

Τα εν λόγω κράτη μέλη δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με την επανεξέταση των προγραμμάτων μέτρων εντός των απαιτούμενων προθεσμιών. Επιπλέον, η Βουλγαρία και η Μάλτα δεν υπέβαλαν εκθέσεις σχετικά με την επανεξέταση των οικείων προγραμμάτων παρακολούθησης.

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Μάλτα. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.