Alpha Bank: Απολογισμός ESG 2022 – Νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης

Την έμπρακτη δέσμευση της Alpha Services and Holdings, μητρικής εταιρείας του Ομίλου Alpha Bank, για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG τόσο σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων όσο και στη λειτουργία του Ομίλου επιβεβαιώνει ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022.

Στο επίκεντρο του φετινού Απολογισμού βρίσκεται η επικαιροποιημένη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, η οποία έχει βασιστεί στους κύριους τομείς όπου η Alpha Bank έχει σημαντική επίπτωση και δύναται να επηρεάσουν τις αποφάσεις των Επενδυτών και λοιπών Ενδιαφερομένων Μερών.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτενής αναφορά γίνεται στις δεσμεύσεις και τους στόχους που έχει θέσει ο Όμιλος προκειμένου να:

  1. υποστηρίζει μία περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία,
  2. προάγει την υγιή οικονομική και κοινωνική πρόοδο και
  3. διασφαλίζει ένα εύρωστο και διαφανές πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, προς όφελος όλων των Ενδιαφερομένων Μερών.

Η έκδοση του φετινού απολογισμού συμπίπτει με μία ακόμα σημαντική στρατηγική απόφαση, η οποία σχετίζεται με τη δέσμευσή της Τράπεζας για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, με την Alpha Bank να αποτελεί την πρώτη ελληνική τράπεζα που προσυπογράφει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Ουδετερότητα στον τραπεζικό κλάδο (Net Zero Banking Alliance – NZBA). Η απόφαση αυτή αντανακλά την επίσημη δέσμευση της Διοίκησης να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή και στη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών.

«Αυτό θα είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ‘ταξίδι’ με προκλήσεις, αλλά με θετικό αντίκτυπο. Θα ‘ταξιδέψουμε’ μαζί με τους Πελάτες μας, υποστηρίζοντάς τους με καινοτόμα εργαλεία, που περιλαμβάνουν χρηματοδότηση, αλλά και εξειδικευμένες λύσεις και τεχνογνωσία, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό του δικού τους περιβαλλοντικού αποτυπώματος», τονίζει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του που συνοδεύει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022, ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης.

Ορόσημο των δράσεων της Τράπεζας προς την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG υπήρξε η εφαρμογή του Πλαισίου Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου το 2022, με την Alpha Bank να εγκαινιάζει το Πλαίσιο Βιώσιμων Χρηματοδοτήσεων, το οποίο συνέβαλε στον διπλασιασμό του μεριδίου των πράσινων δανείων στις νέες εκταμιεύσεις.

Φέτος, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της υφιστάμενης ισχυρής δυναμικής της αγοράς και των δεσμεύσεών της σε θέματα ESG, η Alpha Bank ανακοίνωσε στο Investor Day της 7ης Ιουνίου ότι κλιμακώνει τη στρατηγική βιώσιμων χρηματοδοτήσεων με στόχο να εδραιώσει τη θέση της στην κορυφή του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όσον αφορά στις επιδόσεις της σε θέματα βιωσιμότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, η Διοίκηση της Τράπεζας δεσμεύτηκε στο επικαιροποιημένο Στρατηγικό της Σχέδιο 2023-2025 να πετύχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, αναλαμβάνοντας παράλληλα σημαντικές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων βιώσιμων χρηματοδοτήσεων ύψους €3 δισ.

Κορυφαίες επιδόσεις ESG

Την αποφασιστικότητα του Ομίλου να αποτελέσει βασικό χρηματοδότη και σύμβουλο των επιχειρήσεων στην πράσινη μετάβαση και στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG πιστοποιεί επίσης η κατάκτηση της βαθμίδας ‘Prime Status’ από τον οργανισμό ISS ESG, με την Alpha Bank να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων τραπεζών παγκοσμίως που ανήκουν στο 20% του χρηματοπιστωτικού κλάδου με τη συγκεκριμένη βαθμίδα. Η συγκεκριμένη διάκριση σε συνδυασμό με μία σειρά πιστοποιήσεων και υψηλών βαθμολογιών, όπως η βαθμολογία «Α» που έλαβε από την MSCI ESG Ratings, η συμπερίληψή της στους δείκτες FTSE4Good Emerging Index και Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) επιβεβαιώνουν τη δυναμική αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας και τη σημαντική βελτίωση των εταιρικών της επιδόσεων στους τομείς που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, για πρώτη χρόνια, η Alpha Services and Holdings, προέβη φέτος στην έκδοση κλιματικής έκθεσης σύμφωνα με τις συστάσεις TCFD (Task- Force on Climate Related Financial Disclosures), στην οποία αποτυπώνεται η στρατηγική του Ομίλου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζει να διαχειριστεί τον κλιματικό κίνδυνο αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.