Κομισιόν: Η βιωσιμότητα και η ευεξία στο επίκεντρο της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών του 2023, η οποία αναλύει το πώς η βιωσιμότητα και η ανθρώπινη ευεξία μπορούν να τεθούν στο επίκεντρο της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και προτείνει δέκα συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει μια βαθιά και φιλόδοξη μετάβαση για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και βιωσιμότητας εντός των επόμενων δεκαετιών. Αυτή η μετάβαση προς τη βιωσιμότητα θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς της, τη διατήρηση του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την εδραίωση της παγκόσμιας ηγετικής της θέσης στη νέα οικονομία μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα. Η έκθεση του 2023 παρέχει μια επισκόπηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και προτείνει δέκα τομείς δράσης για την επίτευξη μιας επιτυχούς μετάβασης. Προκειμένου να εφοδιάσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με οικονομικούς δείκτες που να λαμβάνουν υπόψη και την ευεξία, η έκθεση προτείνει την προσαρμογή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ώστε να λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως η υγεία και το περιβάλλον.