Κομισιόν: Πράσινες εμπορευματικές μεταφορές για περισσότερα οικονομικά οφέλη με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα που θα καταστήσουν τις εμπορευματικές μεταφορές πιο αποδοτικές και βιώσιμες, βελτιώνοντας τη διαχείριση των σιδηροδρομικών υποδομών, προσφέροντας ισχυρότερα κίνητρα για φορτηγά χαμηλών εκπομπών και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις εμπορευματικές μεταφορές. Στόχος είναι η αύξηση της αποδοτικότητας του κλάδου, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 90% ως το 2050, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και επιτρέποντας παράλληλα στην ενιαία αγορά της ΕΕ να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τρεις χωριστές προτάσεις: έναν κανονισμό για τις διεθνείς εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές, την αναθεώρηση της οδηγίας για βάρη και τις διαστάσεις, καθώς και την πρόταση  CountEmissionsEU.