Tο νέο Πρότυπο για την ΕΚΕ

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το νέο πλαίσιο κατευθυντήριων οδηγιών GRI-G4 για τους Απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) κατα τη διάρκεια ειδικού workshop που διοργάνωσε η Sustainable Development, Organizational Stakeholder του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative (www.sdev.gr).

Ο οργανισμός Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org) πρωτο-παρουσίασε το GRI-G4 στο Amsterdam κατά το τριήμερο παγκόσμιο συνέδριο στις 23-25 Μαΐου 2013, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 1.700 εκπρόσωποι οργανισμών από όλο τον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας επιχειρήσεις από κάθε κλάδο, Κυβερνήσεις, ΜΚΟ, Ενώσεις Επενδυτών, Θεσμικούς Φορείς κλπ.

Οι δείκτες για την ΕΚΕ

Το GRI-G4 αποτελεί την 4η γενιά του διεθνούς προτύπου για την ΕΚΕ και περιλαμβάνει 149 συγκεκριμένους δείκτες που πρέπει να δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις:

Δείκτες

Αριθμός δεικτών

Προφίλ του οργανισμού

58

 • Στρατηγική και ανάλυση

2

 • Οργάνωση (προϊόντα, αγορές που δραστηριοποιείται, θυγατρικές κλπ)

14

 • Σημαντικά θέματα ΕΚΕ

7

 • Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη

4

 • Πληροφορίες για τον Απολογισμό ΕΚΕ

6

 • Εταιρική Διακυβέρνηση

22

 • Ηθική και ακεραιότητα (μηχανισμός αναφοράς ανήθικων πρακτικών κλπ)

3

Οικονομικοί Δείκτες

9

 • Οικονομική επίδοση

4

 • Παρουσία στην αγορά

2

 • Έμμεσες οικονομικές επιδράσεις (επενδύσεις κλπ)

2

 • Πρακτικές προμηθειών

1

Περιβαλλοντικοί Δείκτες:

34

 • Πρώτες ύλες

2

 • Ενέργεια

5

 • Νερό

3

 • Βιοποικιλότητα

4

 • Εκπομπές αερίων αποβλήτων και αερίων θερμοκηπίου

7

 • Υγρά και στερεά απόβλητα

5

 • Πράσινα προϊόντα / υπηρεσίες

2

 • Νομική περιβαλλοντική συμμόρφωση

1

 • Μεταφορές

1

 • Περιβαλλοντικές επενδύσεις

1

 • Αξιολόγηση προμηθευτών

2

 • Περιβαλλοντικά παράπονα και επίλυση τους

1

Κοινωνικοί Δείκτες:

48

 • εργασιακά θέματα

16

 • ανθρώπινα δικαιώματα

12

 • τοπική κοινότητα / κοινωνία

11

 • προϊόντα / υπηρεσίες (ασφάλεια καταναλωτή κλπ)

9

Σύνολο

149

Οι παραπάνω δείκτες αφορούν σε όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως κλάδου, μεγέθους, είδους κλπ. Επιπρόσθετα, έχουν αναπτυχθεί και 10 παραρτήματα για συγκεκριμένους κλάδους (sector supplements), τα οποία παρέχουν πρόσθετους ειδικούς δείκτες:

Αεροδρόμια Επεξεργασία τροφίμων
Κατασκευές και διαχείριση ακινήτων ΜΜΕ
Διοργάνωση εκδηλώσεων Εξορυκτικές δραστηριότητες και μέταλλα
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ΜΚΟ
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Οι Αρχές Απολογισμών ΕΚΕ

Οι βασικές αρχές ενός Απολογισμού ΕΚΕ σύμφωνα με το GRI-G4 χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

Αρχές για το περιεχόμενο

των Απολογισμών ΕΚΕ

 

Αρχές για την ποιότητα

των Απολογισμών ΕΚΕ

 • Να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών
 • Να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των θεμάτων
 •  Να εστιάζει σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης
 • Να μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχους Απολογισμούς προηγούμενων ετών
 •  Να περιγράφει τα σημαντικά θέματα ΕΚΕ
 • Να παρέχει ακριβείς πληροφορίες
 •  Να παρέχει μια πλήρη εικόνα
 • Να έχει χρονική συνέχεια και συνέπεια
 • Να είναι σαφής
 • Να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία

Τα βασικά θέματα ΕΚΕ
Η νέα 4η γενιά των κατευθυντήριων οδηγιών GRI-G4 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εστιάζει στην έννοια της ανάλυσης των σημαντικών θεμάτων (materiality) που αφορούν κάθε επιχείρηση, καθώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα:

•    Εταιρικής Διακυβέρνησης
•    Διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
•    Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
•    Περιστατικών διαφθοράς
•    Επιχειρησιακής ηθικής και ακεραιότητας.

Ο οργανισμός Global Reporting Initiative

Ο διεθνής οργανισμός Global Reporting Initiative (GRI) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1997 από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και το CERES (Συμμαχία για Περιβαλλοντικά Υπεύθυνες Οικονομίες). Ωστόσο το 2002 το GRI μεταφέρθηκε στο Άμστερνταμ, διότι η Ευρώπη είναι πιο προηγμένη στα θέματα ΕΚΕ από τις ΗΠΑ. Το GRI διατηρεί σήμερα Τοπικά Γραφεία στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Κίνα και την Ινδία και κατέχει ένα παγκόσμιο δίκτυο 30.000 υποστηρικτών.  Σκοπός του GRI είναι η προώθηση της έκδοσης Απολογισμών ΕΚΕ και η διαμόρφωση ενός ενιαίου διεθνούς πλαισίου κατευθυντήριων οδηγιών, το οποίο διατίθεται δωρεάν στο κοινό.

Οι Απολογισμοί ΕΚΕ διεθνώς

Ο συνολικός αριθμός των Απολογισμών ΕΚΕ που εκδίδονται κάθε χρόνο από επιχειρήσεις διεθνώς αυξάνεται ραγδαία. Το 2012 εκδόθηκαν περισσότεροι από 3.500 Απολογισμοί ΕΚΕ διεθνώς, ενώ πριν μια δεκαετία, το 2002 ο αριθμός τους ήταν μόλις 150 σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο μεγαλύτερος αριθμός Απολογισμών ΕΚΕ εκδίδεται από οργανισμούς που εδρεύουν στην Ευρώπη, ενώ ακολουθεί η Ασία. Στην Ελλάδα, το 2012 εκδόθηκαν περίπου 45 Απολογισμοί ΕΚΕ και το 2013 ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.

Ήπειρος

Αριθμός Απολογισμών ΕΚΕ

το 2012

% στο σύνολο

Ευρώπη

1.284

38%

Αφρική

163

5%

Ασία

849

25%

Λατινική Αμερική

400

12%

Βόρεια Αμερική

532

16%

Ωκεανία

117

3%

Σύνολο

3.345

100%

Απολογισμούς ΕΚΕ εκδίδουν εταιρίες και οργανισμοί από όλους τους κλάδους. Η μεγαλύτερη συμμετοχή προέρχεται από οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού κλάδου (Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες κλπ), ενώ ακολουθούν οι κλάδοι της ενέργειας, των τροφίμων, των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, των τηλεπικοινωνιών κλπ.

Το θεσμικό πλαίσιο για την ΕΚΕ

Η έκδοση του GRI-G4 έρχεται σε μια περίοδο, όπου η Ε.Ε. εξετάζει την προώθηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, ώστε να καταστήσει υποχρεωτική τη δημοσίευση περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών από τις μεγάλες και εισηγμένες επιχειρήσεις. Εφόσον ψηφιστεί η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, τότε οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν και Κοινωνικό – Περιβαλλοντικό Απολογισμό, πέρα από τον ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό.

Ωστόσο μερικές χώρες έχουν ήδη κάνει το πρώτο βήμα, όπως η Δανία, η οποία από το 2008 έχει ψηφίσει νόμο για την υποχρεωτική έκδοση Απολογισμών ΕΚΕ από τους 1.100 μεγαλύτερους οργανισμούς της χώρας, είτε εισηγμένες εταιρείες είτε στους οποίους υπάρχει συμμετοχή του δημοσίου ή θεσμικών επενδυτών. Οι οργανισμοί αυτοί υποχρεούνται μαζί με τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς να παρέχουν και πληροφορίες για τις πολιτικές της εταιρείας σχετικά με τα θέματα ΕΚΕ, όπως και για τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις τους (Socially Responsible Investments).

Εκτός από τη Δανία, σε πολλές άλλες χώρες κυρίως της Ευρώπης, έχει καθιερωθεί η υποχρεωτική δημοσίευση πληροφοριών, είτε αμιγώς περιβαλλοντικών είτε γενικότερα θεμάτων ΕΚΕ. Σύμφωνα με έρευνα του GRI εντοπίστηκαν διεθνώς περίπου 180 πολιτικές και πρωτοβουλίες σχετικά με την έκδοση Απολογισμών ΕΚΕ, εκ των οποίων περίπου τα 2/3 είναι υποχρεωτικές, κυρίως προς μεγάλες και εισηγμένες επιχειρήσεις.

Το GRI-G4

Οι αλλαγές που επέρχονται με τη νέα έκδοση είναι ιδιαίτερα σημαντικές, τόσο από δομικής πλευράς όσο και στο περιεχόμενο. Συγκεκριμένα καταργούνται τα 3 επίπεδα εφαρμογής (A, B, C) όπως ίσχυαν μέχρι σήμερα και εισάγεται ένα νέο σύστημα με την ονομασία “in accordance”, το οποίο κατέχει πλέον 2 επίπεδα:

•    Core: που σημαίνει ότι ο οργανισμός δημοσιεύει τους βασικούς δείκτες
•    Comprehensive: που σημαίνει ότι ο οργανισμός δημοσιεύει όλους τους σημαντικούς δείκτες

Μια επιχείρηση δύναται να μην δημοσιεύσει κάποιους δείκτες, ωστόσο θα πρέπει να γράψει την αιτιολογία μη δημοσίευσης (π.χ. έλλειψη στοιχείων, εταιρικό απόρρητο κλπ).

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος, ανταποκριτής της Sustainable Development στο διεθνές συνέδριο του GRI στο Amsterdam, δήλωσε: «Το νέο πλαίσιο οδηγιών GRI-G4 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη περιλαμβάνει πλέον περισσότερες απαιτήσεις όσον αφορά στους τομείς Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αγοράς, Ανθρώπινου Δυναμικού, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας, ενώ παράλληλα οδηγεί σταδιακά προς την ενοποίηση του Κοινωνικού Απολογισμού με τον Οικονομικό».

Η Τάνια Τάκου, Managing Director της Sustainable Development, σημείωσε: «Το νέο πλαίσιο οδηγιών GRI-G4 παρέχει πιο ακριβείς οδηγίες για τη σύνταξη των Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ήδη και στην Ελλάδα δημοσιεύονται ετησίως περίπου 45 Απολογισμοί ΕΚΕ, οι οποίοι αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο και τις δράσεις ΕΚΕ των επιχειρήσεων. Οι δείκτες που απαιτούνται στο GRI-G4 δεν έχουν αυξηθεί πολύ σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση GRI-G3.1 και το γεγονός αυτό πιστεύω πως θα συμβάλλει στη δημοσίευση ακόμη περισσότερων Απολογισμών ΕΚΕ».

Σημειώνεται πως η Sustainable Development που παρουσίασε το GRI-G4 στην Ελλάδα αποτελεί Organizational Stakeholder, Training Partner και Data Partner του Global Reporting Initiative, καθώς και Media Partner για το συγκεκριμένο διεθνές Συνέδριο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το στο www.sdev.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ