Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για πιο βιώσιμα, επισκευάσιμα και κυκλικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη χθες το βράδυ μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί του κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό για βιώσιμα προϊόντα. Ο κανονισμός θα συμβάλει ώστε τα βιώσιμα προϊόντα να καταστούν κανόνας στην ΕΕ, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και των πόρων, ευκολότερη επισκευή και ανακύκλωση, μείωση των ανησυχητικών ουσιών και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά. Θα βελτιώσει επίσης τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τα βιώσιμα προϊόντα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και θα ενισχύσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που τα προσφέρουν.

Ο νέος κανονισμός θα βασιστεί στην ισχύουσα οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, η οποία εδώ και σχεδόν 20 χρόνια έχει επιτύχει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων στην ΕΕ. Θα καταστήσει δυνατό τον σταδιακό καθορισμό απαιτήσεων επιδόσεων και πληροφόρησης για βασικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα εγκρίνει και θα επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο των ταυτοποιούμενων προϊόντων κατόπιν ενδελεχούς ανάλυσης και κριτηρίων σχετικών ιδίως με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενεργειακή απόδοση. Έτσι, η Επιτροπή θα διασφαλίσει προβλεψιμότητα και διαφάνεια για το ποια προϊόντα θα καλύπτονται και πότε. Θα δοθεί προτεραιότητα σε προϊόντα με υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει επίσης νέα μέτρα για τον τερματισμό της σπάταλης και της επιβλαβούς για το περιβάλλον πρακτικής της καταστροφής μη πωληθέντων καταναλωτικών προϊόντων. Θα καταστούν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω ενός «ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντος».