ECOCITY: Τα συμπεράσματα της ημερίδας «Νέα Πρότυπα IV – προς την κυκλική και κλιματικά ουδέτερη πόλη»

Σημαντικά συμπεράσματα διατυπώθηκαν μετά τις ομιλίες, τις τοποθετήσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε στην ημερίδα με θέμα «Νέα Πρότυπα IV – προς την κυκλική και κλιματικά ουδέτερη πόλη» η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από το ECOCITY στο ΤΕΕ/ΤΚΜ με την συμπόρευση του ΕΛΟΤ, την επιστημονική επιμέλεια του ΑΠΘ και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, των επαγγελματιών των κλάδων κατασκευής και πολιτών.

Ενδεικτικά και επιγραμματικά παραθέτουμε σύνοψη των κυριότερων συμπερασμάτων:

 • Εφαρμογή Κυκλικής Οικονομίας στα κτήρια σημαίνει την εξοικονόμηση ενέργειας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του κτηρίου και των υλικών που αυτό περιέχει
 • Η υιοθέτηση του κυκλικού μοντέλου οδηγεί στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την συνεχή χρήση των υλικών πόρων με την ανακύκλωση και την επανάχρηση και την αναγέννηση της φύσης.
 • Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μεγάλη βοήθεια για την επίτευξη των σκοπών της κυκλικής οικονομίας στα κτήρια και τις κατασκευές.
 • Τα Βιο σύνθετα δομικά υλικά κατακτούν συνεχώς έδαφος διότι συγκρατούν την υγρασία και ενισχύουν την αντοχή της εφαρμογής αναφορικά με την κλιματική ουδετερότητα ( στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται βακτήρια στο σκυρόδεμα, στην Ελλάδα προτιμώνται τα αδρανή και τα προς ανακύκλωση  ελαστικά). Γυαλί και πλαστικό ενσωματώνονται στα μίγματα και στα κονιάματα με μεγάλες αποδόσεις.
 • Προσαρμογή για κλιματική ουδετερότητα στη κατασκευή σημαίνει αποδόμηση και πιστοποίηση ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Η χρήση των τοπικών φυσικών υλικών έχουν μηδενικό αποτύπωμα μεταφοράς και ενισχύουν την τοπική οικονομία με την αξιοποίηση των τοπικών τεχνιτών.
 • Με δεδομένο ότι έως το 2050, η μείωση κατά ½ της καταναλωμένης πρωτογενούς ενέργειας είναι απαραίτητη, έχουν ήδη υιοθετηθεί ολιστικές προσεγγίσεις για τα πρότυπα  αναφορικά με τις έξυπνες υποδομές, τις βιώσιμες έξυπνες πόλεις, την κινητικότητα και τις μεταφορές, την κυκλική οικονομία και τα τεχνικά όργανα.
 • Τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν χρήση πλατφόρμας του ΕΛΟΤ για τις βιώσιμες πόλεις.
 • Τα ιστορικά κτήρια μας δείχνουν τον δρόμο εφόσον σε αυτά βρίσκουμε όλα τα φυσικά υλικά που σήμερα επιστρέφουν στην δόμηση
 • Η αειφορία είναι μονόδρομος αλλά το κόστος της μεγάλο και γιαυτό θα πρέπει να δοθούν κίνητρα οικονομικά και άλλα 
 • Η νομοθεσία για τα κατασκευαστικά απόβλητα είναι ελλιπής και οι επαγγελματίες του χώρου πρέπει να υιοθετήσουν νέα φιλοσοφία μηχανικής και να εκπαιδευτούν κατάλληλα σχετικά με τις καινοτόμες προτάσεις της επιστήμης.
 • Αναμετρώμεθα ήδη με τον χρόνο και την αλλαγή των συμπεριφορών αναφορικά με την Κλιματική ουδετερότητα
 • Η Τσιμεντοβιομηχανία εφαρμόζει ήδη Οδικό Χάρτη μετάβασης στο 2050 με ποσοτικοποιημένους στόχους και ενδιάμεσους σταθμούς για μηδενικά απόβλητα και άνθρακα
 • Στα πλαίσια της Κυκλικής Οικονομίας παράγονται και διατίθενται ήδη προϊόντα χαμηλού άνθρακα και πράσινο τσιμέντο που όμως είναι υψηλού κόστους. 
 • Προϊόντα όπως ο αμίαντος που χρησιμοποιείτο εκτενώς στα κτήρια τις προηγούμενες δεκαετίες πρέπει να απομακρυνθεί / αντικατασταθεί σταδιακά ξεκινώντας από τα δημόσια και δημοτικά οικοδομήματα.
 • Σήμερα, από τα οικοδομικά υλικά ( κατεδαφίσεων) μόνο το 28% ανακυκλώνεται. Το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί με ελέγχους τήρησης της νομοθεσίας και επέκτασης της. 
 • Στην κλιματική ουδετερότητα τη πόλης συμβάλλουν και τα βιο-απόβλητα που μετατρέπονται σε compost 

Η Ημερίδα οργανώθηκε με την υποστήριξη της ΕΥΑΘ

To ECOCITY σχεδίασε και αναπτύσσει ένα διετές πρόγραμμα με κεντρικό άξονα την Προτυποποίηση σε σχέση με τα Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2024. Στόχος του προγράμματος είναι η κατάθεση και  η ανταλλαγή θέσεων και απόψεων καθώς και ο ανοιχτός διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων της βιομηχανίας, της επιστήμης, της πολιτείας, των επαγγελματιών και των πολιτών σε συνάρτηση με την προώθηση και υποστήριξη κοινών θέσεων. Το εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιείται με την οργάνωση ημερίδων και εργαστηρίων (ενίοτε με την μετάκληση ειδικών ομιλητών από τις Βρυξέλλες) σε εθνικό επίπεδο παράλληλα με ενέργειες δημοσιότητας . Αιτούμενο αποτέλεσμα είναι να επιτυγχάνεται σταδιακά και σωρευτικά  η διάχυση, η γνωστοποίηση και η αναγνωσιμότητα της αξίας των προτύπων και των αρχών της προτυποποίησης καθώς και η επεξεργασία και προώθηση συγκεκριμένων  προτάσεων για τον μετασχηματισμό των πόλεων και την επίτευξη των στόχων κλιματικής ουδετερότητας και κυκλικότητας της οικονομίας για το 2030 και 2050. Τα συμπεράσματα και οι θέσεις που διατυπώνονται θα αποτελέσουν ενιαίο συγκεντρωτικό κείμενο το οποίο θα προωθηθεί στους αρμόδιους κρατικούς και θεσμικούς φορείς της χώρας και της ΕΕ.