Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απαγόρευση εξαγωγής πλαστικών αποβλήτων σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ

Με 587 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 33 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, συμβάλλοντας παράλληλα στους ευρωπαϊκούς στόχους για μια κυκλική οικονομία και μηδενική ρύπανση.

Οι κανόνες για την εξαγωγή αποβλήτων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες θα γίνουν αυστηρότεροι συνολικά, ενώ οι εξαγωγές πλαστικών αποβλήτων σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ θα απαγορευτούν εντός δυόμισι ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και οι εξαγωγές προς χώρες του ΟΟΣΑ θα υπόκεινται σε αυστηρότερες προϋποθέσεις.

Εντός της ΕΕ, η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων θα ψηφιοποιηθεί μέσω ενός κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος για τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων και της διαφάνειας. Η μεταφορά αποβλήτων που προορίζονται για αποκομιδή σε άλλη χώρα της ΕΕ θα επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης τη σύσταση μιας εκτελεστικής επιτροπής για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την πρόληψη και τον εντοπισμό παράνομων μεταφορών.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Pernille Weiss (ΕΛΚ, Δανία) δήλωσε: «Οι νέοι κανόνες θα δώσουν μεγαλύτερη βεβαιότητα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι γίνεται κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων τους, ανεξάρτητα από τον τόπο αποστολής τους. Η ΕΕ θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για τα πλαστικά της απόβλητα απαγορεύοντας τις εξαγωγές τους σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Τα απόβλητα αποτελούν πόρο όταν τα διαχειριζόμαστε σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προκαλούν βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.»

Επόμενα βήματα

Μετά την τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια, το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει επίσημα το κείμενο πριν από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Σχετικές πληροφορίες

Η πρόταση μεταρρύθμισης των κανόνων της ΕΕ για τις μεταφορές αποβλήτων προβλέπει διαδικασίες και μέτρα ελέγχου ανάλογα με την προέλευση, τον προορισμό και τη διαδρομή μεταφοράς των αποβλήτων, καθώς και το είδος των αποβλήτων και την επεξεργασία που θα υποστούν στον προορισμό τους. Το 2020, οι εξαγωγές αποβλήτων της ΕΕ σε τρίτες χώρες ανήλθαν σε 32,7 εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 16% του παγκόσμιου εμπορίου αποβλήτων. Επιπλέον, περίπου 67 εκατ. τόνοι αποβλήτων μεταφέρονται μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ κάθε χρόνο.

Με την έγκριση της παρούσας έκθεσης, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών για αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα για τις μεταφορές αποβλήτων τόσο εντός της ΕΕ όσο και προς τρίτες χώρες, καθώς και για την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων και κυρώσεων την παύση των παράνομων εξαγωγών, όπως εκφράστηκαν στις προτάσεις 5(11) και 20(2) της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.