ΟΚΑΝΑ: Ο πρώτος Δημόσιος Φορέας με Κανονισμό για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο

Ο ΟΚΑΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα νομοθετικά δεδομένα, τον ν. 4808/21, την σχετική υπουργική απόφαση του 2023, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, προχώρησε στην υιοθέτηση ενός πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισής τους.

Η Διοίκηση του Οργανισμού θέσπισε τον Κανονισμό για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης, παρέχοντας μέσω διαδικασιών όλα τα εχέγγυα προστασίας για κάθε εργαζόμενο.

Σε ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον με αρκούντως ευάλωτους πληθυσμούς ωφελουμένων, οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ μπορούν να βρεθούν σε καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν δύσκολες και έντονες στιγμές. Στη βάση αυτή, με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, ο Οργανισμός υιοθέτησε την πολυεπίπεδη και καθολική εφαρμογή του Κανονισμού για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με πρακτικές βίας, παρενόχλησης και εργασιακής επιβάρυνσης.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί μία άμεση ενέργεια του Οργανισμού, υπό το πρίσμα της αναγκαιότητας για την προάσπιση των εργαζόμενών του από κακόβουλες, παρενοχλητικές, αλλά και βίαιες και παραβατικές συμπεριφορές άλλων εργαζομένων ή τρίτων, καθώς αποτελεί τον πρώτο δημόσιο Οργανισμό που εφαρμόζει αυτή την πολιτική μεριμνώντας για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση τέτοιου είδους περιστατικών στον εργασιακό χώρο.

Με αυτόν τον τρόπο ο Οργανισμός καταδεικνύει έμπρακτα τη μηδενική ανοχή της σε περιπτώσεις παράνομης διάκρισης ή παρενόχλησης, λεκτικής ή σωματικής βίας που προκαλούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο στις εγκαταστάσεις του ή όπου διεξάγονται δραστηριότητές του. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα που υπάγονται στον Κανονισμό έχουν πέραν όλων των λοιπών μέσων έννομης προστασίας και τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε εσωτερική καταγγελία, με τις συμπεριφορές παρενόχλησης ή/και βίας να συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον νέο κανονισμό. Παράλληλα, εντός του κανονισμού συμπεριλαμβάνονται και μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών, αλλά και εντοπισμού και αντιμετώπισης κινδύνων.

Σε αυτό το πλαίσιο στις 4 Μαρτίου στην Αθήνα και στις 7 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν Ημερίδες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών του ΟΚΑΝΑ και με ασύγχρονη μετάδοση, ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι πανελλαδικά, για τον νέο “Κανονισμό για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης” σύμφωνα με τον N. 4808/2021 (A’ 101).

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν με στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων και την ευαισθητοποίησή τους στη βάση του νέου κανονισμού, που αποτελεί μία ουσιαστική παρέμβαση του ΟΚΑΝΑ για την προάσπιση των αυτονόητων δικαιωμάτων των εργαζομένων του.