Ευρωβαρόμετρο: O ισχυρός κοινωνικός χαρακτήρας της Ευρώπης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους πολίτες της ΕΕ

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, το 88% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι ο ισχυρός κοινωνικός χαρακτήρας της Ευρώπης είναι σημαντικός για αυτούς προσωπικά. Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με τα πορίσματα παρόμοιας έρευνας που δημοσιεύτηκε το 2021, σύμφωνα με την οποία ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων παραμένει σημαντικός στην Ευρώπη.

Επιπλέον, το 60% των απαντησάντων στην έρευνα γνωρίζουν τουλάχιστον μία πρόσφατη σημαντική πρωτοβουλία της ΕΕ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, π.χ. την οδηγία για τη διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών, την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το οποίο βοηθά τα κράτη μέλη να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό, για παράδειγμα χρηματοδοτώντας προγράμματα κατάρτισης και έργα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με την έρευνα, σε εθνικό επίπεδο σχεδόν οι μισοί απαντήσαντες (48%) πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής θα πρέπει να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα στη χώρα τους, ενώ ακολουθεί το ζήτημα των χαμηλών μισθών (35%).

Η έρευνα ρώτησε επίσης τους συμμετέχοντες ποιες είναι οι σημαντικότερες κοινωνικές προτεραιότητες γι’ αυτούς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι απαντήσαντες θεωρούν ότι το βιοτικό επίπεδο (45%), οι δίκαιες συνθήκες εργασίας (44%) και η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη (44%) αποτελούν βασικά στοιχεία της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Όσον αφορά τους κύριους τομείς στους οποίους θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένα μέτρα η ΕΕ για να ετοιμάσει την Ευρώπη για το μέλλον, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, αυτοί είναι οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης (38%), των μισθών (34%) και του εισοδήματος και των συντάξεων γήρατος (30%). Επιπλέον, το 74% πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προάγει καλύτερες συνθήκες εργασίας και κοινωνικά πρότυπα στις τρίτες χώρες με τις οποίες συναλλάσσεται, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται ελαφρά αύξηση των τιμών για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται ενόψει της διάσκεψης υψηλού επιπέδου για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, την οποία διοργανώνει η βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15-16 Απριλίου, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να συζητηθούν οι μελλοντικές κοινωνικές προτεραιότητες.

Ενημερωτικό γράφημα με τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμο εδώ. Προσεχώς θα δημοσιευτεί μια συνολική έκθεση με λεπτομερή αποτελέσματα και ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά χώρα.