Εγκρίθηκε η πρώτη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τον ενεργειακό τομέα

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή έγκριση της πρώτης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τον ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. Η έγκριση αυτή αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην πορεία εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να ελέγξει τις εκπομπές αερίων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Ο νέος κανονισμός υποχρεώνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία ορυκτού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα να μετρά, να παρακολουθεί, να αναφέρει και να επαληθεύει δεόντως τις εκπομπές μεθανίου, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα παρακολούθησης, καθώς και να λαμβάνει μέτρα για τη μείωσή τουςΑπαγορεύει την απαέρωση και την καύση σε πυρσό στους κλάδους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, εκτός από αναπόφευκτες περιστάσεις, ιδίως για λόγους ασφάλειας.

Καθώς η Ευρώπη εξακολουθεί να εισάγει το μεγαλύτερο μέρος της ορυκτής ενέργειας που καταναλώνει, ο κανονισμός αυτός θα αφορά επίσης τις εκπομπές μεθανίου από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ο κανονισμός θα θεσπίσει σταδιακά αυστηρότερες απαιτήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εξαγωγείς θα υπόκεινται σταδιακά στις ίδιες υποχρεώσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης με τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει επίσης ένα παγκόσμιο εργαλείο παρακολούθησης των παραγωγών εκπομπών μεθανίου, καθώς και έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για συμβάντα υπερεκπομπών, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για την κλίμακα, την επαναληπτικότητα και την τοποθεσία πηγών υψηλών εκπομπών μεθανίου εντός και εκτός της ΕΕ. Μέσω αυτού του εργαλείου, η Επιτροπή θα μπορεί να ζητεί άμεσα πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι εκάστοτε χώρες για την αντιμετώπιση αυτών των υπερεκπομπών.